Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 10. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11. 10. 2020 do neděle 18. 10. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18. 10. Zprávy 256 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Ze třech okresů (Chomutov, Most a Louny) je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 13 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 18 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (54 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 55 % hlášení) až vlhká (cca 32 % hlášení).
Příchozí srážky v posledních týdnech komplikují podzimní práce a na mnoha místech technika stojí. Není možné set ani sklízet. Na mnoha místech nedošlo k setí pšenice ozimé a ke sklízení řepy či kukuřice. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Minulý týden v souhrnu napadlo 48mm srážek'
BRUNTÁL: 'opět vydatné srážky cca 80 mm.....zastaveny veškeré práce na poli.....nelze vyorávat řepu, orat, připravovat a sít .......zatím nemáme osetý ani 1 ha oz.pšenice.....kukuřice na zrno začala významně polehat a začínají se projevovat plísně...snad se ještě vyčasí'
BŘECLAV: 'Vydatné srážky v uplynulém týdnu doplnily stav půdní vláhy na maximum. Byly pozastaveny veškeré práci na polích, vinicích i sadech. Půda je plně nasycena vodou. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 30,9. Jsou hotové senáže, výnos lehce nadprůměrný (5 let), odpovídá sklizni před suchem. Ozimé tritikále zaseté, vzchází na 100%'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden byl na srážky hodně bohatý, spadlo mezi 63 - 67 mm, půda je přesycená vodou a došlo k přerušení podzimních prací, zejména sklizně kukuřice a setí ozimé pšenice, kdy jsou posunuty značně agrotechnické termíny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu naměřeno 58 mm srážek, toto množství značně komplikuje sklizeň brambor a silážní kukuřice, vrchní vrstva půdy je plně nasycená a v sebemenších depresích jsou kaluže vody '
HAVLÍČKŮV BROD: 'zamračeno,velký déšť 42 mm, před tímto deštěm napršelo 11 mm'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'srážky za uplynulý týden 38,5 mm'
HODONÍN: 'Od neděle 11.10. do středy 14.10. spadlo celkem 50 mm dešťových srážek. Nebylo možné oddělit dle dnů, proto celková suma. V pátek 16.10. spadlo 4 mm dešťových srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu 41 mm ( 7 mm, 6 mm, 26 mm, 1 mm, 1 mm ) , polní práce se obnovily až 19.10. , pokračuje sklizeň kukuřice , cukrovky a setí ozimů, denní teploty 9 až 13°C, noční teploty 3 až 7°C ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '40 mm, půdní profil nasycen vodou- odtékání do vodotečí, zatopení niv, veliké kaluže v polích, voda na povrchu- utužená místa a souvratě. Nemožno provádět polní práce - sklizeň cukrovky, kukuřice, přípravu pro setí i samotné setí ozimů, Na mnohých pozemcích nelze ani orat. Zaseto 0 - 50 % oz. pšenic, nedoset oz. ječmen a mnohde i řepka. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 25mm, stále odkládáme sklizeň sóji.'
CHOMUTOV: 'Výnos dle bodů 19-20 se potvrdil, plochy ve druhé seči prakticky neskliditelné, porosty slabé a pokos tak, že nelze efektivně nahrabat.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 81 mm srážek. Kvůli vysokým srážkám zastaveny veškeré polní práce, opět došlo k vylití vodních toků a zatopení pozemků. '
CHRUDIM: 'Předchozí týden byl na srážky mimořádně bohatý, v naší oblasti jsme naměřili celkem 111,5 mm srážek. Dne 11.10. spadly 4,0 mm, 12.10. 18,0 mm, 13.10. 2,5 mm, 14.10. 50,0 mm, 15.10. 29,0 mm, 16.10. 0,5 mm, 17.10. 7,5 mm srážek. Všechny polní práce jsme přerušili, tento týden spoléháme na teplé počasí bez deště k dokončení setí ozimých obilnin a sklizni silážní kukuřice. Třetí seč travních porostů je zatím, vzhledem k podmáčení pozemků, v nedohlednu. Od 1.3.2020 do současnosti evidujeme 949,5 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Všude je bahno, pšenice jsou zaseté z 50 %, víceméně vzcházejí. Řepky,ječmeny a VCP jsou poškozeny hraboši.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 56-62 mm. Stav na polích je žalostný. Pole jsou podmáčená, stále ještě nemáme zasety všechny ozimy. Je otázkou, zda je ještě budeme set.'
