Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 04. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 05. 04. 2020 do neděle 12. 04. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12. 04. Zprávy 361 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Ve více jak polovině hlášených okresů je sledováno 10% snížení výnosu způsobené suchem, jeden okres hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a ze šesti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru začíná horšit a nedostatek vláhy na mnoha místech začíná působit problémy pro vzcházení plodin. Výsušný vítr ani silné mrazy také plodinám nepomohly. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy a rostliny začínají být nedostatkem vody ovlivněny. Na mnoha místech rostliny již zasychají a jsou poškozené mrazem. Sezóna nezačíná příznivě a čeká se na déšť. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Spadlo tu jen zanedbatelné množství vody za hodnocený týden, ale myslím si, že zatím katastrofa ješte není, je tu v noci docela zima.'
BENEŠOV: 'Velmi suché a nadměrně teplé období bez srážek. V povrchové vrstvě výrazné sucho.'
BEROUN: 'nejsou srážky'
BLANSKO: 'Proti předchozímu období se dramaticky snížil obsah vody v půdě (vítr, mráz, slunce), horní vrstva ornice je suchá, rozsýpavá, rostliny začínají trpět nedostatkem vody - žloutnou nejslabší odnože u ozimů, řepky předčasně zakvétají. Mák vzchází velmi pomalu a nestejnoměrně, od jeho zasetí na vodu 25. a 26.3. nepřišly významnější srážky, ještě horší je situace u čerstvě založených vojtěšek (témě celá naše běžná výměra - starší porosty jsme museli kompletně zaorat kvůli hrabošům). Lze předpokládat, že nedostatek vody bude v hloubce do 1 m - u nás už je tam většinou 70 cm mateční horniny, soudíme tak podle toho, že v našich mělčích studních výrazně klesla posledních 10 dnech hladina podzemní vody, za chvílí začneme opět navážet vodu do rezervoáru, protože už asi není ( a nebude) z čeho doplňovat.'
BLANSKO: 'Za poslední týden došlo k výraznému poklesu půdní vláhy, vůbec nepršelo, naopak vítr způsobuje rychlejší vysychání půdy. Na polích připravených pro setí kukuřice dochází k větrné erozi, zasychají jařiny. '
BLANSKO: 'Minulý týden v úhrnu spadlo 0 mm srážek '
BRNO-VENKOV: '0 mm, suchých 30 % listové plochy pšenic, velmi zredukované odnože.'
BRNO-VENKOV: 'V minulém týdnu nepršelo.'
BRUNTÁL: 'srážky 0 mm, velmi negativně se to projevuje na vzcházení cukrovky a máku....uvidíme příští týden '
BRUNTÁL: '0mm'
BRUNTÁL: 'Srařky 0mm'
BŘECLAV: 'Extrémní sucho. Poškození od hrabošů stále existuje, i když už byli eliminováni. Proto bylo přejit na ukazatel poškození sucha. Těžko se dá odhadnout percentuální poškození, neboť jsou způsobené v kombinaci.'
BŘECLAV: 'Epizoda sucha se v naší oblasti výrazně prohlubuje. Nejkritičtější nedostatek vláhy je v povrchové vrstvě do 25 cm . V hlubších vrstvách se situace postupně horší. Na vegetaci to zatím není nějak moc znát. Jarní osevy jsou horší.'
ČESKÁ LÍPA: '0 mm porosty poškozené mrazem, u řepek kombinace sucho, mráz, hlodavci'
ČESKÁ LÍPA: '0,3 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '15.týden 0 mm srážek, srážky 22.3.2020.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 0 mm, v pondělí 13.4 napršelo 2.4 mm, což pohltil v podstatě prach, spodní voda s meliorací už ochabuje, pokud nenaprší v příštích dvou týdnech výrazně, bude situace ještě horší než 2019 a 2017. Oves je zaset, ale vylezl jen cca na 2/3 plochy, tam kde bylo vlhčeji, jetel v kú vyhlídky byl zničen z 1/3 od prasat, TTP jsou ze 2/3 žluté, zelená místa jsou tam, kde ještě zůstaly prameny.'
