Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 03. 05. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 26. 04. 2020 do neděle 03. 05. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03. 05. Zprávy 377 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy.
Ve zhruba 75 % hlášených okresů je sledováno střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Šest okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z deseti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru se rapidně horší a nedostatek vláhy na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Deště, které přišly v posledních dnech, na mnoha místech pomohly vegetaci a ta začala opět růst a zazelenala se. Ovšem záleží, kolik spadlo srážek, jsou místa, kde srážek bylo velmi málo a situace je i nadále kritická. Pokračující výsušný vítr ani opakující mrazy plodinám nepomáhají. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, které v podstatě nerostou a panují velké obavy z první seče. Sezóna nezačala příznivě a doufá se ve studený a deštivý máj. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'v hodnoceném týdnu napršelo 23mm'
BEROUN: 'cca 6 mm v průměru za všechny katastry'
BLANSKO: '4 mm'
BLANSKO: 'Srážky 7mm'
BLANSKO: 'Situace stále stejně bídná, srážky se mám vyhýbají, na výsušnějšících stanovištích odumírají odnože, později seté pšenice na jílovitých půdách nepřijímají ani ten zbytek vláhy, na některých pozemcích s výrazným střídáním denních a nočních teplot odumřely staré kořeny a nové se nevytvořily, i nahnojené travní porosty živoří, špatně vzchází luskovinoobilné směsky i čerstvě založené porosty vojtěšek a jetelotrav. Úhrn srážek za duben (resp. od 21.3) - cca 5,5 mm! '
BRNO-VENKOV: '11 mm déšť'
BRNO-VENKOV: '11,8 mm'
BRNO-VENKOV: 'Ve středu napršely 3 mm, v pátek 8 mm a během víkendu v občasných přeháňkách 1 mm.'
BRUNTÁL: 'konečně voda...cca 25 mm, záchrana obilovin, řepky a významná pomoc cukrovkám a máku....ovšem bez doplnění spodních vrstev půdy...s nadějí očekáváme další vývoj počasí'
BRUNTÁL: '26mm'
BŘECLAV: 'Srážky se našemu území vyhýbají. Sucho nabývá dramatických rozměrů. Negativně se pohybuje na obilovinách a vlastně všech plodinách na orné půdě, zde bude dopad na nízkou úrodu již nezvratný. Trvalé porosty jsou zatím v pohodě, ale ovocné druhy jsou poškozeny mrazy, nejvíce meruňky. V dubnu byly celkové srážky jenom kolem 8 mm, což znamená, že na zaseté kukuřice a slunečnice nespadla žádná srážka. Situace je horší jak předešlé roky.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'srážky 17,7 mm, v neděli večer už byla půda zase suchá, ale vegetace viditelně oživla a zazelenalo se to všechno. Půdní profil se nedoplnil, všechna voda byla spotřebována vegetací a odparem.'
ČESKÝ KRUMLOV: '12mm'
DĚČÍN: 'Zlepšení bylo jen přechodné a velmi malé. Zmokla jen vrchní vrstva půdy a nyní se postupně vrací sucho. V lesích srážky nebyl znát na první pohled vůbec, tam je ještě stále suchá popraskaná půda. Většina srážek byla konvektivního původu s tím, že část srážek v přeháňkách a bouřkách byla ve formě krupobití. Škody po kroupách byly velmi malé, u dřevin cca 1/5 poškozených listů, nejvíce jsme měli poškozený salát a rebarboru. Letos byly pozorovány během konvektivních srážek už 4 krupobití, většina vázaná na přeháňky s nízkou nulovou izotermou, ale průměr krup byl v rozmezí 0,5- 1,5 cm.'
DOMAŽLICE: '7 mm'
DOMAŽLICE: 'Minulý týden i přes slibované srážky v našich lokalitách naměřeno 2mm sobotní podvečer. Půda vysušená větrem, kukuřice zasetá 22.4.2020 nedělá nic, jen je potravou pro černou zvěř. Škody budou veliké. U pšenic se kořenový systém nelepší, bez vody ani nejlepší stimulátory nefungují.'
