Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 11. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08. 11. 2020 do neděle 15. 11. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 11. Zprávy 256 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresů Louny a Plzeň-město je hlášeno snížení výnosů o více jak 40 %, 12 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 13 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, za poslední týden převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (43 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (36 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 48 % hlášení) až velmi vlhká (cca 38 % hlášení) až
Příchozí srážky v posledních týdnech zkomplikovaly provádění podzimních prací. Ačkoliv začalo panovat bezesrážkové období, i nadále zůstává půda na mnoha místech podmáčená a není možno pokračovat v podzimních pracích. Na mnoha místech nedošlo k dosetí ozimých plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Komentář k předpokládanému snížení výnosů (a produkce) ozimé pšenice (popř. oz. ječmene) pro sklizeň v roce 2021: Nebylo možno zasít plánované plochy ozimé pšenice ( -25%) - silně přemokření pozemků zejména po silážní kukuřici u nás letos sklízené až v polovině října, tj. o 3 týdny později než obvykle. U části ploch zasetých v termínu se negativně projevuje vliv lokálního zamokření, cca u třetiny ploch nelze provést postemergentní aplikaci přípravků na regulaci plevelů - velký problém. Obdobná situace u řepek - na těžších, vodou nasycených, půdách zpomalení růstu rostlin, poškození škůdci (květilka, mšice), proti kterým nebylo možno včas zasáhnout - pozemky pro techniku nepřístupné. '
BRUNTÁL: 'bez deště...ozimy zasety z 85%...začala sklizeň kukuřic na zrno a vyorávka řepy...pokračují podzimní práce ..'
BŘECLAV: 'Půda je dostatečně nasycena vodou, žádný vliv sucha není spíš naopak - vláhy je nadbytek. V sadech byla dokončena sklizeň hrušní a ve vinicích byla ukončena sklizeň - výnosy i kvalita byla velmi dobrá.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden nepršelo po dlouhé době, pouze občas mrholilo do 2 mm max., vláhová bilance se zhoršila jen mírně, stále převládá vysoká nasycenost půdního profilu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeny 2 mm srážek, stav krajiny nasycené vodou odpovídá ročnímu období'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha, ukázaly se prameny vody, které nebyly roky vidět'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 1 mm, probíhá sklizeň cukrovky a orba, opět se seje ozimá pšenice, postřikovače zanechávají hluboké stopy na polích, u ozimé pšenice vzešlo 350 až 400 rostlin na m2,'
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky, pokoušíme se zasít ještě nějakou pšenici, ale je to hrůza-zapadáme při přípravě. Čtvrté vojtěšky nám sežral hraboš, ale takovým způsobem, že některá pole musíme zaorat. Máme sklízet ještě cukrovku, doteď to nešlo, snad se nám to podaří.'
CHRUDIM: 'Stále dostatek vody v půdě. Poměrně teplé počasí přináší zvýšený výskyt škůdců.'
JIČÍN: 'V týdnu od 8.11.2020 do 15.11.2020 napršelo celkem 2,1 mm. Půda je u nás velmi nasycená vodou a nemám ještě hotové některé podzimní práce, které ani nestihneme. Zvláště orbu a setí ozimů. S velkými komplikacemi jsme sklidili kukuřici na zrno a snažíme se vyorávat řepu, ale není to vůbec jednoduché. '
KLATOVY: '2mm srážek, povrch půdy vysychá, přesto je ale situace s vlhkostí půdy pořád dobrá. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 5 mm srážek, půda kvůli častým mlhám nevysychala, nešlo sít.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Moc mokro! Komplikace při sklizni cukrovky a orbě!'
NOVÝ JIČÍN: 'Roční srážkové maximum za 20 let překonáno. Letos spadlo již 1 568 mm srážek, byl tedy překonán povodňový rok 2010. půdy je stále velmi nasycená vodou. Polní práce jako orba je nemyslitelná, hnojení luk se s omezením dá provádět.'
NOVÝ JIČÍN: 'Počasí v minulém týdnu odpovídá standartnímu podzimu, hodně mlh, zataženo, teploty od 5 - 10 °C, konečně bez srážek.'
NYMBURK: 'i drobné srážky ztěžují sklizeň všech plodin - cukrovka, kukuřice na zrno, zelenina, v neposlední řadě brambory. Nejhorší situace je v setí ozimých pšenic, rozmoklá půda neumožňuje přípravu ani setí, velice obtížná orba.'