JIHLAVA: 'za uplynulé období 78 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 40 mm srážek.'
KLADNO: 'srážky v minulém týdnu 51 mm'
KLATOVY: 'Od 12.10. do 18.10. 2020.. srážky 59,4 mm.'
KLATOVY: '43 mm srážek. Vysoká hladina řeky i potoků. Žádné projevy sucha. '
KOLÍN: '30 mm vody za týden. Museli jsme odložit sklizeň cukrovky.'
KOLÍN: 'Z důvodu vysokému tlaku škůdců a absence vhodného insekticidního moření a opětovnému zúžení registrovaných účinných látek došlo k poškození vzázejících řepek. 20% porostů k zaorání.'
KUTNÁ HORA: '12.10.5,9mm, 13.10. 9,6mm, 14.10. 12,4mm, 15.9. 0,6mm, 16.10. 3,4mm, 17.10. 0,3mm tak nám v podstatě propršel celý týden. Na polích jsme nic neudělali a jen tak neuděláme, místy jsou na polích kaluže. Krásný podzim, nějak jsem si odvykl, že by v tuto dobu pršelo. Co to počasí dělá???'
LOUNY: '38 mm puda dosti nasycena nelze provadet zem. prace'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu přišly srážky prakticky vyrovnané po všech sledovaných katastrálních uzemích. Celkový úhrn za týden činil 46 mm. Došlo k nasycení celého profilu a zvýšila se i hladina místních potoků s tím, i započala půdní eroze. '
MLADÁ BOLESLAV: '32,8 mm, mokro, vázne příprava, setí, sklizňové práce'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo, oproti většině území ČR, pouhé 4 mm srážek, což byl hlavně důsledek srážkového stínu za Krkonošemi. Obsah vody v půdě se příliš nezměnil, i když v přípovrchové části profilu je patrné pozvolné vysychání.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky úplně zabrzdily postup podzimních prací, zejména setí'
MOST: 'srážky: 13.10.-1,6mm, 14.10.-4,1mm,15.10.-0,2mm,16.10.-4,3mm,17.10.-4,5mm, za celý týden 14,7mm. Pod 40 cm sucho. Neustále obrovský problém hraboš. Od 6.9. čekáme na rozhodnutí o možnosti aplikace rodenticidů. Celkové srážky od začátku roku 344,2 mm.'
NOVÝ JIČÍN: 'Úhrn srážek za uplynulý týden v rozsahu 87 mm, rozvodnění řeky Odry a malých toků do luk, polí a cest. Domy se podařilo uchránit. Zasetá vegetace trpí pod náporem vody, nelze provádět polní práce sklizňové a zpracování půdy, včetně aplikací organických statkových hnojiv. Teploty klesly 5 - 10 °C, o víkendu spíše tepleji k 10 °C.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 40,4 mm srážek. Sucho není.'
OPAVA: 'Za poslední 3 týdny tady spadlo 200-250 mm dle místa sledování. Příroda se zřejmě v tomto roce rozhodla vyrovnat deficit srážek z minulých let. Pole jsou totálně rozbahněná, voda stojí i tam, kde nikdy nebývala, polní práce nejsou možné. Nesklizená zežloutlá kukuřice a cukrovka stojí ve vodě, na polích s pšenicí, která se stihla zasít, jsou obrovské louže vody. Vzhledem k tomu, že na konci října už nějaké výrazné oteplení těžko přijde, dají se očekávat velké škody kvůli nesklizeným a nezasetým polím.'
OPAVA: 'Pozemky kolem řeky Opavy zaplavené, ornice zplavená a porosty vypadají velice špatně.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 98,8mm, vytrvalý déšť, podmočené části pozemků, záplavy, zastavena sklizeň cukrovky, voda pomalu vsakuje'
PARDUBICE: 'V hodnoceném týdnu spadlo 58 m srážek. Řepka olejka je značné podmáčená, z větší části mohu říci přímo utopená. Počítám, že 70 % osevu bude muset být zaoráno a přeseto jinou plodinou.'
