Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 26.05.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19.05.2019 do neděle 26.05.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26.5. Zprávy 366 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.

Respondenti popisují, že i přes spadlé srážky, sucho nadále pokračuje a v mnoha případech bylo zmírněno pouze do 20-30 cm. Nedostatek srážek způsobuje/způsobil špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále především do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a především severozápadních. Tři okresy v Čechách očekávájí místně až extrémní dopady sucha (Louny, Most, Teplice). Těžké poškození očekává šesti okresů v Čechách. U šesti okresů ze 69 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u třetiny hlášených okresů se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů. 
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV '22-23.5. déšť celkem 16mm, chladno, zlepšení stavu porostů. doplnění vláhy v povrchové vrstvě. '
BENEŠOV 'výrazné zlepšení vodní bilance - srážky v oblasti 18 mm až 25 mm.'
BLANSKO 'Úhrn srážek od 19. do 26 května činí 38,5 mm.'
BRNO-MĚSTO 'Déšť 21 mm. V současnosti je povrchová vrstva dobře nasycena vodou.'
BRNO-VENKOV 'Za minulý týden dohromady 48 mm.'
BRNO-VENKOV 'Srážky 19.5. 0,4 mm, 20.5. 6,2 mm, 22.5. 17 mm, 23.5. 0,2 mm, 25.5. 0,2 mm, 26.5. 0,4 mm, celkem 24.4 mm I přes pro náš katastr vydatné srážky půda mírně vlhká, možné zformovat, ale nízká soudržnost; zanechává vlhký pocit v prstech. Ječmen oz. jedna zachovaná odnož s redukovaným klasem o 4 patra, Pšenice oz. jedna zachovaná odnož s redukovaným klasem o 2-3 patra.'
BRNO-VENKOV 'Déšť 21 mm. V současnosti je povrchová vrstva dobře nasycena vodou.'
BRNO-VENKOV 'Stále nedošlo k propršení půdního profilu do hloubky více než 25 cm, v této hloubce se nachází půda prašná bez známek vzlínání spodní vody (u zapojených porostů). V kultivované půdě mezi kukuřicí je vlhká zem do 40 cm.'
BRNO-VENKOV 'Zde během května napršelo zatím 70 mm srážek. Vzhledem k tomu že zde máme zasetou řepku, doufáme, že ztráty nebudou větší jak 30 %. Nejhorší situace je u TTP, kde jsou ztráty velkého rozsahu. Vojtěška na předchozí sucha se hodně spravila, voda v květnu ji hodně pomohla. '
BRNO-VENKOV 'Za duben napršelo 15 mm srážek. Za květen spadlo doposud 69 mm srážek, což způsobilo doplnění vláhy do 35 cm. Na horších písčito-kamenitých půdách jsou ale ztráty na rostlinách hodně patrné, zde už k regeneraci rostlin nedojde.'
BRNO-VENKOV 'Škody způsobené suchem v březnu a dubnu již tyto srážky nenahradí, odnože, které uhynuly, se nedají znovu oživit. Půda je nasycená ha hloubky 32 cm. '
BRUNTÁL 'V posledním období spadlo 32.4mm srážek.'
BRUNTÁL 'Za poslední týden spadlo v naší oblasti cca 25 mm srážek, které velmi blahodárně působí na všechny plodiny. Bohužel se voda nedostala do hlubších profilů, kde sucho i nadále setrvává. Jinak je vývoj počasí v květnu vcelku příznivý. Porosty kukuřic díky chladu po vzejití lehce stagnují, ale vzhledem k vývoji teplot by se měly dostat do normálu. Jaké budou výnosy, bude záviset na červnovém počasí a množství srážek. V ovocných sadech i nadále strádá letošní podsadba stromků.'
BŘECLAV 'Průběžné srážky velmi dobře využívají jak polní plodiny, tak i trvalé porosty sady a vinice. Na doplnění deficitu vláhy ve střední a hlubší vrstvě a doplnění hladiny spodní vody je to však stále málo. Vlivem chladnějšího počasí se vegetační předstih trochu srovnává s normálním stavem.'
