14. srpen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 7.8. do 14.8. se celková situace mírně zlepšila v porovnání s předchozím týdem a situace zůstává nepříznivá v Pardubickém a Královehradeckém kraji a také na severním okraji Českomoravské vrchoviny. Výrazně horší je aktuálně situace v hlubší vrstvě, kde jsou suchem zasaženy i části krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Povrchová vrstva je s ohledem na roční období nasycena poměrně uspokojivě.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo mírně a zhoršení se soutředilo od pruhu pokrývajícího kraje Vysočina, Pardubický a Královéhradecký dále na západ. V povrchové vrstvě se změna ve srovnání s minulým týdnem projevila nejvíce, situace na úrovni normálních či nadnormálních hodnot je nadále zřejmá na západ od Prahy a ve většině moravských krajů. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na téměř ⅓ území, což je mírný nárůst vzhledem k minulému týdnu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní necelou ⅓ plochy ČR, což představuje pokles o 14 % oproti minulému týdnu. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé 1/4 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř 2/5 území a situace je stejná jako před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 8 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než ⅕ území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na ⅓ území. Extrémní stres zasahuje cca 1,8 % území, a to na jihovýchodě kraje Vysočina a ve východních Čechách.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 16 % území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, kde je zasažena více než ¼ ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 6 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie neobjevují. Anomálie o intenzitě S4-S5 se i nadále nevyskytují.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k snížení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu. Ve vrstvě 0-10 cm je na 14 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 23 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 2 % stanic a v 10-100 cm na 8 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v jižních a západních Čechách, naopak nejnižší ve středních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Celkově převažuje pozitivní vývoj kondice vegetace oproti minulému týdnu a aktuální stav je nejlepší od začátku července. Nicméně existují poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Kondice vegetace je relativně horší v oblasti severozápadních, středních a východních Čech, dále částečně v krajích Jihomoravském a Olomouckém. Nicméně zlepšení v důsledku příznívých podmínek pro vývoj vegetace v průběhu července a začátku srpna je nepopiratelné a zřetelné např. na animaci posledích 4 týdnů. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat spíše zlepšení kondice vegetace, to je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Zároveň začíná být odhad kondice vegetace ovlivňován probíhajícími sklizňovými pracemi.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 94 zpravodajů ze 44 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních týdnech. Nadále převažuje negativním hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Ústeckého a Středočeského i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální až sušší. Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena především v krajích středních a východních Čech. Nicméně ve většině případů je nasycení povrchové vrstvy poměrně dobré. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze čtyř okresů. V dalších 12 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (7-13.8.2016) nás ovlivnila hlavně zvlněná studená fronta, která přinesla jak srážky, tak i citelné ochlazení. Nejvýznamnější srážky byly v úterý a ve středu. V úterý pršelo hlavně na Moravě s úhrny většinou kolem 10 mm/den. Ve středu pršelo prakticky na celém území České republiky, ale úhrny se značně lišily podle toho, kde se utvořila lokální bouřka. Nejčastěji bylo zaznamenáno do 10 mm/den, ale byly místa, kde bylo překročeno i 20 mm/den. Celkově v uplynulém týdnu pršelo nejvíce na Moravě s největšími úhrny na Ostravsku, a to i více než 40 mm/týden. V Čechách spadlo většinou kolem 10 mm/týden. Počátek týdne byl ještě velmi teplý. Maximální teploty vzduchu stoupaly až k 30 °C. V úterý se již ochladilo v Čechách, kde spadly teploty vzduchu o 5-7 °C, ale na Moravě se udržovaly ještě letní teploty. Ve středu se již výrazně ochladilo na celém území republiky a maximální teploty nešplhaly nad 17 °C. Po zbytek týdne se již postupně oteplovalo a v sobotu se maxima v Polabí dostala až k 27 °C. Výrazné ochlazení se projevilo i v minimálních teplotách vzduchu, kdy ve čtvrtek a v pátek teploty nejčastěji klesaly k 5-7 °C. Uplynulý týden nebyl příliš větrný. Nejčastěji byly průměrné rychlosti větru jen do 2 m/s.
 

14. srpen 2016

stáhnout zavřít
14. srpen 2016