29. květen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 22.5. do 29.5. došlo díky vydatným srážkám na řadě lokalit ke zlepšení situace.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo a zásobení půdy je v kontextu celého území relativně dobré, s výjimkou Polabí a Poohří a nově na Znojemsku a Hodonínsku. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 1/3 území, což je výrazně méně než před týdnem (2/3). Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se také zlepšila a pohybuje se do 3%. Rozsah území s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní více než 1/3 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 80 % území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 2 % území a situace je tedy horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím neprojevuje. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než 3/5 území a od počátku roku se doposud nevyskytly lokality se stresem suchem v celém profilu. Na necelých 3 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zlepšila zvláště v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo v severních a východních Čechách a na severu Moravy a ve Slezsku. Nepříznivá situace panuje na zbytku území spíše v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než 1/3 území a jen o něco méně je postižena i povrchová vrstva. Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu na téměř ½ území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 15% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na téměř 12% území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 4,2 % území ČR, což je mírný pokles oproti minulému týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na větší části území vyskytly lokální srážky z bouřek, které zvýšily vlhkost půdy, na severu Čech ale pokračoval pokles vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm je na 10 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 17 % stanic, v 10-100 cm na 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v severních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace ve východní části území prozatím vykazuje normální nebo lepší než obvyklou kondici, což je především důsledkem časného nástupu fenologických fází, který zčásti maskoval projevy sucha, a také relativně mírnému průběhu sucha v těchto oblastech. Současně ale i zde můžeme vysledovat oblasti se zhoršující se kondicí vegetace. Za pozornost stojí poměrně výrazná anomálie kopírující průběh sucha v oblastech středních, jižních a severozápadních Čech, kde došlo ke zhoršení kondice vegetace.
 
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (22-28.5.2016) jsme byly hlavně pod vlivem silného bouřkového počasí, ktere přineslo velmi intenzivní srážky. Ty ale většinou spíše odtekly z krajiny, než by se vsákly do půdy. Nejvíce srážek spadlo v pondělí, úterý a pak v sobotu. V pondělí šel významný pás srážek hlavně v západní části Čech, kde lokálně spadlo i přes 80 mm/den. V úterý se déšť posunul trochu více na východ a nejvíce srážek bylo zaznamenáno v Polabí s lokálními úhrny i nad 40 mm/den. V sobotu se naopak vyskytly nejintenzivnější bouřky na východě Čech a v Jeseníkách o intenzitě i více než 100 mm/den. Celkové týdenní úhrny byly výrazně závislé na místech, kde se objevily bouřky, a proto jsou velké prostorové rozdíly. Například na jižní Moravě nejčastěji spadlo jen do 20 mm/týden, ale na většině území ČR bylo zaznamenáno od 20-40 mm/týden, avšak vyskytují se i lokality s úhrny nad 70 nebo dokonce 100 mm/týden. Maximální teploty vzduchu během týdne spíše kolísaly. Začátek týdne byl teplejší a maximální teploty vzduchu se pohybovaly od 24-28°C. V úterý až čtvrtek se maxima nejčastěji vyskytovala kolem 20°C. Koncem týdne opět došlo k oteplení a teplota vyšplhala většinou k 25°C, na řadě míst ale i k 29°C. Minimální teploty vzduchu byly vyrovnanější, a to od 8-12°C. Vítr foukal silnější v první polovině týdne, poté výrazněji slábnul. Výjimku tvořila místa s výskytem bouřek, kde se nárazově vítr přechodně významně zvedal.