Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 8. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11.8. 2019 do neděle 18. 8. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18. 8. Zprávy 315 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Dle zpráv našich zpravodajů byly na většině míst ukončeny žně obilovin. Současné deštivější týdny neměly však na obiloviny už patrně vliv, zemědělci doufají, že alespoň kukuřici a cukrové řepě by mohlo současné počasí pomoci. Co se týče růstu travin záleží na dané lokalitě, nekteří repotéři uvádějí, že už 2. seč pravděpodobně neproběhne. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 11 okresů očekává extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Poznámka k výnosům plodin: pšenice pokles proti tříletému průměru o 10 % (výnosy se výrazně liší (až o 3 tuny) podle typů půdy - ta těžší dokázala udržet vodu pro rostliny i z jednorázových větších srážek. Výrazný propad výnosu máku proti očekávání, sklizené porosty měly velmi drobné makovice zvláště na sekundárních větvích. Vliv červnových vysokých veder při odkvětu máku? Podobně jako se předpokládá podíl těchto teplot na nízkou olejnatost řepky (my jsme měli 39%)? Travní porosty jsou v lepším stavu než loni, zejména zásluhou deštivějšího května, i přes občasné srážky v letních měsících však velmi špatně obrůstají zvláště na mělkých lehkých půdách - tzn. na 90% našich ttp. Samozřejmě se to nedá srovnat s katastrofální situací v roce 2018. Co je však mnohem horší než loni je stav podzemních vod v našich studních a vrtech!'
BŘECLAV: 'Další srážky během týdne vylepšily bilanci v nasycenosti půdy vodou. Dostatek vláhy je do hloubky 40 cm. V hlubších vrstvách přetrvává sucho. Na orné půdě zůstává ke sklizni kukuřice a slunečnice. U těchto plodin se dostatek srážek projevuje příznivě. Ve vinicích časté srážky a ovlhčení listů a hroznů vytváří vhodné podmínky pro šíření houbových chorob a hnilob.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '33. týden 15 mm srážek TTP druhá seč nesklízena-nenarostla, jetel druhá seč s 25% výnosem.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za uplynulý týden srážky 74 mm, částečně v přívalovém dešti. Půda nasycená vodou. U trvalých kultur bohužel poškození suchem nevratné. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za poslední týden 42 mm srážek, díky chladnějšímu počasí není velký odpar, ranní rosy velmi silné, výrazné zlepšení TTP, jetelů a kukuřice.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za min. týden spadlo 15 mm srážek, vysoké teploty koncem týdne půdu opět vysušily, takže zásev oz. řepky proběhl do suché půdy, čekáme na slibovaný mírný déšť, aby řepka dobře vzešla.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V tomto týdnu napršelo mezi 10 - 14 mm srážek, díky chladnějšímu počasí byl menší výpar než v předchozích týdnech, přesto je půda suchá a to zejména po orbě nebo podmítce, stav trvalých travních porostů se konečně díky srážkám mírně zlepšil.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '21 mm, zlepšení vlhkosti v půdě do 20 cm, níž stále sucho, pukliny v půdě, rostliny reagují na vláhu rostou nové listy, travní porosty začínají mít zelenou barvu, cukrovka nové kořenové vlášení, na suchých místech začínají růst nové listy, na sklizených polích roste výdrol.'
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo 12 mm srážek. Obilí sklizeno, proběhla sklizeň máku, porost řídký a makovice drobné.'
CHRUDIM: 'Stejně jako v předchozím týdnu pokračovalo vlhké, dusné, přeháňkové počasí, kdy nějaká drobná voda spadla prakticky každý den. Nejvíce napršelo ve čtvrtek kolem 7 mm (srážky však byly místní, velmi nerovnoměrné). Dochází k ovlhčení půdy v svrchní vrstvě půdy, což má velmi dobrý vliv na vzcházení výdrolu a řepky. Takovéto počasí svědčí i kukuřici, kdy již odezněla projevy sucha na rostlinách. Problém je stále u pícnin, zvláště TTP. Porosty vojtěšek a jetelovin jsou řídké, nízké, porosty rychle stárnou. Voda v krajině chybí, stavy v potocích a řekách jsou na minimu. Stavy podzemních vod klesají.'
JIČÍN: 'Celkový úhrn srážek 6,4 mm. Velmi slabé luční porosty. Na některých loukách není skoro žádná hmota.'
KARLOVY VARY: 'Stále je sucho. Listy na stromech jsou rezavé, mnoho vzrostlých jedinců uschlo. Srážky asi 3 mm byly spíš komplikací do sklizně. Výnosy obilnin 10-20% pod normálem, zrno je malé, nižší kvality. '
KLATOVY: 'Ačkoli nám napršelo 20,5 mm, jakoby se nestalo nic. V potoce se voda ukázala na pár dní, dnes již opět vyschla. V rybníce schází 1,5m, lze dobře poznat podle okrajů na březích. Půda je v horní vrstvé vlhká, po 10cm suchá a prašná. Situace se nezlepšila.'