DOMAŽLICE: 'za týden spadlo 6 mm srážek'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky od 1.5. do 3.5. 2020 26mm. Mimo bouřku která byla 13.4. a napršelo 11 mm to byl první déšť od 21.3. 2020. Jarní výsadba rostlin probíhala do naprosto vyprahlé půdy, bez vláhy do 20 cm hloubky. Srážky 1.5.2020 alespoň částečně svlažily krajinu. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu zaznamenáno 13 mm srážek ve dvou mírných deštích při kterých se téměř veškerá voda stačila vsáknout a vzhledem k nízké teplotě byl i odpar minimální. Vegetace na to okamžitě reagovala svěží zelení a bujným růstem. Kromě založených porostů brambor a kukuřice, neboť ty nejsou ještě vzešlé'
HAVLÍČKŮV BROD: 'ze soboty na neděli napršelo 12 mm vody,rána chladná,odpoledne teplo'
HAVLÍČKŮV BROD: '29.4.2020 srážky 12 mm, 2.5.2020 srážky 1 mm a 3.5.2020 srážky 4 mm '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo ve sledovaných katastrech 15 - 20 mm srážek, došlo k znatelnému doplnění vláhy a díky nižším teplotám se vláha poměrně dobře udržela. Škody na porostech jsou znatelné zejména u řepky ozimé, na ozimých obilovinách / počty produktivních odnoží/, pro jarní plodiny přišla vláha na poslední chvíli, zatím je těžké posoudit škody při vzcházení. '
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: ' 5 mm srážek v uplynulém týdnu je žalostně málo'
HODONÍN: 'Množství srážek 4,03 mm.'
HODONÍN: 'Dopady sucha převažují nad škodami hlodavců v současné době. Slunečnice a kukuřice vzchází mezerovitě cca 70-80%, což bude způsobovat problémy ve sklizni- kvalita, vlhkost.'
HODONÍN: 'za poslední týden napršelo 3 - 4 mm v několika srážkách'
HODONÍN: 'Po mrazových poškozeních 100% meruňky, broskve. 90% hrušky, 60% švestky, 50% višně a jabloně. Ve všech sadech se v současné době prohlubuje sucho s důsledky dalšího propadu možné sklizně. Počasí způsobuje zejména invazi škůdců(mšice).'
HODONÍN: '4 mm srážek za poslední týden, přesto půda subjetivně výrazně sušší.'
HODONÍN: 'V průběhu týdne mrholení ve dvou dnech. Následek pouze snížení prašnosti v daný den mrholení a následující den. U ovocných stromů(meruněk a broskvoní) nelze objektivně hodnotit ovlivnění suchem ,stav kvality produkce stromů je poškozen mrazem a poškození odpovídá cca 95% snížení výnosu. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 18 mm ( 8 mm, 7 mm, 3 mm ) , srážky za duben - 8 mm , srážky za leden až duben - 149 mm ( 10-ti letý průměr činí 144 mm ) , kukuřice BBCH 13 - 3 list , cukrovka BBCH 14 - druhý pár pravých listů , ozimá pšenice BBCH 37 - 3 až 4 kolínka, ozimý ječmen a žito BBCH 49 - začátek metání , mák vzejitý a plné řádky, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '16 mm, exit byl zažehnán, pacient však stále v těžkém stavu'
CHOMUTOV: 've čtvrtek 2-7 mm, ale není žádná změna, druhý den bylo opět prašno'
CHOMUTOV: 'Převládá již velmi výrazné sucho v naší oblasti Chomutovska. Duben s celkovými srážkami 9,5 mm byl velmi deficitní a na porostech se to bohužel již výrazně projevuje. V polích pšenice se objevují výrazně podesychající místa s tzv. vlnami, rozdílnou výškou porostu. Řepka ozimá je zhruba o 30-40 cm nižší než by měla být a plodiny seté na jaře (jarní ječmen, cukrová řepa, kukuřice) v podstatě bojují o přežití. '
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 4,2 mm srážek. Silné poškození třešní mrazem. 60 - 80 %.'