ČESKÝ KRUMLOV: '0'
DĚČÍN: 'další týden beze srážek, vítr společně s vysokými teplotami vysušuje vrchní vrstvu půdy. Za stroji upravujícími louky se práší. Porosty zasychají.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu nebyly zaznamenány žádné srážky, sucho zpozdilo vzcházení jařin.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden opět nepršelo ve sledovaných katastrech, nyní již tři týdny, sucho začíná být intenzivní a projevuje se na vývoji zemědělských plodin, zejména ozimých. Problém bude u zasetých trav, jetelovin a pravděpodobně i máku, horší vývoj může být i u vzcházejících jarních obilovin a kukuřice v případě, že se bude sucho prohlubovat.'
HODONÍN: 'Dané období úplně beze srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , od 21. 3. bez srážek , v obilovinách, řepce a vojtěšce půdní vlhkost na stupni 2 , na polích po jarní přípravě a setí je půdní vlhkost na stupni 3 , růstová fáze u pšenice BBCH 30 a u řepky BBCH 57 , jarní práce pokračují, především setí kukuřice, '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'celý týden bez srážek, jarní ječmeny v růstové fázi BBCH 11 ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, do 7cm půdy bez vláhy, pšenice odumírají kořeny i odnože, '
CHOMUTOV: 'Za duben zatím nespadly žádné srážky. Po březnu, kdy evidujeme pouze 25,5 mm jsou viditelné dopady sucha zatím na poupatech řepky, které zasychají. Obilniny se zatím drží, ale jejich růst je zpomalený, jak stresem ze sucha, tak mrazy. '
CHRUDIM: 'Za poslední období opět bez srážek. Naposledy pršelo 21. března. Suchem a nočními mrazíky trpí špatně vzcházející porosty máku, cukrovky a jarního ječmene, ale i porosty ozimých obilovin jsou vlivem sucha a zimy ve špatném stavu. Vojtěšky a tráva nerostou.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo suché, větrné počasí. Stav vláhy v půdě se dá hodnotit ze dvou pohledů. Pod ozimy nějaká vláha ještě zůstala, díky oteplení se zlepšil i příjem živin. Porosty se vzpamatovávají z poškození od mrazů a od hlodavců. Horší je situace u jařin, kdy při setí došlo k vysychání povrchu půdy, porosty hůře a nerovnoměrně vzcházejí. Zde již se sucho začíná negativně projevovat.'
JABLONEC NAD NISOU: 'Za posledni tyden nebyly zadne srazky, casty prudky vitr umocnuje vysusovani hlavne povrchove vrsty, je vysoka prasnost.'
JIČÍN: 'Minulé období bez srážek. Vojtěšky a louky začínají regenerovat. Jařiny - ječmen jarní - vývojová fáze vzcházení, cukrovka - taktéž začíná vzcházet kukuřice - dnes začátek setí - půda suchá '
JIČÍN: 'Sucho a stálý vítr, velmi nepříznivá situace . '
JIČÍN: 'týden bez srážek+vysoké teploty+vítr, řepa+mák téměř nevzcházejí, pokud situace tento týden nezlepší budeme muset počítat se ztrátami '
JIČÍN: 'Za poslední měsíc napršeli 2 milimetry, v porostech obilí je půda popraskaná suchem. Vítr ještě vysouší zem.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 2 mm. Ranní mrazíky zkroutily listy řepky ozimé. Průměrná teplota 12,7 °C.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'v pondělí 13.4.2020 spadlo 6,6 mm srážek'
KARLOVY VARY: 'Půda při polních pracích strašně práší - Na rostlinách lze pozorovat dopady sucha (zasychající odnože,zahnědlé špičky listů) - Dnešní chladné počasí -2 stupně Celsia tomu také moc nepřidají'
KLADNO: 'od začátku roku, je v mé lokalitě je 97mm, za leden 6mm, unor 49 mm,březen 42mm, měřeno v meteostanici davis vantage pro2 vláha v půdě je v hloubce 5cm u jarních plodin hrách. '
KOLÍN: '0 mm porosty poškozené mrazem, u řepek kombinace sucho, mráz, hlodavci'
KROMĚŘÍŽ: 'Srazky 9 mm, porosty obilovin poskozovany rannimi mrazy a suchem obiloviny ztraci odnoze. Na vsech polich se rozsiruji hrabosi'
KROMĚŘÍŽ: 'Velké výkyvy teplot během dne noci, silné větry, srážky 13.4.2020 nárazová bouřka odpoledne 4 mm. '
KROMĚŘÍŽ: '20 mm. Silné větry. '
KROMĚŘÍŽ: '20 mm srážek. Silné větry. '
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky pouze 13.4. - odpoledne kolem 15 hodiny bouřka se silným větrem, 6 mm. intenzivní ochlazení. '
KUTNÁ HORA: '7.4. začínají kvést rané třešně, 11.4. rané hybridy řepky začínají kvést'
KUTNÁ HORA: 'zima, studený a velmi vytrvalý vítr, zase beze srážek, mraz z min. týdne se velmi negativně projevuje na raných pšenicích, které byly napřed, povrch půdy vyschlý na hloubku rýče zbytek vláhy jinak nic, potok bez vody, stejný scénář jako loni... pastvina prakticky neobrůstá, louky velmi slabá regenerace'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu žádné srážky. Vlivem teplého slunečného počasí dochází k rychlé ztrátě vody z půdy.'