KROMĚŘÍŽ: 'Výnosy poznamenány přemnoženým kalamitním výskytem hrabošů, suchem poškozeny hlavně řepky extrémním suchem v dubnu. Ozimé pšenice odrůdy velmi rané poškozeny suchem, ječmeny poškozeny hraboši. Škodlivost hrabošů nekončí - ovlivní výnos kukuřice na siláž a cukrovky.'
LOUNY: 'Týden 12. - 18.8. byl ve znamení mírných přeháněk, celkově spadlo 10 l/m2. Povrchová část profilu do 20 cm se mírně zvlhčila (zemina se rozpadá, avšak již nepráší). Na růst chmele, což je naše stěžejní plodina však již toto zlepšení půdního režimu se nijak neprojevilo, protože rozhodující fáze růstu, tj. pazochování, je ukončena již v červenci. Oblast sledovaných k. ú., bohužel patří mezi nejvíce postižené suchem, právě v měs. červnu a červenci. Lokální srážky se v této oblasti nevyskytovaly. '
LOUNY: 'Druhé seče neproběhly, za poslední týden 8 mm, stromy shazuji listy, neustále velké sucho'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu (12 - 18.8.2019) pokračovalo mírně deštivé období, celkem za týden spadlo 10 lt/m2. Vylepšila se situace ve vrchní vrstvě(do 20 cm) , která již není prašná. Na výnosy stěžejních plodina a zejména chmele již nemá zlepšení vodního režimu žádný kladný vliv.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledovaný týden napršelo necelých 11 mm srážek, které udržely povrchovou vlhkost na příznivější úrovni. Průsak do větších hloubek však stále nemohl být z takto nízkých srážek pozorován. Povrchová vegetace se vrátila k normálu, keře a zejména stromy trpí nedostatkem vody nadále s tím, že je pozorováno další usychání některých zřejmě slabších jedinců.'
NÁCHOD: 'Přes občasné srážky 3-4 mm přetrvává sucho, v hlubších vrstvách absolutní'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážek za uplynulý týden kolem 25 mm, voda se pomalu doplňuje v půdním profilu. Obilí ve výnosech dobré a lepší, výnos řepky ozimé zklamání. Jarní obiloviny taky poměrně dobré. Zatím poměrně teplo, vláha teď přeje novým osevům řepky ozimé. Tlak hrabošů není tak silný, ale výpadky lokálně po poškození byly.'
NOVÝ JIČÍN: 'Letos hory bohužel vodu nepřitahují, minulý týden spadlo 21,5 mm srážek. Krajina se vodou trochu nažila. Pro podmítky byl ideální stav, ale dnes půda opět po třech dnech bez srážek opět práší při práci. U brambor je situace nelichotivá, mají málo nasazeno na hlízy a i velikost není velká.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 39 mm srážek. Bohužel voda přišla pozdě. Většina krmných plodin už má ke konci vegetace.'
OPAVA: 'Minulý týden pršelo několikrát, celkem spadlo okolo 10 mm srážek. V mezidobí bylo možné připravovat půdu pro řepku a podařilo se i značnou část řepky zaset. '
OPAVA: 'Za uplynulý týden 33,6mm, bouřky, mírné ochlazení, bojujeme s hraboši před setím řepek'
PÍSEK: '33.týden 15 mm srážek TTP druhá seč nesklízana-nenarostla, jetel druhá seč s 25 % výnosem.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 33. týdnu (od NE 11.8. do NE 18.8.) napršelo na stanici 18,1 mm srážek. V neděli ráno do 20 cm půda mírně vlhká, na povrchu oschlá. '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 21,3 mm , nižší teploty , kukuřice těsně před uschnutím se zmátořila a je ještě naděje , že alespoň částečně dozrají palice .'
PLZEŇ-SEVER: 'Situace kolem půdního sucha se v současné době výrazně zlepšuje. V průběhu minulého týdne však byla půda zcela vyschlá, obtížně zpracovatelná. Množství srážek za období od 11. do 17. 8. 2019 na lokalitě 8,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za minulý týden spadlo 17,5 mm srážek, tráva opět krásně roste, příroda se deštěm příjemně nažila. V lese rostou houby, ale vláha je jen v horní vrstvě. Na podmítlých polích se voda vsakuje krásně.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu za celý týden napršelo 19 mm, nejvíce v pondělí 15 mm. Noční teploty poklesly až na 7 °C, během dne od 20 °C do 25 °C, v neděli až 29 °C. Jarní ječmen sklizený, výnos ovlivněn suchem na jaře, ztráta okolo 30 %. Začala sklizeň pšenice ozimé a triticale ozimého, výnosy jsou okolo dlouhodobého průměru, sucho dle výnosů výrazně nepoškodilo porosty. Trvalé travní porosty poškozeny suchem, sklizeň otav výrazně nižší až o 50%. Porosty kukuřice na siláž zatím optimální. Půda do 10 cm suchá, nezanechává na omak pocit vlhkosti.'
