5. listopad 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: minulý týden od 29.10. do 5.11.2017 přinesl zvláště na západě území relativně vydatné srážky ale například v oblasti jižní Moravy byly srážky o poznání chudší. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a také Jihočeském a Plzeňském ale ve všech případech jen lokálně. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v snížil a přetrvává výrazněji pouze lokálně v kraji Středočeském a ve větší míře pak v kraji Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně zvláště na jižní Moravě a lokálně v jižních Čechách přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha při jižní hranici ČR.

 

 Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 3/5 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 15%. Stres suchem zasahuje 2% plochy a situace je tak v hlubší vrstvě lepší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 7/10 území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na 2% území přičemž stres se aktuálně neobjevuje.

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému zlepšila a je velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců nicméně epizoda doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 5.11. v celém profilu na 2% území (oproti 3% minulý týden). Hlubší vrstva byla zasažena z 8 % (tedy o 4% méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec října. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,2 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nedošlo k výraznějším změnám půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 28 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 40 % stanic, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách ve středních a jihozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Vegetace: S ohledem na končící vegetační sezónu se spolehlivost signálu začíná vytrácet.

Dopady sucha na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 10. Zprávy 116 zpravodajů z 51 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že vnímání důsledků letošního sucha na zemědělskou produkci se výrazně liší mezi regiony. Na počátku minulého týdne bylo na větší části lokalit vidět mírně vlhkou až velmi vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální až mírněsušší, nicméně v uplynulých 6 týdnech došlo k podstatnému zlepšení a řada respondentů považuje toto období v souhrnu za normální. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz.
Předpokládané dopady sucha odráží celkový vývoj v této sezóně. Dopady sucha jsou hodnoceny jako negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, což potvrdily i výnosové údaje SZIF, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří nadále okresy krajů Jihomoravského,, Zlínského, Olomouckého, Středočeského, Jihočeského a Plzeňského. U 6 okresů je hlášen významný a u 7 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů Znojmo, Břeclav, Brno a Hodonín, ale s nimi i další okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever a jih a z Rokycan a Klatov a nově i Tábora. V dalších 12 okresech bylo pozorováno sucho, které snížilo výnos a sucho, které bylo bez dopadů. Celkem 12 ze 49 okresů nehlásí aktuálně výskyt dopadů sucha.

Deficit půdní vláhy: deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě vyskytuje pouze na jihu Čech a to na 3% území. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí příznivá. V celém profilu i nadále k 5.11. Se deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 13 % ČR, což je o o procento méně než v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm ani deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Kumulovaný stres: je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.
Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha: V uplynulém týdnu (29.10. – 04.11.2017) nás nejdříve ovlivňoval hlavně příliv studeného vzduchu od severu, ale během týdne přešly přes naše území frontální systémy a za nimi začal proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Nejvíce srážek bylo vázáno na studenou frontu, která přes nás přecházela v neděli 29.10.2017. Srážky byly naměřeny po celé republice. Většinou se pohybovaly mezi 5-10 mm/den, ale na řadě míst byly úhrny i přes 20 mm/den. V další dny byly srážky slabé a lokální. To se projevilo i v týdenních úhrnech. Na Moravě byly srážky jen většinou okolo 5 mm/týden. Nejvíce jich spadlo ve východních Čechách a v Krkonoších (20-30 mm/týden). První polovina týdne byla dost chladná díky přílivu studeného vzduchu od severu. Maximální teploty vzduchu se většinou pohybovaly jen okolo 7°C. Naopak ve čtvrtek díky přílivu teplého vzduchu od jihozápadu povyskočily maxima až na 14-16°C. Minimální teploty vzduchu se v minulém týdnu pohybovaly mezi 0-5°C. Nejchladnější noci a rána byly v pondělí, úterý a v sobotu. Větrné počasí bylo hlavně v neděli a v pondělí. Neděle díky tlakové níži Herwart byla extrémně větrná a způsobila rozsáhlé škody na majetku a bohužel i na lidských životech. Nárazy na mnoha místech byly i přes 30 m/s. Od úterý se vítr uklidnil a průměrné rychlosti byly mezi 2-3 m/s.

Zdroj:
ČHMÚ - Aktuální situace - Mapy
ČHMÚ - Aktuální situace - Srážky
ČHMÚ - Aktuální situace - Staniční data
ČHMÚ - Aktuální zprávy
ČHMÚ - Předpovědi počasí
Vstupní meteorologická data pro výpočty byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem.