29. říjen 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 22.10. do 29.10.2017 přinesl zvláště ve vyšších polohách poměrně velké úhrny srážek (i přes 50 mm) ale například v oblasti jižní Moravy se jednalo o méně než 8 mm. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a také Jihočeském a Plzeňském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v zásadě nezměnil a přetrvává výrazněji pouze lokálně v kraji Středočeském a ve větší míře pak v kraji Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody zvláště v oblastech a koresponduje s již popsaným regionálním rozložením doznívající epizody sucha. Stav vody v mělkých vrtech zůstává podnormální zvláště v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně zvláště na jižní Moravě a lokálně v jižních Čechách přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha při jižní hranici ČR.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje na 1,5% území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 1/2 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 1/5. Stres suchem zasahuje 3% plochy a situace je tak v hlubší vrstvě lepší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 7/10 území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na 3% území přičemž stres se aktuálně neobjevuje.

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému zlepšila a je velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců nicméně epizoda doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 29.10. v celém profilu na 3% % území (oproti 8% minulý týden). Hlubší vrstva byla zasažena z 12 % (tedy o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec října. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,3 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval mírný vzestup půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 24 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 45 % stanic, v 10-50 cm na 18 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách ve středních a jihozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Vegetace: S ohledem na končící vegetační sezónu se spolehlivost signálu začíná vytrácet.

Dopady sucha na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 22.10. Zprávy 104 zpravodajů z 49 okresů ukazují, že vnímání důsledků letošního sucha na zemědělskou produkci s se výrazně liší mezi regiony. Na počátku minulého týdne bylo na větší části lokalit vidět mírně vlhkou až velmi vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší, nicméně v minulém měsíci došlo k podstatnému zlepšení a řada respondentů považuje toto období v souhrnu za normální. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz.
Předpokládané dopady sucha odráží celkový vývoj v této sezóně. Dopady sucha jsou hodnoceny jako negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, což potvrdily i výnosové údaje SZIF, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří nadále okresy krajů Jihomoravského,, Zlínského, Olomouckého, Středočeského, Jihočeského a Plzeňského. U 8 okresů je hlášen významný a u 5 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů Znojmo, Břeclav, Brno a Hodonín, ale s nimi i další okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever a jih a z Rokycan a Klatov a nově i Tábora. V dalších 13 okresech bylo pozorováno sucho, které snížilo výnos a v 7 sucho, které bylo bez dopadů. Celkem 12 ze 49 okresů nehlásí aktuálně výskyt dopadů sucha.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě vyskytuje pouze na jihu Čech a to na 3% území. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí příznivá. V celém profilu i nadále k 29.10. Se deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 14 % ČR, což je o o třetinu méně než v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm najdeme jen na 0,1 % území, zatímco deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha: V tomto týdnu (30.10-5.11.2017) nás nejdříve bude ovlivňovat chladný a vlhký vzduch od severu a severozápadu. V polovině týdne přes nás začne přecházet frontální systém a ke konci týdne se začne prosazovat tlaková výše. Srážky v příštím týdnu budou spíše jen formou přeháněk a celkově se nepředpokládá velké úhrny. Do konce týdne by mělo spadnout nejčastěji od 5-10 mm. Do středy včetně od středních poloh mohou být občasné přeháňky i sněhové. Ve čtvrtek by mělo totiž dojít k přechodnému oteplení a maxima se budou pohybovat od 10-14°C. K dalšímu ochlazení by mělo dojít příští pondělí. Minimální teploty budou zpočátku klesat i k bodu mrazu, ale v druhé polovině týdne budou nejčastěji od 4-6°C. V povrchové vrstvě do 40 cm se relativní nasycení půdy nebude nijak významně měnit a na většině území České republiky bude profil zcela nasycen. Na 70-90 % se bude pohybovat na území jižní Moravy a Čech a také na Rakovnicku. Situace se bude nadále zlepšovat i v hloubkách 40-100 cm, kde se vyskytují kategorie S1 až S3 v některých katastrech jižní Moravy.