5. červen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 29.5. do 6.6. došlo díky srážkám na řadě lokalit ke zlepšení situace, a to více na západě a jihu Čech.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo a zásobení půdy je v kontextu celého území poměrně dobré, s výjimkou poměrně významných regionů na východě Středočeského kraje, na Hradecku a na Pardubicku. V oblasti Moravy je deficitem stále postihován sever a pokračoval propad zásobení porchové vrstvy půdy na Znojemsku a Hodonínsku. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 1/5 území, což je opět méně než před týdnem (1/3). Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se také zlepšila a pohybuje se do 1 %. Rozsah území s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní více než 1/2 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na více než 3/4 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 3 % území a situace je tedy prakticky stejná jako před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím neprojevuje. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než 3/5 území a od počátku roku se doposud nevyskytly lokality se stresem suchem v celém profilu. Na 2,2 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také mírně zlepšila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo v severních a východních Čechách a na v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém. Nepříznivá situace panuje spíše v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na necelé 1/4 území s tím, že o něco výrazněji je postižena hlubší vrstva. Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu na téměř 2/5 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 12 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na 7 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 2,8 % území ČR, což je významný pokles oproti 4,2 % v minulém týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na větší části území vyskytovaly lokální srážky z bouřek, které výrazně zvýšily vlhkost půdy, na části území ale pokračoval pokles vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm je na 8 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 6 % stanic a v 50-100 cm v 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 26 % stanic, v 10-100 cm na 9 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v severních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace ve východní části území prozatím vykazuje normální nebo lepší než obvyklou kondici, naopak západ území je postihován zřetelně zhoršenou kondicí vegetace. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Z reakcí našeho týmu zpravodajů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu velmi dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Ve většině hodnocených okresů na jižní Moravě je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako vláhově normální. V oblasti Moravy severní a střední a zejména západně od Prahy jednoznačně převažují hlášení o průběhu počasí v posledním čtvrt roce v kategoriích velmi až extrémně suchý. To velmi dobře kopírují i hlášení o stavu půdní vlhkosti v povrchové vrstvě z minulého týdne. Nicméně existují výrazné lokální rozdíly, které lze přičíst lokálním rozdílům ve srážkách. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny, kdy významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z 5 okresů. V dalších 11 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (29.5 - 4.6.2016) pokračovalo silně bouřkové počasí, které bylo zapříčiněno tlakovou níži vyplněnou vlhkým vzduchem. Srážky se objevovaly velice prostorově nevyrovnaně prakticky každý den. Nejvyšší denní srážkové úhrny většinou přesahovaly 30 mm. Celkově za uplynulý týden spadlo více srážek v Čechách než na Moravě. Nejvíce bouřek se objevilo v Jižních Čechách, kde na některých místech napršelo i více než 90 mm/týden. V Čechách to bylo jinak většinou kolem 30 mm/týden. Na Moravě byly úhrny srážek nižší, a to kolem 10 mm/týden, i když i zde byly na některých místech díky lokálním bouřkám zaznamenány podstatně vyšší úhrny. Maximální teplota vzduchu příliš nekolísala. Nejčastěji se pohybovala mezi 23-25°C. Nejchladnější dny byly čtvrtek a pátek, kdy maxima spadla k 20°C. Minimální teploty během týdne kolísaly mezi 10-14°C. Průměrné rychlosti větru během týdne spíše klesaly. Rozdíl byl při výskytu bouřek, kdy se vítr nárazovitě výrazně zvedal.