CHRUDIM: 'Za období srážky 24,5 mm, za měsíc duben 14 mm, od počátku roku celkem 164 mm.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu přišly dlouho očekávané srážky (úhrnem dle místa měření 15-20 mm). Došlo k výraznému zlepšení vegetace-u jařin vzcházení a vyrovnanost porostů, u ozimů výrazné zlepšení výživného stavu. Přesto přetrvávají problémy-porosty řepky jsou výrazně poškozeny škůdci (dřepčí), mrazy (opad poupat, mrazové praskliny a duté stonky) , porosty ozimů jsou částečně poškozeny hlodavci. U jařin pozdní vzcházení může přinést redukci počtu odnoží, dále pozorujeme problémy se vzcházením maku a cukrové řepy. Porosty vojtěšky a jetelovin jsou poškozeny mrazy, suchem a hlodavci. Jinak z hlediska vláhy se stav porostů přechodně zlepšil, ale tyto srážky jsou třeba každý týden.'
CHRUDIM: '29.4.2020 srážky 12 mm, 2.5.2020 srážky 1 mm a 3.5.2020 srážky 4 mm '
JABLONEC NAD NISOU: 'Srážky: 29.4-4mm, 1.5-6,5mm, 2.5-5,5mm, 3.5-7mm'
JESENÍK: 'Za poslední týden cca 15 mm srážek. Mírné zlepšení v povrchové vrstvě. Stav ozimů průměrný u jařin výrazné nerovnoměrné vzcházení. Na travních porostech mírné zlepšení.'
JIČÍN: 'V 18- tém týdnu spadlo 18 mm srážek '
JIČÍN: 'Srážky 25 mm Žito oz. - sklizeň na siláž, výnos v zelené hmotě 14 t/ha / o 40% nižší výnos než v roce 2019/'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 33 mm srážek'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 13 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 10 mm srážek.'
KLADNO: '6,5 mm srážek v uplynulém týdnu'
KLATOVY: 'Od 27.4. do 3.5.2020 - srážky 19,2 mm.'
KLATOVY: 'Množství srážek z pátku na sobotu 4mm, srážky ze soboty na neděli 2 mm. '
KOLÍN: '24 mm srážek'
KOLÍN: 'Srážky přichází s malou vydatností cca 5 - 7 mm , takže se velmi rychle vrátí suchý stav vrchní vrstvy půdy. K prosycení půd. profilu vůbec nedojde.'
KOLÍN: '20 mm'
KROMĚŘÍŽ: 'srážky v minulém týdnu cca 12mm, bez jakéhokoliv doplnění v půdním profilu! '
KROMĚŘÍŽ: 'U nás spadlo 7 mm srážek přes prodloužený víkend na přelomu dubna - května, zatím je to nedostatečné množství.'
KROMĚŘÍŽ: '4 mm srážek. Situace je kritická. '
KUTNÁ HORA: 'díky bohu, jsme dostali neuvěřitelných 35 mm ve dvou dnech (25+10), příroda neskutečně ožila, pro j. ječmen a mák jako živá voda, u máku je ale výpadek rostlin významný, řepka tam už je rozhodnuto srážky přišli pozdě (nízká, popraskaná nemá větve a nepřirozeně nízká), stejně jako u pšenice výrazná redukce odnoží, louky snad ještě obrostou, nálada lepší a výhled mírně optimistický'
LIBEREC: 'Stromy jsou povadlé na zahradě i v lese, květy ovocných stromů jsou slabé. Travní porost na velkých plochách roste pomalu. '
LIBEREC: 'K datu poslední neděle 3.5. spadlo 27 mm. '
LIBEREC: 'K nedělnímu ránu spadlo 24,8 mm srážek..'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu žádné srážky. Za duben srážky celkem 7,5 mm. Potoky, kde byla voda v loňském roce ještě v půli června jsou letos vyschlé již nyní.'
LITOMĚŘICE: 'V uplynulém týdnu spadlo 0,5 mm, došlo k výraznému zhoršení zejména na písčitých a štěrkovitých půdách, začíná se projevovat poškození suchem i na řepce ozimé.'
