Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav v České republice

v neděli 11.11.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 4.11.2018 do neděle 11.11.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 11.11. Zprávy 244 zpravodajů z 67 okresů, které postihují 743 katastrů, ukazují ostrou hranici mezi skutečně výraznými projevy v Čechách a na Moravě. Toto rozdělení potvrzují i mapy kondice vegetace. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 67 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BEROUN: 'Srážky ve formě mírného jednodenního dopoledního mrholení'
BŘECLAV: 'Momentálně silný deficit srážek. Na podzimní počasí je až extrémní sucho. Jediné co napomáhá stavu vegetace a jeho vzcházení, popřípadě růstu jsou větší ranní rosy a mlhy, které udržují rostliny při životě.'
BŘECLAV: 'Situace se stále zhoršuje, oblast je absolutně beze srážek, nedostatek půdní vláhy je jak v povrchové vrstvě, tak v hloubce pod 25 cm. Podzimní orbu nelze prakticky provádět.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Nízká hladina podzemní vody. Z meliorovaných luk neteče žádná voda, problémy s dostatkem vody pro hosp. zvířata. V týdnu 4.-11. 11. 2018 spadlo 25 mm srážek'
CHRUDIM: 'Průměrnou teplotu jsme měli 10,9 °C a srážky pouze 0,25 mm. Pšenice ozimá stále nevyrovnaně vzchází.'
JABLONEC NAD NISOU: 'Hladina spodních vod stoupla o 4 cm stále je pod normálem více jak 3 metry'
JIČÍN: 'Situace je stále stejná, pouze je změna ráno, kdy je mlha a tak se k plodinám dostane alespoň trochu vláhy. '
JIČÍN: 'Hodnocený týden beze srážek.'
JIHLAVA: 'Porosty jsou optimální. Usychají pouze smrky a borovice. Množství srážek je 1 mm ve formě mrholení.'
KARLOVY VARY: 'Srážky opět 0mm. Sucho se i přes inverzní počasí zhoršuje. Porosty ozimů jsou zatím v dobré kondici. TTP výrazně žloutnou. Hlína je vlhčí jen do hloubky 15cm, pak je jen prach. Potoky i řeka jsou stále vyschlé. Pokud nebude vlhčí zima, tak budeme mít značné problémy.'
KROMĚŘÍŽ: 'Porosty ozimů napadly mšice a křísy, kdo zasel včas na začátku agrotechnických termínů má porosty dobré, kdo sel později má nevyrovnané porosty, místy nevzešlé suchem, problém je ale v zásobenosti spodní vody, ta je vyčerpaná, půda je do hloubky suchá.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky v minulém týdnu pouze 2 mm. Ozimý ječmen nevyrovnaný ve fázi 1-3 listů, ještě více jsou nevyrovnané pšenice v rámci jednoho honu od fáze 1 listu až po 2 odnože. Porosty ozimých obilovin se postupně zaplnily a vyrovnávají se v rámci honu. Kromě extrémně těžkých půd je od hloubky cca 25 cm půda suchá. Zaoráváme 40 % řepek, ostatní ve fázi 3-8 listů, z toho 60 % mezerovitých.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu bylo 0,3 mm srážek z mlhy.'
LOUNY: 'Srážky 0 mm přeseto zatím 50 ha. Původní porost ozimé pšenice po naklíčení zaschl.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden nebyly zaznamenány žádné měřitelné srážky. V povrchové vrstvě došlo proto k pozvolnému prosychání, ale bez významnějšího vlivu na vegetaci. Vzhledem k pozvolna klesajícím teplotám předpokládám, že slabý růst povrchové vegetace (tráva) se nyní již téměř zastaví.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden prakticky bez srážek, občas přišla ranní mlha, toť vše srážky. Teploty se pohybovaly přes den mezi 10 - 18 °C, takže výrazné teplo na průměr v tomto měsíci, noc bez nočních mrazíků. S dlouhotrvajícím teplem zesiluje tlak škůdců, na ozimé řepce především mšice broškvoňová, na obilí křísi a mšice. Jinak ozimé plodiny velmi dobře rostou, stále mají ještě dost živin z pozdní mineralizace. Už by to chtělo snížení teplot a vodu. Výnosy cukrovka za očekáváním - široký rozptyl 45 - 70 t/ha.'
OLOMOUC: 'Vzhledem k současnému suchu tak jsou některé porosty pšenice a řepky přerostlé a můžou mít problém s přezimováním.'
OPAVA: 'beze srážek , vyšší teploty a výsušný vítr'
OPAVA: 'Minulý týden nepršelo, svrchní vrstvy půdy postupně vysychají, nedostatek vody ve svrchních vrstvách se zatím neprojevuje. '
PARDUBICE: 'Řepka je horší pouze na těžkých jílovitých půdách, kde pravděpodobně dojde k její zaorání, neboť je velice slabá a pravděpodobně dobře nepřezimuje. V hodnoceném týdnu zde napadlo 12 mm srážek.'
PELHŘIMOV: 'Napršelo 0,3 mm, vlhkost hlavně díky rosám a mlhám.'
PLZEŇ-JIH: 'za poslední týden spadlo 3,7 mm srážek, ráno jsou mlhy ale odpoledne babí léto. '
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 5. - 11.11.2018 jsme na lokalitě Lužany (PJ) nezaznamenali žádné srážky. Rostliny ozimých plodin vegetují z ranních mlh a rosy. Mezerovité porosty obilovin se postupně doplňují, přetrvává vývojová nevyrovnanost porostů.'