OPAVA: 'Průběh počasí byl beze srážek. Vyorávala se cukrovka, dosti těžce a přes víkend se sklízely kukuřice. Podzimní práce se těžce dotahují do konce, ale jde to. Náklady na naftu stoupají.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 0,7mm, přízemní mrazíky, mlhavo, vysoká vzdušná vlhkost, ukončení sklizně kukuřice na zrno, pokračuje sklizeň cukrovky'
OPAVA: 'Minulý týden spadl 1 mm srážek, vzhledem k nízkým teplotám půda téměř nevysychá. Na polích jsou stále někde louže nebo příliš mokrá místa, kam se nedá vjet. Přes hodně pozdní termín pokračuje setí ozimé pšenice, dá se očekávat snížení výnosu. Pokračuje sklizeň cukrovky za ztížených podmínek, je otázka, zda se podaří sklidit vše, protože do některých míst se nedá vjet. '
PARDUBICE: 'Půda úplně bahnitá. Sklizeň zrnové kukuřice jsme museli zajistit kombajnem s pásy a přesto došlo ke značným ztrátám, neboť i tento kombajn měl velké potíže s udržením žací lišty v řádkách. V současné době nejde zpracovávat půda pro setí ozimé pšenice. Na polích nejde dělat nic. Co se týče travních porostů nebylo možné sklidit cca 2,8 ha - porosty pod vodou.'
PLZEŇ-JIH: 'Poslední týden byl na srážky slabší, nicméně nasycenost půdy zůstává vysoká. Prozatím se neobjevily mrazy ani smíšené či sněhové přeháňky, porosty ozimů stále vegetují. Teploty se pohybují mezi 1 až 11 stupni Celsia.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 45. týdnu (nestačil jsem vyplnit dotazník) jsme naměřili 10,7 mm srážek ve 3 srážkových dnech. Stav půdy zůstává nezměněný, profil do 20 cm nasycený, na utužených místech stojí louže. Byly zaznamenány 4 dny s přízemním mrazem. Brzy seté porosty ozimého ječmene (před 25.9.) začínají na souvratích žloutnout z nedostatku půdního vzduchu. 46. týden byl na naší lokalitě beze srážek a rovněž jsme neměli žádný den s přízemním mrazem. V neděli 15.11. půda do 20cm vlhká, tvarovatelná, povrch oschlý. I později seté ozimé ječmeny dosáhly BBCH21 a nejpozději seté ozimé pšenice BBCH13 (optimum pro otužení).'
PLZEŇ-SEVER: 'Týden bez dešťových srážek. Možná ještě dosejeme.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky v posledních třech týdnech jsou minimální. Projevy sucha nejsou patrné jen v důsledku pozdního podzimu, chladného počasí a ukončení vegetace. Voda v půdě stále ubývá. Množství srážek za období od 8. do 14. 11. 2020 na lokalitě 1,0 mm (ve formě rosy z mlh).'
PRAHA-VÝCHOD: 'i drobné srážky stěžují sklizeň všech plodin - cukrovka, kukuřice na zrno, zelenina, v neposlední řadě brambory. Nejhorší situace je v setí ozimých pšenic, rozmoklá půda neumožňuje přípravu ani setí, velice obtížná orba.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za listopad spadlo momentálně 13 mm srážek, za dosavadní rok 559 což značí na srážkově bohatější rok (cca 120% roční úhrn srážek). Polní práce jsou téměř u konce. půda je plastická dobře tvarovatelná. '
PRACHATICE: 'V týdnu dva dny mlha, zataženo, chladno. Jinak převládalo jasno, slunečné počasí, beze srážek. Půda je do 20 cm vlhká, o víkendu na povrchu mírně oschlá.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden jen 1 mm srážek. Ale celodenní mlha a vysoká rel.vzd.vlhkost.'
PŘEROV: 'Situace je bez výraznějších změn. Začaly znovu polní a sklizňové práce. Velké problémy při sklizni cukrovky - nejen téměř nemožnost vyorání na některých plochách, ale vlivem "nadměrné vody" se zhoršily i kvalitativní parametry. Začíná znovu setí pšenic - některé plochy nepůjdou zaset vůbec (náhradní osevy) a jiné, které zaset půjdou, jsou již od začátku poznamenané pozdním termínem a nízkou kvalitou setí a stavem půdy.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden namrholilo do 1 mm. Déšť nás výrazněji neomezoval a polní práce výrazně pokročily. Půda je stále relativně dost vlhká. Díky teplejšímu počasí ozimy postupně vzcházejí.'
SEMILY: 'Koncem týdne opět srážky, ze čtvrtka na pátek vydatné, jinak slabé.'
STRAKONICE: 'V týdnu dva dny mlha, zataženo, chladno. Jinak převládalo jasno, slunečné počasí, beze srážek. Půda je do 20 cm vlhká, o víkendu na povrchu mírně oschlá.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : beze srážek Podzimní mlhavé počasí . Žádný velký výpar . Stav pozemku konstantní .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'i po týdnu beze srážek je stále mokro,sucho asi probíhá někde jinde'
VYŠKOV: 'mrholení, mlha 2 mm. Porosty pšenice ozimé opožděné, podmáčené.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 0,6 mm srážek. Konečně se nám podařilo dosít ozimé pšenice.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0,3 mm srážky (kondenzace z mlhy) , 0,5 mm výpar z vodní plochy, každý den prakticky celodenní mlha'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.