LITOMĚŘICE: 'Porosty začínají usychat. Za posledních 50 dní tu spadlo 8 mm vody. Situace je katastrofální, všechny investice do porostů jsem zastavil, nedám do toho už ani korunu, jenom by mě to zhoršovalo finanční situaci podniku. Bohužel výdaje, které mám mě nikdo neodpustí (mzdy, daně, nájmy, úvěry apod.). p.s. jestli bude nějaká podpora zemědělců poškozených suchem, tak doufám, že to zas dostanou zemědělci na Vysočině.'
LITOMĚŘICE: 'Systém prasklin v půdě lze zasunout celé prsty. Špatné vzcházení výsevů. Usychání rostlin z podzimního školkování (bez závlahy)'
LOUNY: 'Spadlo 0,5 mm na to ze predpovedi ukazovali daleko vetsi srazky ale na to uz jsme si zvykli. Porosty jsou na hranici shozeni odnoží na piscitem podlozi uz ani nevymetou. Jarni jecmen je zralej na zavorani. Repka pote co zmrzla se bez srazek nemuze vzpamatovat aby dala normalni vynos.'
LOUNY: 'v uplynulém týdnu spadlo 0,3 mm a porosty všech plodin trpí suchem '
LOUNY: 'Srážky 0mm'
LOUNY: 'Počasí uplynulého týdne pokračovalo ve výsušných větrech a značně zhoršilo již tak špatnou situaci. Bude-li pokračovat v průběhu měs. května vývoj jako v uplynulém roce a nebo jaký byl od počátku dubna letošního roku, budou negativní dopady horší než v uplynulém roce.'
LOUNY: '2 mm všechny katastry'
LOUNY: 'repka po 3.tydnech konci s kvetenim, psenice odhodila veskere odnoze, jariny spatne vzchazeji za posledni tyden naprselo 1 mm'
LOUNY: 'od čtvrtka do konce týdne spadlo 0,5 mm srážek. '
MĚLNÍK: 'srážky pá - ne, celkem 10 mm'
MĚLNÍK: 'Za sledované období jsem naměřila 10mm srážek. Jarní ječmeny a oves vzcházejí mezerovitě,to samé cukrovka.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Dá se říci v hodině dvanácté po měsíci a půl úplně beze srážek nastalo (možná opět měsíc až měsíc a půl trvající) deštivější období. Za hodnocené období napršelo 24 mm, což výrazně doplnilo půdní vlhkost v původně nejsušší horní části profilu (do 20 cm) a při současně chladnějším a oblačnějším počasí s nižším výparem byla reakce vegetace téměř okamžitá (bujný růst trávy). Ač duben s 8,5 mm z 29.4. skončil hluboce pod normálem, díky předchozímu deštivému období z února až do poloviny března jsme srážkově téměř na úrovni mnohaletého průměru, což ale nestačí na doplnění hlubší podzemní vody výrazně postižené suchem předchozích let.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 15 mm. Očekávám zlepšení v porostech cukrovky, od zasetí první srážky, porost je mezerovitý.'
MLADÁ BOLESLAV: ' v posledním týdnu začalo trochu pršet, za týden cca 10 mm, v neděli ráno jsem vyléval srážkoměr 2 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'slunečnice, kukuřice- přízemní mrazíky, prožloutlé, nerostou, TTP řídké, nízké, počátek metání, pšenice, ječmen - ztráta odnoží, zaschlé j.ječmen - špatné vzcházení, špatné odnožování, cukrovka - mezerovité vzcházení, nerovnoměrné, 2páry pr.listů až vzcházení 18 mm, vlhký prof. do 10 až 15 cm, jinak sucho'
MLADÁ BOLESLAV: '29.4.-4mm 30.4-1.5.-4mm 1.5-2.5.- 3mm 2.5.-3.5.-10mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulé dny nám zde konečně poprvé od 20. 3 zapršelo a to ve 3 dnech v celkové sumě 17 mm'
MOST: 'Spadlo 0,5 mm nato ze predpovedi ukazovali daleko vetsi srazky ale na to uz jsme si zvykli. Porosty jsou na hranici shozeni odnoží na piscitem podlozi uz ani nevymetou. Jarni jecmen je zralej na zaorani. Repka pote co zmrzla se bez srazek nemuze vzpamatovat aby dala normalni vynos.'