PLZEŇ-JIH: 'Poslední týdny jsou opět spíše ve znamení vytrvalých dešťů, úhrn srážek za minulý týden je přes 40 mm. Příprava půdy, setí, sklizně kukuřice na zrno, sóji a poslední seče trav a vojtěšek se značně komplikují. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 42. týdnu jsme naměřili 40,8 mm srážek v 5 srážkových dnech (max. ve středu 14.10. 26,8 mm). V pondělí 12.10. jsme dokončili setí ozimů. Půda v neděli ráno v celém orničním profilu nasycená. Ozimy seté 24.9. mají 2 listy, porosty seté od 2.10. začaly vzcházet. K 18.10. už máme překročený říjnový normál o 11 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za týden dohromady 30mm. Sucho zatím končí.'
PLZEŇ-SEVER: 'Projevy sucha žádné, ale půda není vodou dostatečně nasycena. Srážky jsou sice časté, ale velmi slabé. Stav ozimů velmi dobrý. Množství srážek za období od 11. do 17.10.2020 na lokalitě 11,0 mm.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu výrazněji zapršelo, celkem 68 mm, nejvíce st a pá. Půda je do 10 cm mokrá,místy bahnitá, probíhá sklizeň kukuřice, porosty jsou optimální. Vývoj ozimých porostů pšenice, triticale bez problémů.'
PROSTĚJOV: 'Za poslední týden spadlo 104 mm srážek'
PŘEROV: 'Velmi vysoké srážky, půda plně nasycena vodou. Není možné provádět sklizňové a polní práce.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 23,9 mm srážek. Tyto srážky na celý týden přerušily sklizňové práce, přípravu a setí ozimů. Tento týden snad půda oschne a doufám, že do konce října zasejeme. Také potok má zvýšený průtok a je vidět, že voda zůstává v půdě.'
SEMILY: 'V podstatě celý týden pršelo. Začátkem týdne byl tady v katastru velký vítr. Dle vyjádření souseda, co tady žije od narození, největší za celý jeho život. Odneslo to střechu samoobsluhy.'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu výrazněji zapršelo, celkem 68 mm, nejvíce st a pá. Půda je do 10 cm mokrá,místy bahnitá, probíhá sklizeň kukuřice, porosty jsou optimální. Vývoj ozimých porostů pšenice, triticale bez problémů.'
TACHOV: 'Dobrý den, za uplynulý týden úhrn 29 mm,převážně v déle trvajících slabých deštích.Půda je plně nasycena,bahnitá,stěžující manipulace při sklizni. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Nejdeštivější týden letos . Dosažen a překročen 3.SPA na Olšavě . Kota hladiny VD Kolelač 321,01 m n.m. Polní práce určitě přerušeny nejméně na 10 dní . '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'za řijen cca 150 mm, zkusme řešit mokro'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 10 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Vydatné srážky (celkem 58,5 mm) znemožnily v uplynulém týdnu sebemenší postup zemědělských prací (setí, sklizeň silážní kukuřice, sklizeň brambor). Vysoký stupeň nasycení půdy.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'pozemky na osev ozimé pšenice jsou stále hodně zamokřené-nelze zasít, množství srážek do 18.10.2020- 37,4 mm'
VSETÍN: 'v minulém týdnu spadlo 114,5mm srážek, pole jsou rozbahněná, místy velké louže vody, nejdou provádět polní práce'
VYŠKOV: 've sledovaných katastrech rozmezí od 98 mm po 114 mm a je zde spíše velké množství srážek, což přináší komplikace při sklizni cukrovky a kukuřice a posouvá osev pšenice ozimé'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 56,2 mm. Pršelo 6 dní v týdnu. Začíná být problém s dodržením podzimních osevů. Nám chybí doset cca 28 % ploch.'
ZNOJMO: 'srážky 49 mm, zatím těžko hodnotit dopad na kvalitu hroznů.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '53,3 mm srážek, 0,8 mm výpar z vodní plochy, '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 80 mm srážek.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.

1. října 2020 / 40. týden

předchozí další stáhnout zavřít