28. leden 2018

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V uplynulém týdnu (21.1.2018 – 27.1.2018) nás zpočátku ovlivnil přechod frontálních systémů, ale za nimi k nám začal proudit teplý vzduch od jihozápadu, což způsobovalo většinou inverzní charakter počasí. Nejvíce srážek spadlo v neděli 21.1.2018, jinak byla většina týdne bez deště. Výjimku tvořily horské oblasti, kde spadlo do 20 mm/týden. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá stále jen malé území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha z loňského roku vymizela, pozůstatky jsou zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace povrchových vod je lepší než normál na většině toků, nicméně v povodí Dyje lokálně přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech neočekáváme výraznou změnu tohoto stavu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem nezměnilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 1 % území.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu nadále velmi dobrá, a je výrazně lepší než ve stejném období v loňském roce. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně, a to na jižní a střední Moravě a na jihu Čech. Domníváme se však, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 28.1. v celém profilu na 2 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 3 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec prosince s výjimkou 2 % území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se vyskytují na zlomku území (0,2%) a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval mírný vzestup půdní vlhkosti ve vrstvě 0-10 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 52 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Informace budou připravovány od počátku vegetační sezóny – cca poloviny měsíce března.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 22.1. Zprávy 120 zpravodajů z 46 okresů (viz. mapa níže) potvrzuje převažující uspokojivé nasycení půdy a pouze lokálně negativní bilanci a mírně horší než obvyklý stav půdní vláhy na jižní a střední Moravě. V některých okresech jsou hlášeny projevy sucha a ohrožení osevů ozimů, (např. okres Tábor, kde stále přetrvává vodní deficit) což je v menší intenzitě i případ jihomoravských okresů. Celkově se dosavadní průběh jeví z pohledu sucha příznivě.
 
Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy nejsilněji v hlubší vrstvě zasahuje Jihočeský a Jihomoravský kraj a dále pak kraj Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice příznivá a na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy, ale vývoj na dolním toku řeky Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy půdní profil byl pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. To podle našeho názoru vytváří dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 28.1. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 10 % ČR, a pouze zlomek území je zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.
 
Kumulovaný stres: Vyhodnocení map bude připravováno od počátku vegetační sezóny – cca poloviny měsíce března. Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (21.1.2018 – 27.1.2018) nás zpočátku ovlivnil přechod frontálních systémů, ale za nimi k nám začal proudit teplý vzduch od jihozápadu, což způsobovalo většinou inverzní charakter počasí. Nejvíce srážek spadlo v neděli 21.1.2018, jinak byla většina týdne bez deště. Výjimku tvořily horské oblasti, kde spadlo do 20 mm/týden. Na zbytku republiky to většinou bylo jen do 3 mm/týden. Celkové úhrny byly nižší, než numerické předpovědní modely očekávaly. Nejchladnějším dnem minulého týdne bylo pondělí, kdy maxima byla většinou okolo bodu mrazu. Naopak uprostřed týdne se celkem výrazně oteplilo, a to převážně v Čechách, kde se protrhala obloha. Maxima zde stoupala dokonce nad hranici 10 °C. Morava byla chladnější, zde se dostala teplota k 5 °C. V pátek a v sobotu pak klesly opět teploty k 3 °C. Noc na pondělí byla velice chladná. Minimální teplota vzduchu se pohybovala od -5 do -7 °C, někde klesala i pod -10 °C. Po zbytek týdne většinou oscilovala kolem bodu mrazu, většinou to bylo dosti závislé na výskytu nízké oblačnosti. Větrnější počasí bylo hlavně ve středu a ve čtvrtek, kdy k nám začal proudit teplý jihozápadní vítr.