MOST: 'úhrn srážek za duben 9 mm (dvě přeháňky 8,2+0,8 mm). 3. 5. napršelo 3,2 mm. 2.5. jsem prováděl výkop do cca 50 cm..bez jakékoli známky vlhkosti v celém profilu, půda je rozpraskaná, porosty začínají zasychat, listy obilovin se stáčí, jařiny seté koncem března nepříliš úspěšně vzchází. '
MOST: 'za týden o srážek. jarní ječmeny vzchází špatně- zasety byly 19.3.'
MOST: 'Děkujeme za perfektní předpověď… všichni jsme rozmetali hnojiva a ani kapka!!!'
NÁCHOD: '24 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Tak konečně něco spadlo, cca do 10 mm, kvetena na to reaguje, příroda se oživila, některé procesy jsou však nezvratné, poškození květů od mrazů.'
NOVÝ JIČÍN: '12 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 12 mm, srážky v malých přeháňkách, v půdě to není znát'
NOVÝ JIČÍN: 'za poslední týden srážky 17 mm, rozděleny do 4 spadů, 3 z nich po milimetru, poslední byl jemný zahradnický bez erozních následků'
NOVÝ JIČÍN: 'Studený máj, v stodole ráj. Uvidíme zda se pranostika vyplní, loňský rok chladný a deštivý květen přírodě velmi pomohl, kéž by tomu bylo i letos, protože je tomu potřeba. Květnový déšť v nám přinesl nadějí spadlo nám zde do nedělního rána 11 mm, ale hlavně se ochladilo a příroda se zpomalila. Trávy a jařiny se snad v příštích dnech nadechnou k růstu a ozimy snad konečně vyrazí do výšky. Konečně jsou zde opět i rosy. Spadlá voda se např. do hrobku brambor vsákla, ale k bramborám se úplně nedostala díky hloubce sázení. Hrobky jsou navlhčené cca 10 cm. U ovocných stromů, začínají nakvétat staré stromy, např. hrušně (másluvky), jabloně (jadrníčky).'
NYMBURK: 'za uplynulý týden jednou srážky 6 mm, ostatní jen v přeháňkách bez významu pro půdu a rostliny'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 9,4mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 23,1 mm srážek. Pršelo drobně, postupně a déšť moc pomohl. Celkově za duben spadlo 28,7 mm, což je podprůměr (náš dlouhodobý průměr za duben 33,1 mm). Letošní jaro je náročné, nejprve došlo k poškození porostů mrazem, pak suchem. Budeme doufat že se bude opakovat zázračný" květen jako loni."'
OLOMOUC: 'srážky 5 mm'
OLOMOUC: '1.5.20 - 5 mm 2.5.20 - 4 mm, duben 2020 celkem 2 mm'
OLOMOUC: '8,3 mm srážek'
OLOMOUC: 'Po 40 dnech bez srážek 6 mm ve třech dnech'
OPAVA: 'Od minulého pátku do včerejška spadlo asi 25 mm srážek. Určitě to pomůže všem plodinám. Také se mírně ochladilo, což je také dobře.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo 6 - 19 mm srážek. Půda byla tak proschlá, že se bezprostředně po skončení deště povrch vůbec nelepil a v hloubce 10 cm už bylo sucho. Většina řepek je poškozena suchem, lepší porosty jsou jen v okolí vodních toku, kde bylo vlhčeji. Plně kvetoucí porost (BBCH 63) byl jen po kolena.'
OPAVA: 'Konečně 14,5 mm zahradnického deště.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 14mm ve 2větších srážkách - konečně! , snad cukrovka, která leží v zemi ještě vzejde - tím ale budou problémy s ošetřováním, v dubnu pouze 6,5mm - normál je 45mm a prům.teplota je 10,6°C - normál 7,6°C'
OPAVA: 'Srážky 14,4 mm. '
OSTRAVA-MĚSTO: '37mm srážek deště'
PARDUBICE: 'Spadlo nám 22 mm zlatých srážek. Je sice chladno, ale to nevadí, nebude takový odpar. A potom: "Studený máj, ve stodolách ráj", tak ověříme, zda je to pravdivé přísloví.'