LITOMĚŘICE: 'Odhadnou dopady sucha se zatím moc nedá ,nicméně tento rok bude s naprostou jistotou ještě horší než ten loňský,rád bych se mýlil,ale situace s vodou začíná být už v těchto dnech katastrofální,bohužel tomu napomohl i mráz.Naměřil jsem v minulém týdnu -14 a porosty jsou značně zdecimované.Co se týče srážek tak za posledních 30 dní jsem naměřil 1 mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S pozdravem Větrovec'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek. Na lehčích půdách začíná pšenice ozimá shazovat odnože, projevuje se zde nedostatek K, Mg a Ca. Produkční dávka N a část regenerační dávky N na povrchu půdy. Jařiny vzcházení nerovnoměrně.'
LITOMĚŘICE: '2 mm srážek rozpraskaná utužená zem v trávníku a na polích. Povrch půdy vyschlý na prach, po 5 cm půda značně vlhká až mokrá. '
LOUNY: 'V uplynulém týdnu ani kapka'
LOUNY: '0 mm na všech katastrech'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu pokračovalo vysušení půdy, Srážky, které byly na uplynulou neděli a pondělí předpovídány, byly symbolické, tj. srážkoměrem neměřitelné. Půda opět začíná prosychat i do hlubší vrstvy a při pokračování vývoje počasí se dá předpokládat opakování loňského roku.'
LOUNY: 'Srážky 0 mm, již 3 týdny.'
LOUNY: '21. března poslední srážky 6 mm. Od 21.3. porosty několikrát poškodily ranní mrazy - poškození mrazy na 30 % listové plochy. Půdní zásoby vláhy ve svrchní vrstvě půdy se rapidně snižují působením vysokých denních teploty podpořených čerstvým výsušným větrem.'
LOUNY: 'Poslední srážky 5 mm 21.března. Od 21.3. porosty několikrát poškodily ranní mrazy a o půdní zásoby vláhy ve svrchní vrstvě půdy nás připravují vysoké denní teploty a vítr.'
LOUNY: 'porosty zasete spatne klici , porosty ozimu jiz nerostou odnoze a mraz poskodil hlavni steblo .Na Zatecku bylo namereno pri zemi -13 stupnu . '
MLADÁ BOLESLAV: 'Deficit srážek už je dost patrný. Poslední déšť nám zde přišel a to 5 mm 21.3. Výhled srážek zatím v nedohlednu. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0 mm,vysoké teploty.Cukrovka 3 týdny po zasetí neklíčí.'
