Intersucho na Celoslovenských dňoch poľa 2018

 V dňoch 5. - 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou sa Slovenský hydrometeorologický ústav zúčastnil na 7. ročníku Celoslovenských dňoch poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.

Tohtoročný poľný seminár, ktorý pripravoval prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol zameraný na hospodárenie s vodou v pôde a jej dostupnosť rastlinám. Na odbornom seminári sa aktívne zúčastnil aj Slovenský hydrometeorologický ústav v zastúpení pracovníkov odboru Klimatologická služba. Odbornej poľnohospodárskej, ale i laickej verejnosti, bol predstavený monitoring pôdneho sucha a jeho dopadov. V prezentácii boli predstavené dva prístupy k hodnoteniu sucha. Prvým je monitoring sucha, ktorý za pomoci zložitých modelovacích nástrojov, do ktorých sú vložené merané meteorologické prvky, stanovuje intenzitu atmosférického a pôdneho sucha. Druhý prístup, zohľadňujúci realitu priamo v teréne, je monitoring dopadov sucha. Našou snahou bolo osloviť komunitu poľnohospodárov s cieľom získať nových reportérov dopadov sucha na Slovensku. Informácie od expertov v praxi pomôžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v danom čase. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné pre včasné reakcie nielen zo strany poľnohospodárskych subjektov, ale aj štátnej správy. To pomôže najmä k lepšiemu zvládnutiu manažmentu poľnohospodárskeho sucha na Slovensku.