PARDUBICE: 'celkem v 18 týdnu 12 mm srážek, pod rýčem je sucho.'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 18 týdnu 14,7 mm'
PELHŘIMOV: '15mm'
PÍSEK: 'Za poslední týden napršelo cca 15 mm srážek'
PÍSEK: 'Během týdne spadlo 4+4+3mm. Celkem 11 mm. Efekt byl velmi krátkodobý, díky odpoledním teplotám a větru.'
PÍSEK: '15,5mm'
PLZEŇ-JIH: 'Srážky v tomto týdnu byly spíše slabší a to pouze ve středu. V neděli už byla půda spíše vyprahlá a veškeré porosty stagnují.'
PLZEŇ-JIH: 'Za sledované období spadlo 5,2 mm srážek. Za celý duben 19 mm. V březnu spadlo 21 mm a projevy sucha jsou zejména u pícnin enormní. Porosty obilovin jsou vzrůstem na 50-60 % normálu. Obdobná situace je i u řepky. Kukuřice je ve fázi klíčení a projev sucha zatím nelze hodnotit. '
PLZEŇ-JIH: 'V 18. týdnu nám napršelo 9,1 mm ve 4 srážkových dnech, v neděli 3.5. půda v orniční vrstvě mírně vlhká, ale drobivá, na povrchu suchá, mírné zlepšení, ale ani se nezatáhly" pukliny v meziřádcích. Počátkem týdne některé odrůdy ozimých pšenic na slabších pozemcích začaly svinovat listy. Porosty jarních obilovin v odnožování trpí suchem (částečná mezerovitost porostů, zpomalení a nevyrovnanost vývoje, pomalý nárůst hmoty). U raných ozimých řepek je většina terminálů vyslepených mrazem, postranní větve už přerůstají terminál, větvení i nasazení květů je dostatečné, výnosová ztráta pomrznutím květů bude minimální (pokud řepky neukončí předčasně kvetení pro sucho). Za celý duben napršelo 32,1mm srážek (81,3% normálu, tj. -7,4mm) v pouhých 6 srážkových dnech (normál pro duben máme 14). Od počátku roku (za 4 měsíce) máme, i přes "mokrý" únor, deficit oproti 60-letému normálu -12,1mm srážek a -11 srážkových dnů. "'
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden spadlo 11,5 mm srážek '
PLZEŇ-JIH: 'srážky 2 mm Vždy 0,5 na den '
PLZEŇ-SEVER: 'Během týdne občasné přeháňky dohromady cca 6mm. Setrvalý stav, žádné zlepšení.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za měsíc duben 14 mm, nejméně za pětadvacetileté období, po které srážky evidujeme. 1.5. spadly 4 mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Deště na přelomu dubna a května byly velmi slabé, vláhový deficit nezlepšily. U ozimé pšenice dochází k výrazné redukci odnoží a odumírání spodních listových pater. Vyhovující stav je zatím u řepky, která je v plném květu. Jařiny jsou výrazně retardovány v růstu. Množství srážek za období od 26.4. do 2.5. 2020 na lokalitě 6,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'za uplynulý týden jednou srážky 6 mm, ostatní jen v přeháňkách bez významu pro půdu a rostliny'
PRAHA-VÝCHOD: '5 mm srážek/týden'
PRAHA-VÝCHOD: '8,5 mm srážek ve dvou dnech'
PRAHA-VÝCHOD: '18 týden srážky 7,3 mm průměrná teplota 14,3 C'
PRAHA-ZÁPAD: '12,5 mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'V týdnu jsme tu měli 3 deštivé dny a spadlo nám bez dvou desetin 11 mm srážek. Porosty trávy ozimů a jařin se zase probudily k růstu. Jařiny se mírně vytahují cca 7-10 cm, ozimy by mohly začít výrazněji poskočit v dluživém růstu. Pod porostem se povrch půdy udržuje mírně vlahý, ale kde není zapojený porost jako u jařin se povrch půdy vysušuje i díky silnějšímu proudění větru. Především noční deště se vsákly do půdy, i když to příliš není již znát. Jabloně jsou v plném květu či už dokvétají. U třešní již jsou znatelné plody, ale plodů není mnoho. Duby se olisťují.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu napršelo ve třech přeháňkách celkem 17 mm, z kraje týdne 10 mm, koncem týdne 6 mm a 1mm. Při slunečném a větrném počasí půda ihned vysychá, především povrchová vrstva do 10cm. Nejvíce jsou zatím postiženy travní porosty a porosty jarního ječmene. Kukuřice na siláž zaseta 1. a 2.5., noční teploty okolo 0°C, denní okolo 15°C.'