MLADÁ BOLESLAV: 'začínající sucho, přesušená vrchní vrstva ornice, špatné vzcházení cukrovky, j.ječmen,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po předchozích převážně mrazivých nocích a chladnějších dnech nastalo oteplení a tím i výraznější rozvoj první vegetace. Začínají se tak pozvolna projevovat již od půlky března absolutně nulové srážky, zejména na velmi mělce kořenící rostliny. Hlouběji cca. pod 10 cm je nasycenost vodou stále ještě dostatečná, i když také zvolna klesající.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 6.4. do 12.4. 2020 = 0 mm'
MOST: 'srážky za sledované období 0 mm; v profilu, kde se nacházejí kořeny obilovin vyprahlá půda, začínají usychat odnože'
NOVÝ JIČÍN: 'Očekávané srážky bohužel nechodí, řepka a ozimé obiloviny již ztrácejí na dechu, strádají odnože a větve. Vítr a mrazy ještě zesílily poškození rostlin. Mák a cukrovka i jarní ječmen vzcházejí nerovnoměrně. Větší voda v nedohlednu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Půlka dubna za námi a ani kapka nespadla. Ozimy nemají ideální barvu, po mrazech a suchu mají konečky nažloutlé až suché. Jařiny vzcházejí dost pomalu. Tráva moc neroste, je velmi sucho. Půda je prašná, tyto lehké půdy beze srážek rychle prosychá. Brambory zasazené, ale půda cca ve 20 je aspoň trochu vlahá, ale po zasazení je cca do hodinu suchá.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 0,1 mm srážek. V podstatě nepršelo vůbec už od 20.3. Situace se za sledovaný týden dost výrazně zhoršila, sucho se začíná velmi projevovat. Porosty byly nejdříve poškozeny jarním mrazem (-7 st. dva dny po sobě) a nyní začínají být poškozeny suchem. Situace není dobrá.'
OLOMOUC: 'Poslední srážky 20. 3. - 9 mm, do 12. 4. žádné srážky. Nedostatek vody v povrchové vrstvě půdy má výrazný vliv na vzcházení jarního ječmene a cukrovky. Ranní mrazíky poškozují čerstvě narostlé pletiva ( konce listů) u ozimé pšenice.'
OLOMOUC: 'Minulý týden zase beze srážek.'
OLOMOUC: '20 mm srážek. Silné větry. '
OPAVA: 'Srážky byly nedostačující, 3-4 mm, takže to nebylo ani poznat na nějaké změně. Prohlubuje se snižující půdní vlhkost (pšenice, oz. řepka).'
OPAVA: 'Bez deště,vysoké teploty a vítr.'
OPAVA: 'sucho, beze srážek, zmírnění nočních mrazíků, během dne velmi teplo i přes 20°C, '
OPAVA: 'Včera spadly 2 mm, nedostatek srážek pokračuje už třetí týden. Ozimy a časně seté jařiny jsou v pořádku, později seté porosty (cukrovka) ještě nevzcházejí, ev. poškození suchem zatím nelze zjistit. Aktuální vývojová fáze řepky je BBCH 57 - 61, rané materiály už začínají kvést.'
OPAVA: 'Beze srážek. '
PELHŘIMOV: 'za 15. týden 0 mm srážek'
PÍSEK: 'Významné srážky 17 mm v přívalovém dešti spadlo v pondělí 13.4.2020, což se projeví až v hodnocení v příštím týdnu.'
PÍSEK: '0 mm srážek, značný deficit!'
PLZEŇ-JIH: 'Poslední 3 týdny byly téměř beze srážek, což umožnilo bezproblémové setí a sázení. Nyní očekáváme, že se vyplní předpovědi a druhá polovina dubna bude chladnější a vlhčí než první dekáda dubna. Porosty trav a jetelotrav se v minulém týdnu začaly probouzet a přes velikonoce udělaly značný pokrok. Řepky začínají kvést a obiloviny dokončují fázi odnožování.'
PLZEŇ-JIH: 'Za předmětný týden srážky 0 mm, velký vysušující vítr'
PLZEŇ-JIH: 'V 15. týdnu jsme NEZAZNAMENALI ŽÁDNÉ SRÁŽKY. Šest dnů tohoto týdne (krom pátku 10.4.) bylo s přízemním mrazem. V neděli 12.4. byla půda v orniční vrstvě mírně vlhká až suchá, v ozimech tvrdá, v jařinách drobivá. Jařiny kvůli nízkým teplotám i přísušku po zasetí vzcházejí opožděně, místy nevyrovnaně. V porostech ozimých obilovin se ve sloupkování začala projevovat nevyrovnanost od přísušku - začaly se dělat vlny". Některé porosty řepky začaly po okrajích nakvétat."'
