Tím Intersucha

Tím Intersucha

Na tejto stránke uvádzame bližšie informácie o jednotlivých členoch tímu projektu Intersucho. 

 • Mgr. Maroš Turňa
    |  

  Mgr. Maroš Turňa

  je klimatológom Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Zaoberá sa výpočtom indexov sucha pre územie Slovenska v rámci monitoringu sucha a klimatologicky ich vyhodnocuje. Spracoval taktiež indexy sucha pre Klimatický atlas Slovenska pre obdobie 1961 - 2010. Okrem toho, jeho náplňou práce je aj výpočet potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie nad rôznymi povrchmi pomocou viacerých metód. Pre projekt Intersucho poskytuje údaje z klimatologickej siete staníc SHMÚ, kontroluje kvalitu a úplnosť radov. Na základe meraní a mapových spracovaní vyhodnocuje
  aktuálnu situáciu ohľadom intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôd na Slovensku.

 • Mgr. Lívia Labudová, PhD.
    |  

  Mgr. Lívia Labudová, PhD.

  je klimatologičkou Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Špecializuje sa na monitoring meteorologického sucha na Slovensku. Momentálne je aj projektovou manažérkou za Slovenský hydrometeorologický ústav v rámci medzinárodného projektu DriDanube, financovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu (Interreg). Vo svojej dizertačnej práci sa venovala výskytu meteorologického a hydrologického sucha, ako aj ich vzájomnými väzbami vo vybraných povodiach Slovenska. V minulosti sa podieľala aj na príprave Klimatického atlasu Slovenska.

 • RNDr. Gabriela Ivaňáková
    |  

  RNDr. Gabriela Ivaňáková

  je absolventkou Katedry fyzickej geografie a geoekológie Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako klimatológ na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním klimatologických služieb a informácií, vypracovávaním odborných klimatologických posudkov, expertíz a spravodajstiev. V projekte Intersucho má na starosti Národnú reportovaciu sieť dopadov sucha, komunikáciu a spoluprácu s ľuďmi z poľnohospodárskeho sektoru v rámci Slovenska.

 • Mgr. Juraj Holec, PhD.
    |  

  Mgr. Juraj Holec, PhD.

  Absolvent fyzickej geografie na Univerzite Komenského v Bratislave, pracuje ako klimatológ na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Zaoberá sa klímou miest, tvorbou gridových datasetov a použitím geografických informačných systémov v klimatológii.

 • RNDr. Ivana Krčová
    |  

  RNDr. Ivana Krčová

  Pracuje ako klimatologička na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním klimatologických služieb, vypracovávaním klimatologických posudkov. V projekte Intersucho má na starosti komunikáciu s ľuďmi, ktorí prispievajú svojimi hláseniami k mapovaniu sucha na Slovensku.

 • Mgr. Jakub Ridzoň
    |  

  Mgr. Jakub Ridzoň

  je absolventom Katedry fyzickej geografie a geoekológie Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako klimatológ na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Zaoberá sa monitoringom pôdneho, meteorologického sucha a dopadmi sucha na Slovensku.

 • Ing. Jozef Rozkošný, PhD.
    |  

  Ing. Jozef Rozkošný, PhD.

  je absolventom lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V súčasnosti pracuje na Odbore Klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Zaoberá sa najmä klimatickou zmenou a dopadmi na stav lesných porastov na Slovensku. Taktiež sa venuje fenológii lesných drevín. Podieľa sa na vypracovávaní a poskytovaní klimatologických expertíz. V dizertačnej práci sa venoval aj klimatickej zmene a jej vplyve na dubové ekosystémy.