28. srpen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 21.8. do 28.8. se situace výrazně zhoršila a nedostatek vláhy se prohloubil hlavně v krajích Pardubickém, Královehradeckém a Vysočina, ale také v kraji Jihočeském a Středočeském. Nedostek vláhy přetrvává i v hlubší vrstvě, kde jsou kromě zmíněných krajů suchem zasaženy části krajů Moravskoslezského a Olomouckého. I povrchová vrstva je ve většině oblastí nasycena nedostatečně.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo dosti výrazně a zhoršení je patrné nadále v pásu mezi kraji Vysočina, Pardubickým a Královéhradeckým. Území se sníženou zásobou půdní vláhy se rozrostlo od tohoto pásu dále na západ i na východ a pokrývá největší plochu za poslední 3 měsíce. V povrchové vrstvě se změna ve srovnání s minulým týdnem projevila nejvíce, situace na úrovni normálních či nadnormálních hodnot je zřejmá již jen na jihozápadním, severozápadním a severovýchodním okraji republiky. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 4/5 území, což je nárůst vzhledem k minulému týdnu o 32 %. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu výrazně poklesla a nachází se na 2 % území CŘ. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé ⅕ území, zatímco nedostatek zasahuje téměř 1/2 území a situace je horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 12 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než 1/10 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná již na 2/3 území. Extrémní stres zasahuje cca 1/10 území, a to na jihovýchodě kraje Vysočina, ve východních a středních Čechách, ale i v kraji Jihomoravském a zčásti i Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 46 % území s tím, že je postižena i hlubší vrstva, kde je zasažena více než 1/3 ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 26 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie objevují na 29 %území. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na 5 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k snížení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubších vrstvách se vlhkost nezměnila. Ve vrstvě 0-10 cm je na 12 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 31 % stanic a v 50-100 cm na 25 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 2 % stanic a v 10-100 cm na 8 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě, Beskydech a v Krkonoších, nejnižší ve středních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Celkově převažuje pozitivní vývoj kondice vegetace oproti minulému týdnu a aktuální stav je nejlepší od začátku července. Tento rozdíl oproti zvyšující se intenzitě sucha je dán průběhem počasí v červenci, které přineslo na většině území dostatek srážek, a fakt že reakce vegetace na obsah vody má několika týdenní setrvačnost. Nicméně existují poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Kondice vegetace je relativně horší nadále v oblasti východních Čech, dále částečně v krajích Jihomoravském a Olomouckém. Nicméně postupné zlepšování v důsledku příznívých podmínek pro vývoj vegetace v průběhu srpna je zřejmé např. na animaci posledích 4 týdnů. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat spíše mírné zhoršení kondice vegetace, to je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Zároveň je odhad kondice vegetace ovlivňován probíhajícími sklizňovými pracemi.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 98 zpravodajů ze 45 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních týdnech. Nadále převažuje negativní hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Ústeckého a Středočeského i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální až sušší. Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena především v krajích středních a východních Čech a na jihovýchodě kraje Vysočina. Nicméně ve většině případů je nasycení povrchové vrstvy poměrně dobré. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze dvou okresů. V dalších 6 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (21.8-27.8.2016) se nejdřív naše republika nacházela pod vlivem zvlněné studené fronty, která přinesla chladné a oblačné počasí. Poté přešla přes Českou republiku ještě teplá fronta a za ní se rozšířila nad naše území tlaková výše, která naopak znamenala teplé a slunečné počasí. Významně pršelo pouze v neděli 21.8., a to díky bouřkám vyskytujícím se na studené frontě. Srážky byly prostorově hodně proměnlivé, ale celkově se jich vyskytlo více na Moravě než v Čechách. Na Moravě spadlo i kolem 30 mm/den. Naopak v Čechách jen většinou do 10 mm/den. Vzhledem k tomu, že neděle byl prakticky jediný deštivý den, tak stejné rozložení je i u celkových týdenních sum srážek. Teploty vzduchu měly v uplynulém týdnu stoupající tendenci. Na začátku týdne se maxima většinou pohybovala jen mezi 21-23°C, na konci týdne bylo o 8-9°C tepleji. Teploty rychleji stoupaly v Čechách než na Moravě. Ve čtvrtek se dostávala maxima v Čechách již přes 30°C. Na Moravě překročila tuto hodnotu teplota až v sobotu. Minimální teploty se nejčastěji pohybovaly kolem 10-13°C. Chladnější noci a rána byly zaznamenány v pondělí a zejména v úterý, kdy minima klesala pod 10°C. Vítr byl v uplynulé týdnu spíše slabší, nejčastěji pod 2 m/s. Pouze v pátek zesiloval hlavně na Moravě.