PŘEROV: 'O oblasti půdní vláhy je situace bez výraznějších změn. Nižší sklizeň u řepky nebyla způsobena suchem, ale vysokými teplotami v době zakládání a nalévání semene. Invaze hrabošů pokračuje - nyní se přesouvají do porostů kukuřice (ohlodávají palice, ale také „kácí" celé rostliny) a do porostů cukrovek. Přesun do sadů a zahrad je trvalý - škody na ovoci a zelenině, bramborách a dalším.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 20,1 mm, což zlepšilo nasycení půdy a dosud zelené porosty mohou slušně vegetovat. V neděli se nám podařilo ukončit žně, jejichž výsledky budou patřit k podprůměrným letům.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden ve třech dnech celkem 16 mm srážek. Po dešti většinou snížená teplota a lehce zamračená obloha, proto se voda udrží v orniční vrstvě. Travní porosty dobře zareagovaly, zlepšil se stav silážních kukuřic a brambory v nati. Obilí až na výjimky u pšenic sklizeno, ještě není svezena sláma. Půda do hloubky orby je vlhká, lehce se oře pod řepky - suchý materiál se již při orbě neobjevuje. Ale jen slabý průsak v lysimetru do 40 cm. Potoky a rybníky jen malé zlepšení.'
RAKOVNÍK: 'V těchto týdnech prší pravidelně. Tak pravidelně, že se nám nedaří sklízet obilí na poli a zrno už začíná v klasu klíčit.'
STRAKONICE: 'Srážky 12.8., 13 mm výnosy u plodin jsou hodně ovlivněny tím, že máme ŽV a používáme hodně hnoje, tzn. doplňujeme organickou hmotu, která dokáže ve velmi nepříznivých podmínkách udržet alespoň min. vláhy potřebné pro růst rostlin'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu za celý týden napršelo 19 mm, nejvíce v pondělí 15 mm. Noční teploty poklesly až na 7°C, během dne od 20°C do 25°C, v neděli až 29°C. Jarní ječmen sklizený, výnos ovlivněn suchem na jaře, ztráta okolo 30%. Začala sklizeň pšenice ozimé a triticale ozimého, výnosy jsou okolo dlouhodobého průměru, sucho dle výnosů výrazně nepoškodilo porosty. Trvalé travní porosty poškozeny suchem, sklizeň otav výrazně nižší ,až o 50%. Porosty kukuřice na siláž zatím optimální. Půda do 10 cm suchá, nezanechává na omak pocit vlhkosti .'
TÁBOR: '14 mm srážek. Bohužel bouřky a přeháňky se naší oblasti vyhýbají, ale to není nic nového za těch 30 let, co zde hospodaříme. Starší lidé říkají, že je to od té doby co postavili vysílač na Mezivratech (Votice). '
TACHOV: '11.8.2019 3,9mm, 12.8. 2mm, 15.8. 3mm. Velmi malé množství srážek. Pozorovatelné obrůstání TTP avšak netvoří souvislou zelenou vrstvu porostu, viditelné suché fleky v porostu.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 12/8 - 10,8 mm, út 13/8 - 3,4 mm, st 14/8 - 0,3 mm. Zahájena sklizeň brambor. Ukončena sklizeň obilovin. Druhé seče ttp nebudou téměř žádné.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Počasí za poslední pozorovací týden bylo spíše teplotně podprůmerné, srážky celkem za období 6 mm vrchní část půdy de 20 cm je lepší než v minulém roce více zeleně. Hlubší vrstvy stále strádají velkým srážkovým deficitem.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden pouze 20 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Týden byl beze srážek. Vše se nám vyhnulo, nebo jen drobné neměřitelné srážky.'
VSETÍN: 'Srážky od 12.8. do 18.8.2019 - 43,5mm. Vydatné srážky zbrzdily dokončení sklizně pšenice ozimé. Množství srážek v uplynulém týdnu je dostačující pro vzcházení výdrolů obilovin řepky a plevelů po podmítkách sklizených ploch. Je optimální vlhkost půdy pro přípravu a setí řepky ozimé. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo na zmíněných katastrech cca 15 mm srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '10,9 mm srážek, 11,6 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '12,5 mm srážek. Odsečené pícniny (zejm. jetele) pěkně obrůstají, kukuřice velice pěkné, výnosy jarního ječmene slušné, zato ozimá pšenice celkem propadák.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky za srpen 34 mm.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE