Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 4.11.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28.10.2018 do neděle 4.11.2018 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 4.11. Zprávy 230 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 720 katastrů, ukazují ostrou hranici mezi skutečně výraznými projevy v Čechách a na Moravě. Toto rozdělení potvrzují i mapy kondice vegetace. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu kukuřice, brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 62 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Srážky v uplynulém týdnu 5,5 mm , půda vlhká v profilu do cca 20 cm. Hlouběji nadále výjimečné sucho.'
BRUNTÁL: 'Množství srážek v posledním období, spadlo 16.8mm'
BŘECLAV: 'Srážky byly cca 5 mm, což pouze krátkodobě ovlivnilo situaci v povrchové vrstvě půdy s pozitivním vlivem na ozimy. Od 10 cm a hlouběji je situace velmi kritická. Podzimní orby se nedají dělat vůbec.'
BŘECLAV: 'Suma srážek 3,9 mm, průměrná teplota 13,6 stupňů a max. teplota 20,5 °C.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 13 mm vody, ale že fouká stále vítr a je poměrně teplo, tak se voda rychle ztrácí.'
CHRUDIM: 'Srážky 21 mm, pšenice ozimá stále nevyrovnaně vzchází. '
JABLONEC NAD NISOU: 'Hladina spodních vod klesla o další 2 cm od minulého týdne'
KARLOVY VARY: 'V minulém týdnu srážky 0mm, nicméně jsou časté mlhy, takže se situace nezhoršuje. Do 10-15 cm je vlhkost dostačující, ale ve vrstvě pod 20 cm je půda tvrdá a prašná. TTP už žloutnou, zřejmě se již projevuje nedostatek světla a možná i ranní mrazy z minulého týdne. Ozimy vypadají celkem dobře.'
LOUNY: 'Srážky 0 mm. Od 25.9 do 6.11. spadlo 19 mm srážek. Meziplodiny prakticky nevzešly. Část osevů ozimé pšenice začínáme přesévat, zbylé porosty vzcházejí nerovnoměrně. Přeschlé pozemky zkomplikovaly předseťovou přípravu, a to mizivé množství srážek vysály obtížně zapravitelné posklizňové zbytky rostlin.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Povrchové sucho po deštích minulého období a zejména hodnoceného týdne, kdy v neděli 28.10. od 7h. ještě napršelo 21 mm a v noci na sobotu 3.11. dalších 9 mm (tj. celkem 30 mm), výrazně ustoupilo. Ve větší hloubce se dá předpokládat, že se tyto srážky dosud výrazně neprojevily. Snížený povrchový výpar ovšem působí příznivě na pozvolné hlubší zasakování dalších srážek.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý víkend srážky kolem 7 mm, doplnění pro vzcházející ozimé obiloviny, jinak uplynulý týden nadprůměrně teplé, denní teploty až 22 °C, noční bez mrazíků kolem 10 °C.'
PARDUBICE: 'Od noci 4/5.11. do neděle 11.11.2018 zde napadlo 35 mm srážek. Příroda je čarodějka mocná a veškeré zaseté obiloviny a řepka olejka se z počátečního nedostatku vláhy rovnají. Též tomu přispívá stávající teplé počasí. Máme vše hotovo, tak je maximální spokojenost. Budeme hnojit a orat pro kukuřici a jarní ječmen. '
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek za uplynulý týden cca 15 mm, při střední hluboké orbě je patrna rovnoměrná mírná vlhkost v celém profilu, výjimku tvoří půda v okolí stromů, ačkoliv bez listí, v hloubce 20 cm suchá ornice, která stále práší.'
PLZEŇ-JIH: 'Měsíc říjen byl srážkově podnormální, srážkový úhrn 33,5 mm představuje 86,1% říjnového 60-letého průměru. bylo zaznamenáno pouze 6 srážkových dnů (normál pro říjen je 13). K 31.10.2018 byl srážkový deficit od počátku roku oproti kumulovanému normálu -93,7 mm a -37 srážkových dnů.'