DOMAŽLICE 'V týdnu napršelo 11,5 mm. Půda opět suchá, práší se. Kukuřice setá 22.4.2019 teprve 1-2 listy. Porosty pšenic velmi slabé, z 6.odnoží po jarním suchu zůstalo minimum 1-3, k tomu napadené houbovými chorobami, padlí převážně.'
FRÝDEK-MÍSTEK 'V uplynulém týdnu převládalo deštivé počasí, od pátku beze srážek a bylo viditelné, jak svrchní vrstva rychle vysychá. '
FRÝDEK-MÍSTEK 'Za poslední týden 85 mm srážek, TTP jsou krásně narostlé, bohužel chybí pár dnů bez deště k sušení sena, žádný projev sucha.'
HAVLÍČKŮV BROD 'Minulý týden naměřeno 55 mm srážek ve formě mírného deště, 100 % srážek se vsáklo do půdy. Žádné projevy sucha v našem hospodářském obvodu nebyly pozorovány.'
HAVLÍČKŮV BROD 'Jetele a trvalé travní porosty jsou v současnosti sklizeny. Hodnocení bude provedeno po obrostu.'
HAVLÍČKŮV BROD 'Za sledovaný týden napršelo mezi 55 - 60 mm srážek a výraznému doplnění horního profilu půdy, vzhledem k tomu, že nebyly vysoké teploty, tak navíc docházelo jen k minimálnímu výparu, porosty se celkově vylepšily, máky a jarní obiloviny jsou bez větších problémů, u trvalých travních porostů bude výpadek ve výnosu, protože se již začínají sklízet a nejsou dostatečně husté.'
HODONÍN 'Srážky 50 mm, další dosycení půdního profilu, voda zatím zasakuje a netvoří se vodní laguny na orné pudě.'
HODONÍN 'Výrazné zlepšení stavu. V posledním týdnu naměřeno v našem vinohradě 39 mm srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ 'Srážky za minulý týden - 32 mm (10 mm, 22 mm), srážky v měsíci květnu - 75 mm, pokračuje sklizeň vojtěšky, kukuřice je 10 až 15 cm vysoká, vlhkost půdy je až do hloubky 40 cm vyrovnaná na stupni 3.'
CHOMUTOV 'Za poslední týden od 20.5. do 26.5. napršelo celkem 32,8 mm srážek. Znatelné provlhčení cca do 15-20 cm půdního profilu.'
CHRUDIM 'Srážky za 21. týden jsme měli krásných 41mm.'
CHRUDIM 'Ve sledovaném období napršelo 50 mm srážek. Travní porost sice narostl do výšky, ale jinak je porost řídký. Porosty řepy a máku se vyrovnávají, porosty jarních ječmenů jsou nevyrovnané- nestejnoměrné zrání.'
JIČÍN 'žito oz. - sklizeno na senáž, nelze hodnotit další průběh vegetace srážky za minulé období 25 mm'
JIHLAVA 'Množství srážek bylo 32 mm. Srážky z minulých dní se postaraly o to, že porosty jsou naprosto ve skvělé kondici. I louky krásně zhoustly. Pokud nepřijde nějaká pohromy, tak by mohla být vynikající sklizeň.'
KARLOVY VARY 'Za minulý týden spadlo cca 30 mm. Pršelo celé dny a drobně, žádné přívalové deště. Na rostlinách je vizuálně vidět, jak se doplnila chybějící voda.'
KLATOVY '11 mm srážek, viditelné zlepšení půdní vlhkosti, tráva hodně vyrostla, i v lese je vlhko. Řeky a potoky v normálu pro toto období. Kromě uschlých stromů z loňska nejsou zatím v přírodě patrné projevy sucha.'
KROMĚŘÍŽ 'V měsíci květnu se buřeň v nezajištěných porostech stává velice bujná, po každém dešti se objevují kaluže v půdních sníženinách, depresích. Situace s vodou v lokalitě se razantně lepší.'
