Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 8. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 1. 9. 2019 do neděle 8. 9. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 8. 9. Zprávy 310 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Ačkoliv je povrchová vrstva v poměrně dobrém stavu, hlouběji je sucho a projevuje se to na stromech i na nízkých hladinách řek. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 5 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Významný srážkový úhrn - od 1. do 7. září 70 resp. 75 mm, bohužel ve formě dvou intenzivních krátkých dešťů.'
BLANSKO: 'Souhrn srážek za 35. týden: 18 mm, Intenzita sucha: S1 - S2. Dochází k nouzovému dozrávání, opad ovoce. Stromy zbarvují listí jako na podzim , většina však jen hnědne. Plodina bez umělé závlahy ukončuje vegetaci . '
BRNO-VENKOV: 'Cukrová řepa je velikostí mrkve vlivem sucha během jara a vysokých teplot. Nyní je navíc téměř zlikvidovaná od hrabošů. Pokud bude tlak hrabošů pokračovat do vyorání, bude zničeno přes 90% úrody a nebude ekonomické zbytky okousaných řep vyorávat.'
BRUNTÁL: 'Poslední týden srážky cca 25 mm, v sobotu pěkně zapršelo... kukuřice beze změn, cukrovky vykazují mírné zlepšení, ačkoliv nejvíce energie dávají do obnovy chrástu... Oseté plochy řepek v pořádku, díky dešti a chladnějšímu počasí nastává úbytek hrabošů a hryzců.'
BŘECLAV: 'Doplňování vody postupně pokračuje z časté bouřkové činnosti. Vláha se zlepšuje do hloubky 40 - 50 cm. V hlubších vrstvách je stále vláhy nedostatek. Vinice jsou ve fázi dozrávání, vlhké počasí napomáhá šíření plísně na nových zálistcích a jsou vytvořeny podmínky pro plíseň šedou. Vlhčí počasí oddaluje sklizeň kukuřice na siláž i slunečnice.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Druhé seče jetele a TTP prakticky nejsou. Otavy cca 1 balík z 1 ha. 36. týden 16 mm srážek.'
DĚČÍN: 'Střídající se deště s teplým počasím porostům travin prospívají, zaznamenali jsme obrůstání i výrazně poničeným trvalých travních porostů.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Bohužel častěji se vyskytuji přívalové deště které akorát udělají škodu a půdní profil se nenasytí jako například u slabšího a vytrvalejšího deště.. za minulý týden 160 mm srážek.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za poslední týden 49 mm srážek, vrchní vrstvy půdy nasycené, místy rozbahněné. Není možné pojíždět po loukách ani na polích, zdržují se podzimní práce i senážování otav.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo od 28 - 37 mm, vzhledem k nižším teplotám došlo konečně k výraznějšímu zlepšení půdní bilance, pozitivní přínos je pro travní porosty a kukuřice, zaseté řepky ozimé mají pro růst velmi dobré podmínky.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za uplynulý týden naměřeno 26 mm srážek, celé množství spadlo od pátečního večera do nedělního rána. Déšť prospěl vegetaci, zvýšil průtoky v meliorační kostře, ale na půdní zásobu valný vliv neměl'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ochladilo se, 3 mm srážek, ráno mlhy, rosa.'
HODONÍN: 'V sobotu 7.9. napadlo 20 mm srážek v průběhu celého dne bylo sychravo a přeháňky. V neděli 8.9. napadlo 1 mm srážek. Půda na bez travnaté části značně vlhká. Zatravněná část mokrá ale neblátivá.'
HODONÍN: 'V průběhu týdne výrazné srážky v množství 42,3 mm. Významné doplnění půdního profilu vodou.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '1 mm, zhoršující se stav na rostlinách, pod 20 cm sucho'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 15 mm (7 mm, 8 mm), odpolední teploty v rozmezí 20 °C až 26 °C, ranní teploty v rozmezí 11 °C až 14 °C , probíhá sklizeň kukuřice na siláž, proběhla sklizeň vojtěšek většinou již 3. seč.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden do 8.9.2019 spadlo 41,6 mm srážek. Z toho 39,2 mm včetně krup během hodiny 1.9. v podvečer. Většina vody odtekla. '
CHOMUTOV: 'Deštivé počasí nakrátko zlepšilo půdní vlhkost, ale jen na povrchu, takže slunečné počasí v minulých dnech uvedlo vše opět do původního stavu - sucho. Nedělní bouřka trochu zalila, ale už je opět vše suché.'