PLZEŇ-SEVER: 'Celodenní déšť 28. září zlepšil vláhový stav ve svrchní vrstvě půdy, ale celkovou vláhovou bilanci nezlepšil. Sucho dále pokračuje, jen není tak pozorovatelné, i díky současnému počasí. Zlepšil se však celkový stav ozimů, včetně řepky. Ozimy (jsou většinou ve fázi počátku odnožování až odnožování) budou poměrně dobře připraveny na přezimování. Suma srážek za období od 28.10. do 3.11.2018 pro lokalitu Krukanice: 14,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'v týdnu do 4.11. napršelo asi 17 mm, povrchová vrstva půdy se zlepšila, ale pod keři a stromy je situace stále stejná, sucho'
PRACHATICE: 'Průběh počasí za minulý týden vlhčí. Pondělí a úterý tála 10 cm zásoba sněhu z neděle 4.11.2018. Voda z tajícího sněhu se krásně vsakovala do půdy, nikam neodtékala. V týdnu další srážky 8mm, během dne silné mlhy, mžení zásobuje vodou vrchní vrstvy půdy. Půda do 10 cm mokrá, lepí se na nářadí. V mlze klesají ráno teploty těsně nad nulu, během dne do 10 °C. Při rozplynutí mlhy teplota do 15°C. Deficit srážek z průběhu roku zatím stále znát ve studnách, nízká hladina vody.'
PŘEROV: 'Srážky v noci z pátku na sobotu a v sobotu celkově 10 mm. Půdy v hloubce pod 20 cm je suchá, v lese se pod vrstvou hrabanky práší. '
PŘEROV: 'Mírné deště udržují vláhu do 15-20 cm. Hlubší vrstvy jsou suché.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 5,1 mm srážek. Déšť byl pouze udržovací, kdy je trochu vlhká půda v povrchové vrstvě a porosty mohou vegetovat. Na výraznější dosycení půdního profilu stále čekáme.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'I v minulém týdnu přišly srážky (pondělí, úterý, středa) úhrnem 20 mm. Stále však platí, že došlo pouze k mírnému ovlhčení profilu cca do 20-25 cm. Rozhodně však nehrozí, že by byla půda rozbahněná nebo nesjízdná. Srážky výrazně pomohly ozimům a řepce, kdy porosty které vzešly, dohánějí ztráty v růstu. V hlubších vrstvách půdy je však stále vláhy nedostatek. Navíc vítr a teplé počasí povrch půdy rychle vysušují. Mírně se zlepšila hladina vody v potocích a řekách, ale opravdu jen velmi mírně. Srážky neměly vliv na doplnění vody v celém půdním profilu, ani na stav podzemní vody.'
SVITAVY: 'V uplynulém týdnu do 4.11. přišlo v jednom dni (3.11.) pozvolných 15 mm srážek. Situace na poli příznivá, pšenice, žito odnožují, porosty se viditelně zahusťují. Řepka optimální stav, drobná mezerovitost se dotahuje, zapojuje. Stav v lesích stejný, velmi vážný, menší potoky bez vody, střední toky slabý průtok. Aktuálně, vodní nádrž Vír, záložní doplňkový zdroj pitné vody pro aglomeraci Brno a okolí, dle mého až 15- 20 m hladina pod normálem. Na začátku přehrady, Korouhvická zátoka, je možné chodit po dně a jsou dobře patrné základy domů dřívější osady?'
TRUTNOV: 'Vydatnější příděl srážek (41 mm) z přelomu týdne byl doplněn následně ještě drobným deštíkem v úhrnu 6 mm. Některé pšenice zaseté v polovině září začínají až teprve nyní vzcházet a jsou vedle sebe tedy rostliny v prvním listu a nebo také v první odnoži. Podobná situace je i v řepkách - jsou také značně rozhozené ve vývoji. Problematický účinek herbicidů (především v řepce), a to i přes dělenou aplikaci (clomazon PRE, pethoxamid CPOST) a užití půdního smáčedla. Trojí aplikace graminicidu na postupně vzcházející výdrol. Nulový výběr POST herbicidů do řepky z důvodu pásma ochrany spodních vod. Nadprůměrné teploty (i v noci) dávají ještě šanci horším porostům dohnat zpoždění ve vývoji.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: '5 mm srážky z konce předminulého týdne (27. a 28.10.) silný vítr na začátku týdne prakticky vyfoukal. Na konci týdne spadly 4 mm srážek, bez nějakého doplnění vláhy.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 16 mm přinesly zlepšení vláhových poměrů. Hlouběji 15 cm je však půda stále suchá. Ozimy vodním deficitem aktuálně netrpí (troufám si říct, že větším problémem jsou nadprůměrné teploty). I z hlediska vláhy ohrožení ale přetrvává, nedostatek je kumulovaný, výhledy navíc pesimistické...'
VYŠKOV: '3.11. 11 mm srážek, denní teploty kolem 15 °C. Výrazný tlak živočišných škůdců (mšice,křísci, dřepčíci).'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.