PROSTĚJOV: 'za týden 4mm pro obec Štětovice'
PROSTĚJOV: 'Za celý rok zde spadlo 76 mm - tak co myslíte? HRŮZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Posledních cca 1,5 měs. ani kapka.'
PŘEROV: '6,5mm srážek'
PŘEROV: 'Srážky v posledních dnech - přes 20 mm- vylepšily situaci ve svrchních vrstvách půdy. V hlubších vrstvách je situace beze změny. Dá se řící, že srážky přišly minutu před dvanáctou"."'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 15,5 mm srážek. Porostům to výrazně pomohlo, zazelenaly se, přesto zatím nedošlo k výraznému nárůstu hmoty (vše bude nízké). Půda byla natolik vyschlá, že i po těchto srážkách po smáčknutí špatně drží pohromadě. Také potoky se rychle vracejí na nízké průtoky. Alespoň že je chladnější počasí.'
PŘÍBRAM: 'Průběh počasí spíše chladnější, srážkové úhrny do 10 mm'
PŘÍBRAM: '13 mm srážek ve 4 dávkách travní porosty metají, některé druhy i kvetou, výška porostů do 20 cm probíhá sklizeň ozimých směsek '
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden v citovaných katastrech srážky za 3 dny v rozmezí 7,0 až 11,0 mm. Většinou nízké teploty do 15,0 st.C, navíc ranní přízemní mrazíky. Srážky pomohly, ale na výraznější dosycení to nestačí. Ozimé ječmeny začínají metat, porosty jsou nižší ve slámě. Kukuřice začínají vzcházet. Porosty na loukách se mírně zahustily, ale nárůst hmoty zatím je dosti nevýrazný. Jarní ječmeny vzešly a začínají odnožovat. Po deštích se obnovily průtoky v potocích a dorovnaly se hladiny rybníků. Deficit vláhy trvá!!! Je nutné, aby urychleně napršelo 30 až 50 mm do 14 dnů. Jinak s očekávanými nárůsty teplot se rostliny nevyrovnají. Přichází období, kdy porosty potřebují k růstu a vývoji nejvíce vody.'
RAKOVNÍK: 'V posledním týdnu u nás napršelo zhruba 5mm srážek - pršelo zde třikrát. Občas spadne pár kapek, ale to srážkoměr ani nezaznamená. Naopak je zde velký nános pylu. '
RAKOVNÍK: 'srážky 27.4. - 3.5.2020 12 mm'
RAKOVNÍK: '10 mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 11,6 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '26,6mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'konečně srážky 29/4 13mm, 1/5 9mm, 2/5 2mm, 3/5 4mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Sedloňov, 800m.nm, 64 mm :)) , konečně.'
SEMILY: 'Koncem týdne vydatně pršelo. Do nedělního rána to u mne bylo 26 mm. Údaj je relativně přesný (+- 2 mm), jímám vodu do sudů z definované plochy.'
STRAKONICE: 'srážky 29.4 9 mm 30.4. 3mm 2. 5. 2 mm tyto srážky nám zachránili výnos žita na zelené krmení, ale ozimý ječmen je nízký, fáze metání, tam očekáváme naprostý propad.'