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo 27 mm srážek. Srážky budou mít pozitivní vliv jak na sklizeň čtvrté seče vojtěšek a na cukrovou řepu, ale také na zaseté obilí a řepku.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo proměnlivé počasí, které přineslo srážky počátkem a koncem týdne. Vláha v povrchové vrstvě půdy je v pořádku, ve větších hloubkách sucho přetrvává. '
JIČÍN: '6 mm srážek za sledovaný týden. Kukuřice doznala zrychlené zrání laboratorní sušina cca 32 % sušiny. Možnost zahájení sklizně pro BPS. Nadmořská výška porostů 490-530 m. n. m. Drobné deště v srpnu částečně oživily porosty TTP , je předpoklad , že proběhne částečná II seč. porostů.'
JIČÍN: 'Celkový úhrn srážek 10 mm, pomůže založeným porostům řepky na rok 2020, pozitivní vliv na stále rostoucí cukrovou řepu'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 9,6 mm.'
JIHLAVA: 'Přívalový déšť nám na několika pozemcích poškodil letošní výsev řepky.'
KLATOVY: '6 mm srážek, situace se nezměnila, strouhy a potoky prázdné, tráva neroste ,ale vzhledem ke kratším dnům, menším teplotám a ranním rosám je zelená. Jak má vypadat zdravá vegetace v tento čas - konec léta - jsem měla možnost vidět při mém pobytu v Alpách minulý týden. Tam, bohudíky, suchem příroda netrpí a i v řekách a horských potocích je hodně vody. Může to být ale paradoxně zvýšeným táním ledovců neb teplo v červnu, červenci a srpnu bylo i tam stejné, jako u nás. Každopádně tam ale prší o moc víc, a je to znát. '
KLATOVY: 'V týdnu od 2.9. do 8.9.2019 - srážky 18,6 mm.'
KOLÍN: 'Vzhledem k ochlazení v minulém týdnu se situace na polích zlepšila. Cukrovka už není zvadlá, ani kukuřice už nevypadá, že by trpěla suchem. Očekávané větší srážky v neděli měly také pozitivní dopad na porosty. Bohužel zde spadlo od soboty do neděle do noci pouze cca 10 mm, což z dlouhodobého hlediska není mnoho. Pondělí ráno spadlo cca 5mm. Dále zde panuje obava z předpovídaného oteplení koncem týdne. Nové porosty řepky díky spadlé vodě snad dovzchází.'
KROMĚŘÍŽ: 'Kromě sucha v dubnu 2019 ovlivnil výnos kalamitní výskyt hraboše polního'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 14 mm. Výnos silážní kukuřice 30 t/ha. I přes nějaké deště jsou potoky stále suché.'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 5- 11 mm (pondělí), vzhledem k vysokému výparu došlo k mírnému zhoršení nasycení půdy zejména ve vrstvě do 20 cm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu tj. 26.8. - 1.9.2019, sice náhodné lehce přívalové deště zasáhly ve čtvrtek 29.8 a dále bouřka doprovázená přívalovým deštěm 1.9.2019 .zasáhly všechny sledované a monitorované katastry. Celkový úhrn srážek byl 28 l/m2. Vzhledem ke skutečnosti, že tento úhrn spadl v průběhu cca 0,5 hod. většina srážek odtekla do vodotečí a půdní profil příliš neovlažila.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledované období napršelo celkem 7,5 mm srážek, které pouze dostačovaly potřebám povrchové vegetace (pominuly tropy a její spotřeba vody se tak snížila) a tedy nebyly dostatečné na hlubší zasáknutí. Tím došlo k opětovnému prohloubení sucha. Zejména stromy trpí silným suchem v hlubších vrstvách půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu uplynulého týdne 40 mm, dostatečně se doplnila zásoba půdní vláhy. Tlak myší malý, tlak škůdců na řepkách vyšší, teplota přes den kolem 15 -20 °C.'
NOVÝ JIČÍN: 'Tak ne, že by vody nebylo potřeba, ale teď je ji celkem dost, od neděle nám tu zalélo v týdnu přes 70 mm a stále zalívá a zalívá. Podzimní práce se oddalují. Půda tak vydatné srážku v tak krátké době už velmi těžko absorbuje.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 3,3 mm srážek. Plodiny už jsou po vegetačním období.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden spadlo 58,9mm (měsíční normál 56mm), probíhají orby pod pšenici ozimou, hraboši postupně likvidují zaseté řepky, probíhá sklizeň kukuřice na siláž.'
