6. december 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni od 29.11. do 6.12.2015 sa intenzita sucha aj relatívne nasýtenie zlepšilo v porovnaní s minulým týždňom. Toto zlepšenie sa týka obidvoch pôdnych profilov. V povrchovej vrstve sucha je už celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je na približne 80 % ploche územia vyššie ako 90 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôd sa v predchádzajúcom týždni zvýšilo vo všetkých pôdnych profiloch. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Približne ¾ územia má relatívne nasýtenie viac ako 90 %. Relatívne nasýtenie pod 60 % sa už na Slovensku nevyskytuje. Najnižšie hodnoty sú stále v intervale 60-70 % na Záhorí (cca 0,1 % celkovej plochy). Situácia v hlbšej časti pôdy (40-100 cm): V tejto časti pôdy sú stále oblasti s relatívnym nasýtením 40-50 %. Je to však malá plocha, ktorá zasahuje Šariš a Záhorie. Ale aj v tejto časti profilu sme zaznamenali zlepšenie v porovnaní s minulým týždňom. Stav v celom pôdnom profile (0-10 cm): Približne 8/10 plochy územia má relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. Bod zníženej dostupnosti už nie je v žiadnej oblasti. Najnižšie hodnoty 60-70 % sa ešte nachádzajú na Šariši a Záhorí.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zvýšila vo všetkých pôdnych profiloch. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) je celé územie už bez rizika sucha. V posledných týždňoch boli vysoké úhrny zrážok aj na severozápade, a tak aj v oblasti Kysúc sa už vysoké intenzity sucha nevyskytujú. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je asi 0,5 % celkovej plochy zasiahnutá začínajúcim suchom (S1). V celom pôdnom profile je takmer celé územie bez rizika sucha, len veľmi malé územie (0,1 % celkovej plochy) má len zníženú úroveň vlahy (S0).

Súčasný stav je omnoho lepší v porovnaní s vegetačným obdobím, kedy najviac ohrozené oblasti boli juhovýchod a neskôr na jeseň ešte Považie a Kysuce. V tomto týždni v podstate celé územie je už bez rizika sucha.

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V poslednom týždni prešlo cez naše územie viacero frontálnych systémov. Teplotné zmeny sa najviac prejavili vo vyšších polohách. Neskôr, od 2.12. sa situácia upokojila a naše územie sa dostalo do vplyvu rozsiahlej tlakovej výše, ktorá spôsobila inverzný ráz počasia. Najvyššie úhrny zrážok boli v pondelok 30.11. Najviac zrážok spadlo na severe a severozápade až do 40 mm. Významnejšie zrážky sa vyskytli aj v prvých dvoch decembrových dňoch, ale denné úhrny boli najviac 15 mm. V poslednom týždni bolo najviac slnka na horách. V nižších polohách boli najslnečnejšie dni pondelok a sobota, kedy svietilo slnko ojedinele najviac 5 hodín. Maximálne teploty vzduchu boli najvyššie v dňoch 30.11. a 1.12. až do 14 °C. V nižších polohách sa následne vplyvom inverzie ochladilo, ale na horách pretrvávalo veľmi teplé počasie vzhľadom na ročnú dobu. Minimálne teploty vzduchu sa pohybovali po celú dobu v najchladnejších dolinách do -4 °C. Teplotné podmienky boli závislé najmä od oblačnosti. V severnej časti Slovenska bolo oblačnosti menej, zatiaľ čo na nížinách viacej. Veterné podmienky boli najvýraznejšie v prvých dňoch pracovného týždňa. V Podtatranskej kotline dosahovali denné priemerné rýchlosti vetra hodnoty až 10 m/s. Ostatné dni boli už pokojnejšie s miernym vetrom.