KROMĚŘÍŽ 'Deště a ochlazení v posledním týdnu pomohlo vegetaci, ale rannější pšenice díky dubnovému suchu přišly o odnože a i řepka nevím, jestli dožene to dubnové trápení suchem! -v minulém týdnu jsem pozoroval opětovné přemnožení hrabošů a myší.'
KROMĚŘÍŽ 'Napršelo 31 mm. Porosty obilovin decimují hraboši, myši. Jejich kolonie likvidují celé porosty, ostrůvkovitě zůstává vymetané obiloviny, jinak okolo nic.'
KROMĚŘÍŽ 'Konečně přišly vydatnější srážky. V minulém týdnu v rozmezí 35 -45 mm. Zatím nenastaly extrémně teplé dny, jako v loni a vláha zatím v půdě vydrží.'
LITOMĚŘICE 'V minulém týdnu spadlo 14 mm, což znamená, že se situace s ohledem na výpar nezhoršila.'
LITOMĚŘICE 'Úhrn srážek 15,2 mm; v porostu pšenice ozimé vrstva 0-20 cm nasycena, hlubší vrstvy jsou stále suché.'
LOUNY 'Za uplynulý týden spadlo v průměru ve dvou deštích 15 mm. I když co píši tento text, dost výrazně prší, jsou porosty již nevratně poškozeny suchem. Zejména oz. ječmen a oz pšenice. Řepka nejenže poškozená suchem tak i mrazem z 30 procent. J. ječmeni snad tento déšť ještě pomůže. '
MLADÁ BOLESLAV 'Přestože v okolí pršelo vydatněji, u nás za celý týden napršelo postupně jen 8,5 mm srážek, které při stále chladnějším počasí zajistily udržení stavu vlhkosti v půdě.'
MLADÁ BOLESLAV '31 mm, kukuřice poškozeny chladem, cukrovka nepravidelné vzcházení, louky velmi řídké, obiloviny zlepšení,'
MLADÁ BOLESLAV 'Za minulý týden u nás napršelo ve dvou deštích 6 mm srážek'
NOVÝ JIČÍN 'Srážkový úhrn za minulý týden v úhrnu kolem 50 mm, doplnění vody v půdním profilu, ozimy jsou velmi pěkné, jařiny se také zlepšují.'
NYMBURK 'Za sledovaný týden se situace ještě více zlepšila. Zaznamenali jsme 41,5 mm srážek v plynulém rovnoměrném dešti. Momentálně v naší oblasti žádné sucho není, půdní profil je pěkně nasycený vodou. Situace, která ještě na konci dubna vypadala tragicky a hůř než loni se v průběhu května skvěle obrátila a všechny porosty, vyjma ozimého ječmene, který potřeboval vláhu dříve, se velmi pěkně zlepšily. Porosty kukuřic jsou slabší, trpí ale zimou a chladem - ne suchem.'
OLOMOUC '22,2 mm srážek, porosty teplomilných plodin se vzpamatovávají z nízkých teplot v předešlém období'
OPAVA 'Přišly další srážky do 40 mm. Stav se pomalu normalizuje.'
OPAVA 'Za uplynulý týden 31,0mm ve třech dnech, voda postupně vsakovala, místy při prudším dešti stékala.'
PELHŘIMOV 'Za březen celkem 39 mm srážek duben 11,5 mm srážek květen k 29.5. 2019 v 1000 h 86 mm srážek'
PLZEŇ-JIH 'Za týden 16,5 mm - srážky 4 dny. V zemědělské vrstvě půdy došlo k výraznému zlepšení, ale škody na porostech vzniklé od poloviny března do konce dubna jsou nevratné. Odpadnutí odnoží u obilovin, velký propad výnosu u trvalých travních porostů a jetelovin v první seči, částečná redukce větví u ozimé řepky a redukce počtu rostlin u máku.'