PLZEŇ-SEVER: 'opět 0 mm srážek bohužel ani v pondělí nic. Výrazný pokles spodní vody'
PLZEŇ-SEVER: 'V minulém týdnu žádné srážky , teploty kolem 20 stupňů .'
PLZEŇ-SEVER: 'Ani kapka, vysušování pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se plně vrátilo. Nepršelo od 21.3.2020. Půda je proschlá, prašná. Jařiny velmi pomalu vzcházejí. Ozimy byly navíc mírně poškozeny mrazy na počátku dubna. Množství srážek za období od 5. do 11. 4. 200 na lokalitě 0,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'beze srážek, pokud nezaprší dojde ke zhoršení stavu porostů'
PRAHA-VÝCHOD: '15 týden srážky 0 mm průměrná teplota 13,6 C'
PRAHA-ZÁPAD: 'Dobrý den, ve sledovaném období spadlo 0,0 mm srážek. Začínají se objevovat v ozimech pukliny.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týden totálně bezesrážek. Povrch půdy je vysušený. Jařiny konečně vzešly. Brambory zasazené aby aspoň nějakou vláhu ještě měly. při sázení půda částečně vláhu měla. Dřeviny, které kvetly, mají květy zmrzlé(broskve, meruňky). Začínají kvést peckoviny (třešně, švestky). '
PROSTĚJOV: 'Za uplynulý týden opět žádné srážky, ranní teploty pod bodem mrazu, denní maxima do 20st a vysušující odpolední vítr situaci sucha jen podpořil. '
PŘEROV: 'Kukuřice, Brambory se ještě nesely. Ráno mrazy, rozkvět stromů (nejrannější trnky) ještě nezačal, pouze na mikroklimaticky stabilních místech (např dvůr). '
PŘEROV: 'Situace byla minulý týden beze změny. Vrchní vrstva půdy již začínala prosychat. Situaci v tomto směru poněkud zbrzdil včerejší déšť - 8 mm.'
PŘÍBRAM: 'od minulého týdne beze srážek, pokračuje suché a teplé počasí, výrazné ochlazení na velikonoční pondělí , pomalu se otepluje, ranní mrazíky do -2 °C, které přibržďují růst vojtěšky, '
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen 0,5 až 1,5 mm srážek v uvedených katastrech!!! Ranní přízemní mrazíky, přes den většinou teploty v rozmezí 15 až 21 st.C. Současně nízká vzdušná vlhkost a s tím spojený vysušující vítr. Vrstva ornice do 5 až 10 cm je zcela proschlá, níže se ještě drží zbytky vlhkosti. Obilí začíná sloupkovat, ale nedostatek vláhy a nízké noční teploty vše brzdí. U řepky se objevují poupata připravená ke kvetení, ale rostliny jsou velmi nízké. Jarní obilniny není možné hodnotit, teprve začíná vzcházení a není možno lépe posoudit. V okolních katastrech jsem namátkově zkontroloval lokální vodoteče. Přes 80 % potoků je na velice nízké úrovni průtoku, nebo vysychají. Z neděle na pondělí další cca 1,5 mm srážek. Na polích to není ani znát.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden opět nespadla ani kapka. Porosty decimované mrazem musejí navíc odolávat nastávajícímu suchu. Toto platí pro všechny plodiny. Dokud porosty výrazněji neproprší (10-20 mm), budou regenerovat a růst jen ztěžka. Zatím takové srážky nejsou ve výhledu.'
RAKOVNÍK: '0 mm'
RAKOVNÍK: 'beze srážek'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 0 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Sedloňov, 800mn.m. , 0mm - situace je ještě dobrá, ale i zde se mírně zhoršila dostupnost vody , potoky mají výrazně méně vody.'
SEMILY: 'Celý týden ani kapka.'
STRAKONICE: 'srážky 0 porost je ovlivněn i nízkými nočními teplotami'
ŠUMPERK: 'V 15 týdnu 0 mm srážek, přitom kolem dokola prší, nepolevující mrazy -2 až -5°C decimují porosty.'
TÁBOR: 'Vysoká prašnost, celý týden nezapršelo, mráz a sluníčko zásadně vysušilo prvních 10 cm půdy. Místy se objevují na ozimech praskliny.'