STRAKONICE: 'srážky 29.4. 5 mm a 1.5. 5 mm Vegetace si s nízkým množstvím srážek ještě vystačí díky nízkým teplotám, ale příští týden už je voda nutnost, jinak budou mít problém ozimy a píce na loukách. Snad se nedostaví ještě k tomu mráz, který by napáchal další škody, zejména na řepce.'
SVITAVY: '10,5 mm Porosty řepky ozimé jsou nižší (hlavně vlivem chladných nocí v době jarní regenerace) a předčasně kvetoucí. Vlivem sucha méně větvila.'
ŠUMPERK: '17 mm'
ŠUMPERK: 'V 18-tém týdnu spadlo 10 mm srážek'
TÁBOR: 'Za uplynulé období naměřeno 8 mm nových srážek, velmi obtížně vzchází kukuřice, porosty jařin mají velmi zpomalený růst.'
TÁBOR: 'Množství srážek 12mm. Jařiny neodnožují a bez deště se bude stav více zhoršovat.'
TÁBOR: 'Konečně spadla voda. Středa a pátek po 6 mm.'
TÁBOR: 'Slušných 19 mm. Jařiny se hezky zazelenaly.'
TACHOV: 'dne 28.4.2020 2mm srážek, 1.5.2020 5,5mm srážek. V době srážek je i silný vítr, který půdu opět vysuší. Některé trvalé travní porosty jsou v dobré kondici avšak nedostatek srážek je omezuje v růstu. Doseté TTP v loňském roce + přihnojením hnojem jsou bez viditelného zlepšení. To ovlivňuje veškeré snažení o záchranu TTP a jejich udržení. Bez vody to prostě nejde............'
TACHOV: 'Dobrý den, za uplynulý týden srážky ve 3 přeháňkách,celkově 9 mm.Stav setrvalý,vstup do vegetace a kvetení uspokojivé.Z pohledu trvalých kultur vstupujeme do rozhodující fáze vegetace z hlediska srážek. '
TRUTNOV: 'Od středy 29.4. pravidelné srážky a ochlazení, středa 29.4. úhrn 5mm, sobota 2.5. přeháňky + drobné kroupy, z pondělí 4.5 na úterý 5.5. úhrn 11 mm.'
TŘEBÍČ: 'Spadlo dohromady 10mm srážek. V dubnu začal metat ozimý ječmen?????'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršeli pouze 2mm. Za měsíc duben napršelo 5mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Období od 26 dubna do 3 května bylo teplotně nadprůměrné a ještě stále foukal silnější vítr který již tak vyschlou půdu dovysoušel. max teplota 26 st, 28.dubna v 15:14 srážky za celé období 2 mm vody((( Většinu srážek odráží pravděpodobně kopec Kozák. sucho se zatím stále zvětšuje a je opravdu velice extrémní'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Situace se trochu zlepšila po deštích od 1.5.. Do dnešního dne napadlo u nás ale jen 15 mm. Svrchní vrstva ornice je ok. Ale je třeba voda do profilu.'
VSETÍN: 'srážky v období 27.4. - 3.5.: 9 mm'
VYŠKOV: 'Praskliny v půdě do hloubky cca 1,5 cm'
VYŠKOV: 'srážky 1.-.3.května 7-8mm'
ZLÍN: 'úhrn srážek jen 7 mm, sucho se stále prohlubuje'
ZLÍN: 'Srážky za minulý týden 7 mm'
ZLÍN: 'METEO Vizovice srážky 18. týden 7,80mm'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 10,6 mm na 3 x. Bohužel tyto srážky nemají významnější vliv na zlepšení kondice rostlin. Za duben spadlo 16,8 mm a od začátku roku do konce dubna 70,7 mm srážek, což je o 7 mm méně než loni.'
ZNOJMO: 'Srážky 14 mm/týden.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '17 mm srážek, 13,7 mm výpar z vodní plochy, na travních porostech pouze nepatrné osvěžení'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Ve sledovaných katastrech spadlo 17-20 mm srážek. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 18 mm na všech katastrech.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.