6. srpen 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 1.8. do 7.8.2017 přinesl díky návratu tropického počasí a pouze lokálnímu charakteru srážek zhoršení v nasycení půdy v povrchové části půdního profilu a zhoršení celkového stavu oproti předešlému týdnu. Zvláště na jižní a střední Moravě, v jižních a západních Čechách přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě tak zůstává postižena rozsáhlá oblast v jižním pásu území od západních Čech až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je nadále na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Epizoda sucha se nejvíce projevuje v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Plzeňském, Jihočeském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu opět narostl i když snížení spotřeby vláhy zemědělskými plodinami, které jsou sklizeny, celkové prohloubení deficitu zpomalilo. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše mírné zhoršení stavu, nicméně rozhodne charakter srážek, které jsou očekávány na počátku víkendu. Sucho bude nepochybně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině území a v celém profilu pak na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy v porovnání s minulým týdnem výrazně pokleslo. Situace je neuspokojivá jen na desetině území. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/2 území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 10 % ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 14 % území (tj. o 4 % méně než před týdnem), zatímco nedostatek zasahuje 3/4 území. Stres suchem zasahuje 1/5 plochy a situace je tak v hlubší vrstvě prakticky stejná jako před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 1/10 území (oproti 70 % ve druhé dekádě května), zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 2/3 území (tj. oproti 1/3 v minulému týdnu). Z toho výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje 11 % území a situace je tak výrazně horší než před týdnem. Půdní vlhkost tak i přes aktuální srážky spíše zaostává za obvyklým průběhem.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila. Stav půdní vlhkosti je neuspokojivý na jižní polovině území, kde se se suchem setkáváme již několik měsíců, čemuž odpovídá i relativně špatná kondice vegetace. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 6.8. v celém profilu na téměř ½ území (oproti ⅕ před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z více než ⅔ (tedy stejně jako minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav pouze na 10 % území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 22 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na méně než 3 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území mírně poklesly půdní vlhkosti v orniční vrstvě, s výjimkou severu a jihu Čech, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 19 % stanic, v 10 až 50 cm je na 29 % stanic a v 50-100 cm na 30 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 9 % stanic, v 10-50 cm na 5 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severu území na horách, nižší v nížinách na jihu a západě území, především na jižní Moravě a západu Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 

Vegetace - V Jihomoravském, Zlínském a Plzeňském kraji pozorujeme nejvýraznější dopady sucha na vegetaci. Současně je zhoršení kondice vegetace patrné v řadě regionů v jižní polovině území. Na většině severní poloviny území (s výjimkou severozápadních Čech) se drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme ale pozorovat zlepšení stavu prakticky na celém území. Toto zlepšení je spojeno s vyššími úhrny srážek a celkově příznivějším průběhem teplot v uplynulém týdnu, avšak pro řadu porostů přichází příliš pozdě. Očekávaný další vývoj, a zejména vysoké teploty povedou spíše ke zhoršení kondice vegetace. Tomu odpovídá i prognóza výnosů, která pro velkou část ČR signalizuje výrazné snížení výnosů proti roku 2016 i oproti průměru posledních 5 let.

Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 111 zpravodajů z 47 okresů ukazují, že v povrchové vrstvě se situace oproti předchozímu týdnu pokud jde o míru dopadu výrazně nezměnila, i když jsou lokality které zaznamenaly výrazné zlepšení. Na počátku minulého týdne bylo na většině lokalit v severní polovině území vidět mírně až středně vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Naopak na jihu převažoval sušší až velmi suchý charakter. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako velmi suché, a podle více než dvou pětin z nich jako extrémně suché. Hranice suchem postižených oblastí nadále probíhá přibližně severní hranicí krajů Ústeckého, Středočeského, Vysočiny a středem kraje Olomouckého. Poprvé se objevilo hlášení negativních dopadů do výnosů i v krajích Moravskoslezském a Královéhradeckém. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz. Předpokládané dopady sucha byly v tomto týdnu posuzovány přibližně stejně jako v předchozím týdnu, přičemž mapa odráží vývoj počasí mezi 25.7. a 1.8. Výhledy jsou negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje. U 11 okresů je očekáván významný a u 5 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever, Rakovník a Louny. V dalších 16 okresech je pozorováno sucho, které pravděpodobně sníží výnos a v 6 sucho, které je prozatím bez dopadů. Pouze 5 z 49 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. To, že dojde ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.

 
Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy nyní opět zasahuje většinu území ČR s výjimkou Frýdlantska a Šluknovska, na Mladoboleslavsku a v části Vysočiny a východních Čech. Situace v oblastech s deficitem je nepříznivá s ohledem na kukuřici a okopaniny, u nichž je nepříznivě ovlivněna tvorba výnosu, resp. průběh vegetace. V povrchové vrstvě je situace obecně lepší, ale v průběhu minulého týdne se výrazně zhoršila. V celém profilu i nadále k 6.8. převažoval mírný deficit do 40 mm. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 73 % ČR, což je o 20 % více než v minulém týdnu. Oproti minulému týdnu přibylo výrazného deficitu na úrovni 40-80 mm ze 3 % na 10 % území a deficit větší než 80 mm se nyní vyskytuje na 0,2 %. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Zlínském, Olomouckém, v Jihomoravském v oblasti severně od Brna a v Jihočeském na východ od Vltavy, a v kraji Západočeském a Moravskoslezském.
 
Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách. Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (30.7 – 5.8.2017) se k nám vrátilo opět tropické počasí s vysokými teplotami, a ne příliš vydatnými srážkami, které se vyskytovaly většinou díky bouřkovým situacím. Srážky byly sice na území České republiky zaznamenány každý den, ale šlo většinou jen o lokální jevy. Celkově více srážek spadlo v Čechách. Na jihu Čech se pohybovaly úhrny od 10-40 mm/týden. Více než 30 mm srážek za týden také spadlo v obou našich výběžcích na severu republiky. Naopak na Moravě byly úhrny nejčastěji jen do 5 mm/týden. Na jihovýchodě Moravy dokonce nepršelo prakticky vůbec. Opětovnému prohloubení sucha v minulém týdnu výrazně napomohly tropické teploty vzduchu, které vystupovaly nad 30 °C. Celkově nejteplejším dnem bylo úterý, kdy v průměru vystupovala maxima nad 33 °C, ale byly naměřeny i teploty nad 36 °C. Ve středu se mírně ochladilo na maxima okolo 30 °C, ale ve čtvrtek opět teploty výrazně vystoupaly nahoru ve východní polovině republiky. Zde maxima dosahovala i hodnot na pomezí 38 °C. Naopak na západním okraji republiky bylo většinou o 10-13 °C chladněji. Do konce týdne se pak maxima nejčastěji pohybovala mezi 28-32 °C. Minimální teploty byly značně proměnlivé, a to většinou mezi 15-20°C. Na mnoha místech byla zaznamenána tropická noc, kdy minima neklesla pod 20 °C. Vítr byl většinou poklidný do 2 m/s, jen v úterý přechodně zesílil.