TACHOV: 'množství srážek 0mm, Na TTP stagnace porostu, 2-5cm zelený porost bez známky vadnutí.'
TACHOV: 'Dobrý den, po suchém a teplém týdnu včera /13.4./ spadlo v bouřce 9 mm. Celkově hodnotím situaci jako mírně nepříznivou, hlavním problémem je neustálá hrozba ranních mrazů, fenofáze jabloně je zelené poupě.'
TRUTNOV: 'Teplota ráno kolem 0 stupňů, poslední dešťová přeháňka (13.4.) trvající 15 min, do 1 mm, přes den cca 15 stupňů, studený silnější vítr, sucho zesíleno ranním mrazem, který bere vláhu.'
TRUTNOV: 'Od 22. března žádné srážky. Zatím nás zachraňuje 150 mm za únor a začátek března. Výhled také není optimistický.'
TRUTNOV: 'Za poslední měsíc napršely 2 milimetry, v porostech obilí je půda popraskaná suchem. Vítr ještě vysouší zem.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : Krásné jarní počasí , bohužel beze srážek . Začínají kvést další ovocné stromy . Průměrná teplota měsíc březen : 2019 5,7°C, 2020 3,6°C Úhrn srážek měsíc březen : 2019 45,0 mm; 2020 36,5 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'srážky 0 mm'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo. :-('
ÚSTÍ NAD LABEM: 'další týden beze srážek, vítr společně s vysokými teplotami vysušuje vrchní vrstvu půdy. Za stroji upravujícími louky se práší. Porosty zasychají.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Počasí v posledním týdnu velice suché a větrné z Východních směrů, to vše sucho zhoršuje. Srážky v tomto měsíci zatím nulové... Půda i travní porost poničený suchem a velké praskliny v suché půdě cca 5 cm, sucho hodnotím na toto období jako extrémní až katastrofální.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 12.4.2020 - 0 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu beze srážek, sucho se výrazně prohloubilo. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'k bodu 19. přidáváme - 1. žádný vliv sucha, ale porosty jsou horší z jiných důvodů - škůdci typu hlodavců - 40 %'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Výrazné sucho ve vzcházející vrstvě 10 cm.'
VSETÍN: 'Travni porosty pomalu dorustaji.'
VSETÍN: 'Poslední déšť přes 10 mm byl 5.2., od té doby pouze denní srážky okolo 2 mm a dva dny 7 mm. Celkem za únor 53,5 mm a za březen 16 mm. Sucho se nepříznivě projevuje na všech porostech, ale zejména při špatném vzcházení jarních obilovin. Vlivem sucha také neúčinkují aplikovaná průmyslová hnojiva. Pokud se stav s nízkými srážkami nezlepší, nastane problém s nízkými výnosy u trvalých travních porostů a vojtěšky a tím zajištění krmivové základny pro dobytek. '
VSETÍN: 'Půda prašná i v zapojeném TP. Obrůstání jen minimální.'
VYŠKOV: 'srážky 0 mm'
ZLÍN: 'sledované období beze srážek'
ZNOJMO: 'Za sledované období 0mm, Nedostatek srážek se začíná projevovat na vegetaci. Ovšem v tuto chvíli větší škody působí ranní mráz.'
ZNOJMO: 'srážky 0, na pozemcích s horší kvalitou půdy se začíná projevovat nedostatek vláhy u ozimů, cukrovka z důvodu proschlé horní vrstvy půdy 3-5 cm nevzchází, to stejné bude i u kukuřice, po přípravě půdy dochází k rychlému vysychání nakypřené půdy'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek za uplynulé období 0 mm. Povrch půdy je přesušený. Jarní plodiny s malými semeny (zasety mělce) nevzchází, resp. vzchází velmi nevyrovnaně.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden opět nespadly žádné srážky, dokonce nejsou ani žádné rosy. Teploty od 0,5 do 21,5 st.C.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 11,5 mm výpar z vodní plochy, pokud nespadnou srážky, budeme mít problémy s objemnými krmivy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'za poslední týden nepřibyly žádné srážky, obilí začíná na lehčích půdách podesychat'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.

15. dubna 2020 / 16. týden

předchozí další zavřít