PLZEŇ-JIH: 'Nevyrovnané vzcházení ozimých obilovin a řepky. Rozložení srážek je velmi nerovnoměrné, velké časové rozestupy mezi jednotlivými srážkami. Intenzita srážek se pohybuje nejčastěji do 5 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Jen díky končící vegetaci se sucho výrazněji neprojevuje. Zásoba vody v půdě je minimální, jen v povrchové vrstvě díky mlhám a rose. Při orbě je vyorávána úplně suchá půda už v hloubce cca 20 cm. Ozimy zatím suchem viditelně netrpí a pokračují v růstu. Srážky za měsíc listopad jsou zatím zanedbatelné. '
PRACHATICE: 'Za minulý týden žádné srážky. Střídání silných mlh a slunečného počasí. V mlze mžení, zvlhčení povrchu půdy. Teploty stejné proti minulému týdnu. Do 20cm hloubky půda vlhká.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadla ani kapka. Nově založené porosty zatím nevypadají tak špatně, ale nelze odhadnout jejich kondici vzhledem k přezimování díky dlouhodobému nedostatku srážek. Horší je nyní situace u spodních vod, které jsou na nízké úrovni a není výhled na zásadní doplnění půdní vláhy, zvláště pokud začne mrznout.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden cca 8 mm srážek, ale celý týden ranní rosy a i celodenní mlhy. Stav řepek se zlepšil, obilí dokončuje vzcházení posledních rostlin, pšenice již místy odnožují. Tento týden vyhovovalo počasí pro obilí nejvíce. Při orbě se ještě objevují spodní suché vrstvy. Voda ještě
ROKYCANY: 'Po rýpnutí do země je vidět provlhčení půdy do hloubky cca 15 cm, od 15cm hlouběji je suchá. Díky mlhám je ve srážkoměru ob den 0,5 mm vody. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu suma srážek do 1 mm (spíše to byly srážky z mlhy). Po přechodném zlepšení situace, sucho pokračuje. Při orbě se v hloubce nad 20 cm objevuje prach, půda je absolutně suchá (proto se mi zdá mapa okresu relativního nasycení a odhadu sucha v povrchové vrstvě až příliš optimistická). Navíc jsou stále vysoké teploty, půda i na povrchu rychle osychá. Stav ozimů je díky srážkám v uplynulých dvou týdnech a trvajícím vysokým teplotám uspokojivý. Jinak zásoba spodní vody, průtoky v řekách a potocích, zásoba vody v krajině je stále špatná. Navíc jsou znepokojující trvale vysoké teploty.'
STRAKONICE: 'za poslední týden spadlo 3,7 mm srážek, ráno jsou mlhy ale odpoledne babí léto. '
STRAKONICE: 'srážky tento týden žádné, ozimy kvůli nedostatku vláhy špatně vzchází a hlavně nerovnoměrně, špatně i odnožují, řepka v první části vzcházela špatně, místy vůbec'
STRAKONICE: 'Za minulý týden žádné srážky. Střídání silných mlh a slunečného počasí. V mlze mžení, zvlhčení povrchu půdy. Teploty stejné proti minulému týdnu. Do 20cm hloubky půda vlhká.'
SVITAVY: 'Uplynulý týden do 11.11.2018 přinesl v souhrnu 3 mm srážek (sobota, neděle) při průměrných teplotách. Stav polních plodin dobrý. Situace ve vodních tocích, plochách, v lese nadále velmi špatná.'
TÁBOR: 'Srážky neměřitelné. Půda cca do 25 cm vlhká, hlouběji totálně suchá až cca do 1 metru.'
TRUTNOV: 'Srážky 0 mm. Některá rána i bez rosy. Povrch půdy vlhký, ale již v 10 cm je naprosté sucho a prach.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Celý týden beze srážek. U pšenice zadáno sice žádný vliv sucha, ale začínají se vyskytovat v malé míře zasychající rostliny.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: beze srážek Ojediněle začínají rozkvétat některé jarní rostliny. Vzniká nebezpečí usychání ovocných stromů .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Uplynulý týden beze srážek. Nedostatek vláhy je znatelný v hloubce nad 15 cm.'
VYŠKOV: 'V uplynulém týdnu nepřišly žádné dešťové srážky, chodí, ale dopolední rosy, to rostliny ve fázi přípravu na zimu vyživuje. Zásoba vláhy v půdě není žádná.'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 2,3 mm srážek. Před 5-ti dny také začaly konečně vzcházet porosty pšenice ozimé, které byly zasety již před 5 týdny.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Půda při orbě je velmi suchá za pluhem.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 12. 2021

  Největší hrozbou změn klimatu je pomalost. Nejsou tak rychlé jako pandemie, srovnává expert Trnka

  „Změna klimatu neprobíhá tak rychle jako pandemie, povodeň nebo požár, ale dává možnost přizpůsobit se i ve vnímání rizika. Je to podobné žábě, která z horké vody vyskočí, ale v pomalu ohřívající se pánvi ji to ani nenapadne. A nám hrozí, že se dostaneme do stejné situace“, říká profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

  K přečtení a poslechnutí na irozhlas.cz ZDE.

 • 22. 11. 2021

  Ocenění za komunikaci o změně klimatu pro Miroslava Trnku

  Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.

  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.
  Podrobněji na webových stránkách osn.cz ZDE.
  Záznam z předání na youtube.cz ke zhlédnutí ZDE.

  Rozhovor prof. Miroslava Trnky pro ČT24 ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 19:22), dále byl poskytnut rozhovor pro Odpolední Plus k poslechu ZDE (časově od 17:34:45).
  Informace byla publikována i na dalších webových stránkách:
  enviweb.cz,
  mendelu.cz,
  denikn.cz,
  ekolist.cz.