6. listopad 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 30.10. do 6.11. došlo k dalšímu mírnému zlepšení situace, nicméně aktuální epizoda sucha v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina, Olomouckém a v některých oblastech kraje Jihočeského a Jihomoravského přetrvává. To velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, kterou nově zařazujeme.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem spíše zlepšilo. Přesto i nadále území se sníženou zásobou půdní vláhy pokrývá významnou část ČR. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na necelé 1/10 území a přibližně ½ ČR se vyznačuje dobrým zásobením povrchové vrstvy půdy. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé 1/3, zatímco nedostatek zasahuje více než 1/3 území a situace je jen mírně lepší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě projevuje na 1/10 plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více jak 1/3 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na ⅕ území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje 2 % území, a to ve východních Čechách a v krajích Jihomoravském a Olomouckém.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na necelých 2/5 území s tím, že hlubší vrstva je zasažena v podobném rozsahu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/4 plochy ČR v rámci celého půdního profilu a méně než 5% v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již jen na 4 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo během tohoto týdne k výrazným změnám vlhkostí půdy oproti minulému týdnu. Na žádné stanici není registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 25 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 18 % stanic, v 10-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v horských polohách na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Beskydech, nejnižší ve východních Čechách, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu a snižující se citlivost metod založených na sledování kondice vegetace bylo vydávání map pro rok 2016 ukončeno. První mapa pro rok 2017 bude vydána po začátku nové vegetační sezóny pravděpodobně na počátku dubna 2017.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Zprávy 117 zpravodajů ze 44 okresů ukazují, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží přetrvávající sucho v oblastech východních Čech a také jižní Moravy. Naopak výrazněji se doposud neprojevuje jistý posun těžiště sucha do oblasti Olomouckého kraje. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. velmi suché (východní a střední Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je momentálně poměrně uspokojivá na většině sledovaných lokalit. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů, ale negativní dopady jsou zjevné i na kukuřici v některých okresech východních Čech a jižní Moravy. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z 5 okresů. V dalších 16 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (30.10 - 5.11.2016) nebyl opět srážkově příliš bohatý. Drobně pršelo ve středu 2.11.2016, a to kolem 3 mm/den, pouze v severních pohraničních horách to bylo i kolem 10 mm/den. Podobné úhrny do 3 mm/den byly zaznamenány i v sobotu 5.11.2016. Tomu odpovídají i celkové týdenní úhrny. Prakticky na celém území České republiky spadlo do 6 mm/týden, pouze v horských oblastech do 20 mm/týden. Nejteplejším dnem minulého týdne se ukázalo úterý, kdy maxima stoupala ještě i k 16°C. Ve středu se začalo již ochlazovat a maximální teplota vzduchu se pohybovala kolem 8-10°C. Od čtvrtka se celkově začalo ochlazovat, ale výrazně záleželo na tom, kde se objevila oblačnost. Maxima se pohybovala ve velkém rozpětí od 3-10°C. Minimální teploty byly taktéž výrazně rozkolísané. V pondělí, ve čtvrtek a pátek na větší části území klesaly minimální teploty vzduchu i pod bod mrazu. Nejchladnější noc byla zaznamenána v pátek s minimálními teplotami v Čechách kolem -2°C a na Moravě dokonce i kolem -6°C (na jižní Moravě). Vítr byl taktéž značně proměnlivý. Většinou se pohyboval kolem 2 m/s, ale ve středu se zvedal nejčastěji k 4 m/s, a nárazy na horách se pohybovaly i kolem 20 m/s.