OPAVA: 'Minulé pondělí spadlo 26 - 52 mm srážek, které poměrně dobře vsákly. Přes víkend a včera spadlo dalších 50 mm. Půda je rozbahněná, místy na polích stojí louže vody. '
OPAVA: 'Přišly nějaké srážky, takže situace se co se týče vlhkosti půdy zlepšuje. Nevím, jak to bude u výnosu cukrovky, doufám, že výnos ještě nadežene.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 36. týdnu jsme naměřili na stanici do nedělního rána 6,7 mm srážek, v neděli přes den pak 8,7 mm. V neděli ráno do 20 cm půda vlhká, na povrchu mokrá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho pokračovalo až do konce minulého týdne a v postupně se prohlubovalo. Ke změně došlo po deštích od nedělního večera do včerejška. To se projeví v hodnocení příští týden.'
PRAHA-ZÁPAD: 'V neděli spadlo 18 mm srážek, za celý týden spadlo 22,5 mm srážek a vodní bilance v půdě je v současné době vyrovnaná, půda nasycena vodou dostatečně. Pro setí ideální, vláhy pro vzcházení je dostatek. PS: do dnešního rána za noc z neděle na pondělí nám spadlo 28 mm srážek a stále prší, to trochu oddálí polní práce, půda už není příliš schopna tuto vodu pojmout.'
PRACHATICE: 'Celý týden teploty ráno okolo 10 °C, během dne okolo 20 °C, slunečno, 7 mm srážek. Půda je do 10 cm vlhk , rozsýpá se. Nejvíce trpí travní porosty, ztráty z prvních otav více jak 50%. Sklizeň obilovin ukončena, ozimé obiloviny bez vlivu sucha, výnosy mírně nad dlouhodobý průměr. Suchem utrpěl ztráty jarní ječmen v rozsahu cca 30 % . Porosty kukuřice na siláž optimální, likvidují je divoká prasata.'
SVITAVY: 'Příznivý průběh počasí jak teploty, tak srážky. V hodnoceném týdnu do 8.9. napršelo 60 mm. Řepky dobrý start vegetace, vše ostatní také. Kukuřice přirozeně pozvolna dozrávají, nikoli dosychají.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno 51 mm srážek. Výrazné doplnění půdního profilu.'
TACHOV: '7.9.2019 2mm srážek. Stav porostu neměnný od minulého týdne. Nesouvislý 10 cm zelený porost na TTP. Vypálená místa nebo pásy bez ozelenění.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: '2.9. spadlo 17 mm srážek, od pátku 6.7. do neděle 8.7. do 7:00 hod. spadlo dalších 33 mm srážek. (v neděli 8.7. spadlo ještě 17 mm srážek). Za první týden září napršelo 140 % normálu srážek za září..'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha se na sklizni podepsal též vliv přemnožených hrabošů.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ukončena sklizeň osivových porostů. Zahájena orba na setí.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Střídající se deště s teplým počasím porostům travin prospívají, zaznamenali jsme obrůstání i výrazně poničeným trvalých travních porostů.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 1.9.2019- 9,6 mm množství srážek do 25.8.2019-19,6 mm=chybělo v dotazníku množství srážek do 8.9.2019-37,8 mm'
VSETÍN: '- srážky v období od 2.9. do 8.9.: 43mm - mokrá půda po deštích znemožňuje přípravu půdy na setí ozimých obilovin a sklizeň kukuřice na siláž'
VSETÍN: 'Pravidelné srážky zlepšily stavy TTP. Pozemky jsou rozbahněné. (Platí stále)'
ZNOJMO: 'Zlepšení stavu díky víkendovým srážkám 38 mm, vliv na rostliny doposud nelze posoudit'
ZNOJMO: 'Srážky 32,5 mm/týden, po cca 3 týdnech spadlo konečně větší množství vody...'
ZNOJMO: 'Srážky v uplynulém sledovaném období 33 mm. Vše spadlo během 2 dnů. Nebylo to prudké, vše se pomalu vsáklo, nic neodteklo z pole pryč.'
ZNOJMO: 'Za poslední období úhrn srážek činil 35 mm ve dvou po sobě jdoucích dnech, toto množství vody se podařilo zadržet v půdním profilu, neboť srážky nebyly nijak prudké z pohledů vodní bilance je půdní profil do deseti cm promočený a hlouběji již do profilu nezasákl'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 40 mm srážek na všech zmíněných katastrech, při orbě se vyskytuje vláha do cca 12 cm, po té je půda suchá.'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.

5. září 2019 / 36. týden

předchozí další stáhnout zavřít