PLZEŇ-JIH 'Ve 21. týdnu 20.5.-26.5.2019 napršelo 21,8 mm srážek ve 3 srážkových dnech (Po-St), v neděli už byla půda v pěšinách mezi parcelami na povrchu suchá, v zapojeném porostu stále mírně vlhká, v profilu do 20 cm vlhká. V tomto týdnu vymetaly klasy u raných a poloraných odrůd ozimé pšenice, začalo metání u střeně raných a polopozdních odrůd ozimé pšenice. Řepka odkvétá, již má jen vrcholové květy. Stav porostů ozimů se výrazně zlepšil, u ozimých ječmenů dotahují i pozdnější odnože, řepka je sice nižší, ale dobře rozvětvila a nasadila šešule, dosud vymetané ozimé pšenice mají poměrně dlouhé klasy. Porosty jarního ječmene a ovsa sloupkují a mezerovitost vzniklou suchem při vzcházení částečně doplnily dobrým odnožením. Polní hrachy kvetou, jsou na tuhle dobu nižší, ale dobrým větvením zapojily porost.'
PLZEŇ-SEVER 'Srážky 25,4 mm, výrazné zlepšení obsahu vody v půdě. Porosty ozimých plodin se zlepšily a vyrovnaly . Zlepšení u TTP zatím nepozorováno , vzhledem k tomu , že trávy již vymetaly . Po první seči vojtěšky lze konstatovat , že porosty jsou velmi poškozeny už ze sucha 2017 a 2018 a výnos hmoty je nižší cca o 35 % oproti průměru posledních deseti let. Porosty vojtěšek jsou řidší a výrazně nižší .'
PLZEŇ-SEVER 'Srážky ve dnech 19. a 20. května významně zlepšily množství vody v orničním profilu. Stále se pozitivně projevuje chladnější počasí s menší intenzitou slunečního záření. Vegetace je v porovnání s minulými lety mírně opožděna, ale není to na úkor předpokládaných budoucích výnosů. Úhrn srážek za období od 19. do 25.5.2019 24,6 mm.'
PRACHATICE 'Za celý týden napršelo 22 mm ve třech dnech. Déšť byl drobný intenzivní, nikoliv přívalový. Voda se dobře vsakovala do půdy. Protože se také oteplilo, hlavně v noci, porosty především TTP jsou lepší, zlepšil se porost jařin, porosty ozimů jsou bez výraznějších problémů. Noční teploty 8-10 °C, teploty během dne 12-20 °C - nižší teplota při srážkách. Půda je do 10 cm vlhká, tvarovatelná, do 20 cm je vlhčí na omak, není soudržná.'
PŘEROV 'Deště, které jsou poměrně vydatné, naplnily vrchní vrstvu. Při rytí se ukazuje, že ve větších hloubkách pod 25 cm půda dosud nasycená není.'
PŘÍBRAM '22-23.5. déšť celkem 16mm, chladno, zlepšení stavu porostů. doplnění vláhy v povrchové vrstvě. '
PŘÍBRAM 'Minulý týden spadlo 15,5 mm srážek, což podpořilo růst zvláště s vyššími nočními teplotami. Ovšem stačilo několik teplejších dní a průtok vody v potoce se výrazně snížil. Takže zásoba vody v hlubších vrstvách půdy je stále nízká.'
PŘÍBRAM 'V pondělí napršelo 15 mm a ve čtvrtek 4 mm srážek. Konečně první vážné příděly vody. Stav porostů se zlepšil, vymetané obilí prodloužilo slámu, je to nadějné zlepšení. Zlepšil se stav jarních ječmenů. Zlepšil se stav pícnin i TTP. Do spodních vrstev se voda nedostala, nádoby v lysimetru jsou prázdné ve všech profilech.'
PŘÍBRAM '25 mm srážek, oteplení; trávy kvetou, ale není objem a to ani u sklizených ozimých směsek'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 'Minulý týden přinesl srážky až extrémní. V první polovině týdne spadlo i více než 60 mm srážek. Došlo k nasycení povrchu půdy, srážky pěkně zasakovaly bez nějakého výrazného odtoku. Srážky se zatím nijak výrazně neprojevily na stavu podzemních vod, vody v krajině však přibylo. Došlo k mírnému zvýšení hladin v řekách a potocích, avšak nebylo dosaženo ani 1. SPA. Pokud jde o plodiny, došlo k uvolnění živin v půdním profilu (zejména dusíku) a porosty se zlepšily.
1. pšenice ozimá, ječmen oz., žito- vlivem dubnového sucha došlo k redukci odnoží, porosty jsou řidší, uvidíme jak se bude vegetace dále vyvíjet.
2. pícniny na OP (vojtěšky a jetele)-velmi pěkné výnosy, porosty však rychle stárnou a poléhají, současné počasí zpomaluje sklizeň, otázkou bude kvalita.
3. louky a pastviny- tam kde bylo nahnojeno tam hmota je, i když opět rychle stárne. Kde se nehnojilo, tam jsou porosty slabé, poškozené chladným a suchým počasím v dubnu.
4. řepka-porosty se zlepšily, uvidíme.
5. jařiny-chladný květen velmi prospěl tvorbě odnoží, snad bude vše v pořádku.'
SEMILY 'Za týden spadlo více než 13 mm srážek. O kolik víc nevím, přetekly mi sudy. Jeden jsem proto přidal.'
STRAKONICE 'Za celý týden napršelo 22 mm ve třech dnech. Déšť byl drobný intenzivní, nikoliv přívalový. Voda se dobře vsakovala do půdy. Protože se také oteplilo, hlavně v noci, porosty především TTP jsou lepší, zlepšil se porost jařin, porosty ozimů jsou bez výraznějších problémů. Noční teploty 8-10 °C, teploty během dne 12-20 °C - nižší teplota při srážkách. Půda je do 10 cm vlhká, tvarovatelná, do 20 cm je vlhčí na omak, není soudržná.'
SVITAVY 'Pokračuje ideální průběh počasí v duchu studený máj, ve stodole ráj. To se přirozeně uvidí. Za hodnocený týden připadlo cca 50 mm srážek, stále s prakticky nulovým odtokem- vše se zasakuje. Již i kukuřice je vzejitá a jsou patrné řádky. Řepka plně kvete, obiloviny si jdou pozvolna svojí cestou, vývojovými fázemi a stav je ideální. Po oteplení bude důležité, jak se fungicidy udrží zdravotní stav. Jetele stále přirůstají, s nimi bohužel všechny plevele. Louky jsou odkvetlé, dalo by se senážovat, ale přednost dostanou jetele.'
SVITAVY '31,4 mm Trávy a jeteloviny byly hodnoceny z pohledu výnosů první seče, kterým již srážky příliš nepomohly, protože rostliny přecházely do generativní fáze. Srážky však budou mít příznivý vliv na obrůstání porostů do druhé seče.'
ŠUMPERK 'Ve 21. týdnu spadlo 49 mm srážek bez přívalových dešťů, mírně až středně zvednuté hladiny vodních toků.'
TÁBOR 'Poškození jahodníků suchem a dále poškození mladých výsadeb jabloní, hrušní a slivoní do 3 let stáří stromků (1,5 let od výsadby), půda vlhká pouze do 15 cm (k 26. 5.) Přeji pěkný den.'
TRUTNOV 'Srážky v průběhu celého týdne. Voda se stačila vsakovat do půdního profilu'
TRUTNOV 'Týdenní úhrn srážek 15 mm (za čtyři týdny celkem 90 mm). V potocích ani v melioracích ale žádná voda není. Půdní sonda v půlmetrové hloubce je na 41%.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 'Srážky v týdnu ne 19.5. - 1,5 mm, po 20.5. -10,5 mm, st 22.5. - 44,5 mm, čt 23.5. - 0,9 mm. Ve středu dosažen 2.SPA , kvete většina trav, vymetá oz.žito , částečně oz.pšenice . V sobotu okopávka brambor, v pondělí druhé plečkování .'
ÚSTÍ NAD LABEM 'Díky chladnějším dnům a cca 15 mm srážek za týden se do 10 cm voda dostala, ale spodní části půdy jsou stále suché a některé lesní porosty vůbec neobrazily. Mírné zlepšení vlhkost v povrchu, pícniny rostou, ale jsou velice řídké.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 'Srážky za uplynulý týden 46 mm. Prospěšné zejména pro jarní plodiny (kukuřice, oves, jarní ječmen, jarní pšenice, brambory), u ozimů můžeme čekat snad už jen pozitivní vliv na HTS, na změny hustoty a výšky porostů je samozřejmě pozdě. Probíhá senážování trvalých travních porostů, tzn. i zde snad zaznamenáme pozitivní vliv srážek na obrůstání.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 'Porosty pícnin jsou horší z důvodu sucha v dubnu. Obdobně řepka. Za 28.5. spadlo u nás 48 mm vody, přívalové deště. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 'Sucho v ornici není, doplnění vláhy do bahnité podoby zejména u jarně setých plodin. Ozimé ječmeny nejvyšší míra nedostatku vláhy, avšak v mezích. Se srážkami nástup chorob, lehce poléhání, kukuřice špatné z důvodu mrazů a nízkých teplot - setrvačnost zakrslého růstu a chlorozy. Mák super porosty, Všude roste silné zaplevelení, nestačí se stříkat a učinností pokrývat herbicidně v jařinách, vody je pro plevele luxusní množství. Výživné stav rostlin všech plodin kromě kukuřice a cukrovky se výrazně zlepšily. Řepka posílila velmi pronikavě. '
VSETÍN 'Srážky v období 20.5. - 26.5. 48 mm. Prší, prší, nemůžeme senážovat.'
VYŠKOV 'Ve sledovaných katastrech napršelo v +- 30 mm srážek na vláhu dobrý týden.'
VYŠKOV 'Srážky za uplynulý týden 38 mm. Porosty pšenice extrémně napadené hrabošem polním.'
VYŠKOV 'Dle mého je zde momentálně optimální množství srážek.'
ZLÍN 'Konečně začalo pršet a ledaco se dá zachránit, bude pastva pro zvířata'
ZNOJMO 'V hodnoceném týdnu spadlo 35,2 mm srážek. I v tomto týdnu vzhledem ke srážkám a nízkým teplotám došlo ke zlepšení a zmírnění sucha.'
ZNOJMO 'srážky 21 mm rovnoměrně a plynule po celém katastru, již máme v podstatě normální stav, co do srážek, vývoj spíše brzdí nízké teploty '
ZNOJMO 'Za sledované období 35 mm srážek. Stav vegetace na polích se výrazně zlepšil. Ovšem z období jarního sucha je patrné poškození porostů zvláště pšenice, travní porosty a jeteloviny.'
ZNOJMO 'První seč vojtěšky na 200 hektarech. Výnos 4,7 t/ha, to je méně než polovina dlouhodobého normálu pro první seče u nás.'
ZNOJMO 'Úhrn srážek na katastru Zblovice za období od 19.5. do 26.5.2019 byl 18 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU '50,5 mm srážky, 8,6 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 'srážky květen 110 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU '46,5 mm - akorát měly přijít o měsíc dříve. O víkendu se začalo se se senážováním TTP.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 'Za minulý týden přibylo 25 mm srážek na všech zmíněných katastrech, půda je nasycená, místy stojí voda na poli.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 10. 2021

  Pavel Zahradníček ve Víkendovém Radiožurnálu

  Kde chybí vláha a kde je nejvíce vody aktuálně? Hrozí někde půdní sucho?
  Pro Český rozhlas odpovídal klimatolog Pavel Zahradníček.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (stopáž od 11:21).

 • 24. 9. 2021

  Cenu rektorky získal Miroslav Trnka

  Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění za dlouhodobé a mimořádné výsledky získal  bioklimatolog Miroslav Trnka, leader týmu Intersucho. Ceny rektorky se udělovaly teprve potřetí.
  Více informací k přečtení ZDE

19. květen 2019 / 20. týden

předchozí další zavřít