24. září 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 17.9. do 24.9.2017 přinesl dostatek až nadbytek srážek zvláště ve Slezsku a na Moravě výrazně došlo k zásadním zvýšení nasycení půdy. V povrchové vrstvě tedy sucho prakticky nepozorujeme a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech, kde ještě přetrvávají stopy výrazného deficitu vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu zásadně snížil, a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích ve Slezsku i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální. V následujících dnech očekáváme mírné prohloubení sucha jen v oblasti Čech jižně od Prahy. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě i v jižní polovině Moravy.

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem podstatně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje jen na 5 % území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují 2/3 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 1/4 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř polovinu. Stres suchem zasahuje 0,1 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě mírně lepší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 1/3 území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na 17 území.

Pokud jde o MÍRU INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zásadně zlepšila a lze hovořit o normalizaci stavu. Stav půdní vlhkosti zůstává neuspokojivý pouze v hlubší vrstvě v jihovýchodní polovině území, kde se setkáváme se suchem a kde nedostatek vláhy panuje již několik měsíců. Tomu odpovídá i relativně špatná kondice vegetace v Jihomoravském a Zlínském kraji. Celkově ale situace vyhlíží příznivě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 24.9. v celém profilu na 5 % území (oproti 30 % před dvěma týdny). Hlubší vrstva byla zasažena z 25 % (tedy o opět třetinu méně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje lepší než obvyklý stav. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají půl procenta plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nevyskytují.

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na východě Moravy zvýšily půdní vlhkosti v povrchové vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 33 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 34 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

VEGETACE: V Jihomoravském, Zlínském a Plzeňském kraji pozorujeme projevy sucha v podobě horší než obvyklé kondice vegetace. Na velké části území Čech se ale drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme pozorovat výrazné zhoršení v některých oblastech nicméně tyto změny jsou artefaktem v kvalitě družicových dat.

DOPADY SUCHA NA ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI: Zprávy 131 zpravodajů z 51 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že přetrvává poměrně negativní vnímání důsledků letošního sucha na zemědělskou produkci. Na počátku minulého týdne bylo na větší části lokalit vidět mírně vlhkou až velmi vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako velmi suché, a podle více než jedné pětiny z nich jako extrémně suché, nicméně v minulém týdnu došlo ke zlepšení. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz.
Předpokládané dopady sucha byly v tomto týdnu posuzovány o něco hůře než v předchozím týdnu, přičemž mapa odráží vývoj počasí mezi 10.9. a 17.9. Výhledy jsou negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, což potvrdily i výnosové údaje SZIF, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří nadále okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského a Plzeňského. U 7 okresů je očekáván významný a u 7 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever, Rakovník a Louny. V dalších 19 okresech je pozorováno sucho, které pravděpodobně sníží výnos a v 9 sucho, které je prozatím bez dopadů. Pětz 51 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. Podobně vypadají i odhady produkce pro kukuřici a řepu. To, že dojde ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHYDeficit půdní vláhy se nevyskytuje v povrchové vrstvě prakticky nikde. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Moravu, a to zvláště Zlínský,Olomoucký kraj a Plzeňský kraj. Situace v oblastech s deficitem je díky aktuálním srážkám příznivá.V celém profilu i nadále k 24.9. převažoval mírný deficit do 40 mm. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 30% ČR, což je stejně jako v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm najdeme jen na 0,3 % území, zatímco deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

KUMULOVANÝ STRESJe evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.
Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).
 

POPIS VÝVOJE METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ V UPLYNULÉM TÝDNU A VLIV NA VÝVOJ SUCHA:

Tento týden nás bude ovlivňovat hlavně mohutná tlaková výše nad severovýchodní Evropou, což bude znamenat příliv spíše teplejšího vzduchu od jihovýchodu, ale také riziko tvorby mlh a nízké oblačnosti a tím i možnost nižších teplot vzduchu než očekávají modely. Srážky v tomto týdnu příliš nebudou, maximálně ve formě přeháněk. O víkendu by měl vliv tlakové výše zeslábnout a podle IFS je možné očekávat déšť v sobotu převážně v Čechách. Pokud se nevytvoří rozsáhlejší nízká oblačnost, tak maximální teploty budou stoupat od středy včetně i k 22°C. O víkendu by se pak ochladilo na 16-18°C. Noční a ranní teploty budou v přijatelném rozmezí 9-12°C. Díky tomu, že v uplynulém týdnu prakticky nepršelo na území jižních Čech a ani v tomto týdnu se zde nečekají velké srážky, tak se začne obnovovat sucho v této oblasti, zatím jen ve formě „počínajícího sucha“, tedy kategorie S1. I přes větší úhrny na Moravě v uplynulém týdnu, tak v hloubkách 40-100 cm se bude dále udržovat sucho kategorie S2 až S5. Relativní nasycení celého půdního profilu (0-100 cm) bude okolo 50 % na jižní Moravě.

Zdroj:
ČHMÚ - Aktuální situace - Mapy
ČHMÚ - Aktuální situace - Srážky
ČHMÚ - Aktuální situace - Staniční data
ČHMÚ - Aktuální zprávy
ČHMÚ - Předpovědi počasí
Vstupní meteorologická data pro výpočty byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem.