7. srpen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 31.7. do 7. 8. se celková situace zhoršila oproti předchozímu týdnu, a to zejména v Pardubickém a Královehradeckém kraji a také na severním okraji Českomoravské vrchoviny. Výrazně horší je aktuálně situace v hlubší vrstvě, kde jsou suchem zasaženy i části krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Povrchová vrstva je s ohledem na roční období nasycena poměrně uspokojivě.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo mírně a zhoršení se soutředí do pruhu pokrývajícího kraje Vysočina, Pardubický a Královéhradecký. V povrchové vrstvě je situace na úrovni normálních či nadnormálních hodnot na západ od Prahy a ve většině moravských krajů. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/4 území, což je mírný nárůst oproti minulému týdnu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní o něco více než 2/5 plochy ČR, tedy jako minulý týden. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé 1/4 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř 2/5 území a situace je mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 7 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na ¼ území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná rovněž na ¼ území. Extrémní stres zasahuje cca 1,8 % území, a to na jihovýchodě kraje Vysočina a ve východních Čechách.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila, tak jak předpokládala předpověď. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 17 % území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, kde jsou zasaženy téměř ⅖ ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 7% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie prakticky nevyskytuje (0,1 % povětšinou S2). Anomálie o intenzitě S4-S5 se i nadále nevyskytují.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu. Ve vrstvě 0-10 cm je na 2 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 19 % stanic a v 10-100 cm na 11 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v jižních a západních Čechách, naopak nejnižší na jižní Moravě, ve středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Celkově převažuje pozitivní vývoj kondice vegetace oproti minulému týdnu a aktuální stav je nejlepší za celý červenec. Nicméně existují poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Kondice vegetace je relativně horší v oblasti severozápadních, středních, severních a východních Čech, kde jsou změny oproti předchozímu období dosti markatní. Kromě toho je horší situace i na východě Českomoravské vrchoviny a částech krajů Jihomoravského a Olomouckého. Nicméně zlepšení v důsledku příznívých podmínek pro vývoj vegetace v průběhu července je nepopiratelné a zřetelné např. na animaci posledích 4 týdnů. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat spíše zlepšení kondice vegetace, to je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Zároveň začíná být odhad kondice vegetace ovlivňován probíhajícími sklizňovými pracemi.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 109 zpravodajů z 48 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních týdnech. Nadále převažuje negativním hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Středočeského a Ústeckého i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální až sušší. Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je poměrně proměnlivá, což musíme přičíst výrazné prostorové variabilitě srážek v uplynulých týdnech. Nicméně ve většině případů je nasycení povrchové vrstvy poměrně dobré. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny, nicméně naše odhady výnosů pšenice ozimé, ječmene jarního i řepky ozimé předpokládají poměrně dobré výsledky ve většině okresů. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze tří okresů. V dalších 16 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (31.7-6.8.2016) pršelo hlavně v neděli (31.7.2016), ve čtvrtek a pátek (4-5.8.2016). V neděli se objevily srážky hlavně na území Moravy a lokální bouřky způsobily úhrny i vyšší než 80 mm/den. Ve čtvrtek naopak pršelo výhradně na západním okraji republiky, a to mezi 10-40 mm/den. V pátek se srážky opět přemístily na Moravu a nejvíce pršelo na severovýchodě. Zde byly zaznamenány lokální úhrny i vyšší než 50 mm/den. Celkové týdenní úhrny byly výrazně ovlivněny právě bouřkovou činností a lokálními vydatnými dešti. Nejméně srážek spadlo v Polabí, a to nejčastěji do 10 mm/týden. Morava byla tentokrát na srážky bohatší. Zde spadlo většinou od 30-60 mm/týden, lokálně i přes 80 mm/týden. Teploty vzduchu v uplynulém týdnu relativně kolísaly. V neděli 31.7.2016 byla republika teplotně značně rozdělena. Na západě byla maxima kolem 23 °C, ale na jižní Moravě se stále udržovaly teploty na hranici 31-33 °C. V pondělí se již ochladilo na celém území republiky a maximální teploty byly zaznamenány nejčastěji kolem 22°C. V následujících dnech se postupně oteplovalo a ve čtvrtek přechodně teploty vzduchu stouply i nad hranici 30 °C. V pátek se opět na většině území citelně ochladilo, a to i na maxima jen kolem 20 °C. Minimální teploty vzduchu se nejčastěji udržovaly kolem 15 °C, pouze v úterý došlo k výraznému propadu na 7-10 °C. Průměrná rychlost větru se pohybovala kolem 2-3 m/s, větrnějším dnem byl pátek převážně na Moravě.
 

7. srpen 2016

stáhnout zavřít
7. srpen 2016