Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 06. 06. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 05. 2021 do neděle 06. 06. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 06. Zprávy 245 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v sedmi okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (73 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (11 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 54 % hlášení) až sušší (26 % hlášení).
Po několika týdnech, kdy byl půdní profil na většině území dosycen, začíná vrchní pudní profil vysychat a po intenzivních srážkách se na mnoha místech vytvořila silná krusta. Intenzivně dochází k první seči a dle informací agronomů je očekáván dobrý výsledek. Rychlé oteplení, které v minulých dnech nastalo pravděpodobně mnoha plodinám spíše přitížilo než pomohlo. Je velmi pravděpodobné, že se tato skutečnost projeví na výnosech. Také je otázkou jak plodiny doženou zhruba cca 14denní zpoždění.
Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Srážky za sledované období 0,4 mm. Sledován nedostatek vody v porostech na mělkých půdách, na těžkých a jílovitých půdách se již tvoří praskliny a např. nově založené porosty jetelotrav na nich rostou pomalu '
BRNO-VENKOV: 'povrchová vrstva půdy ca. 10 cm je proschlá, což činí problémy s později setými (zvláště s drobnými semeny) plodinami (sléz) a např. i pozdě setou (začátkem června) kukuřicí a slunečnicí. Dříve a v optimálním termínu seté plodiny jsou již vzrostlé natolik, že si sáhnou pro vodu v hlubších vrstvách.'
BRNO-VENKOV: 'Pouze v sobotu přišla slabá cca 0,5 mm přeháňka. '
BRUNTÁL: 'týden prakticky beze srážek, vzhledem ke zvyšujícím se teplotám pozorujeme začínající nedostatek srážek...hlavně tam, kde se vytvořily krusty z přívalových dešťů...'
BŘECLAV: 'U kukuřic došlo ke výraznému zlepšení stavu, ovšem těžko odhadnout, jaký vliv bude mít minimálně dvoutýdenní zpoždění ve vegetaci.'
BŘECLAV: 'Rychle ubývá vláha v povrchové vrstvě. Vytvořil se suchý škraloup. Delší dobu nebyly srážky, ale v hlubší vrstvě zatím vláha je. Byly dokončeny první seče vojtěšky. Vliv sucha se zatím mna plodinách neprojevil.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky jsou intentivnější než předchozí týdny, vyskytly se prudké deště i kroupy, ale ne plošně na celém námi obhospodařovaném území a ne po dlouhou dobu.'
DĚČÍN: 'Vlhkost půdy by spíše odpovídala stupni 2-3 podle zatížení slunečním svitem a vegetační pokryvností. Najdou se místa, kde už je půda na povrchu suchá se začínajícím praskáním.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Týden prakticky bez srážek (1 mm), slunečno, mírný vítr. Začala sklizeň TTP na senáž, výnos předčil očekávání, dosévají se kukuřice a sója. Jarní obiloviny bídné, do 10 cm, řídké, výnos bude ještě horší než u ozimů.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden 0 mm srážek, žádné projevy sucha, sklizeň TTP a víceletých pícnin v plném proudu. Pícniny jsou už za opt. sklizňovou fází, ale hmoty je o 50 % více než minulý rok.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky 0 - 2 mm, začíná být mírné sucho, plodiny zatím bez větších problémů.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 1mm, pozdě na jaře založené porosty se potýkají s mohutným půdním škraloupem'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 2 mm, pokračuje senoseč - sklizeň vojtěšek na senáž a travních porostů na seno, provádí se plečkování cukrovky, cukrovka má 12 až 14 listů, ozimé pšenice metají, povrch půdy je suchý a tvrdý, '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Oteplení rozpohybovalo porosty, příznaky sucha nepozorovány. 4 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'V posledním týdnu žádné srážky. Přesto máme na polích pořád kaluže'
CHRUDIM: 'Po deštivém období přišlo teplé a suché počasí, přerušené jen místní bouřkou se srážkami do 5 mm. Stav vláhy v půdě je zatím dobrý, panují však obavy pokud by přišlo delší období beze srážek. Po oteplení došlo ke zrychlení vegetace, ta je však stále opožděna o 14-21 dnů. Probíhá sklizeň vojtěšky, trav a začíná sklizeň jetelovin. Porosty jsou od podzima částečně poškozeny od hlodavců, jinak je výnos dobrý.'
KLATOVY: 'Od 31.5. do 6.6.2021 - srážky 3 mm na části družstva, na jedné třetině srážky 46 mm.'
KOLÍN: 'Srážky v tomto týdnu jen minimální, povrch půdy vysychá.'
KUTNÁ HORA: 'ze zimy rovnou do léta, min týden přes den 10-12 st. v noci kolem 5 st. tento týden přes den 27 st. a v noci 14....0mm. Polní plodiny z toho musí být hotové :-), senáže jsme včera dodělali, výnos ok. Pšenice metají, postřiky proti plevelům jsme nestihli, rostliny trpí škraloupem, jarní porosty mák a ječmen velmi špatné, pšenice jakž takž... výhled pesimistický, kdyby trochu sprchlo vůbec by nám to nevadilo.'
LOUNY: 'Vzhledem k posunu vegetace z titulu nízkých teplot o 14 až 16 dnů, lze předpokládat, že negativní vliv při trvání průběhu počasí bude stoupat, ikdyž před měsícem byly porosty ozimů a řepky v dobrém stavu, avšak vývojově opožděné. '
LOUNY: 'lokalita 30mm boure,ostatni jen 3mm prozatim porosty jeste drzi ale jiz zacinaji barevne skvrny vlivem sucha'
LOUNY: 'jeden déšť zaplať pánbůh od 5mm do 9mm záleží na katastru.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Přestože květen skončil s 91,5 mm (průměr 65 mm) výrazně srážkově nadnormální a teplotně mírně podnormální (odchylka -1,8 stC), hned první dny června nastal obrat v počasí a výrazně stoupla teplota, která spolu s vysokým slunečním svitem způsobila výrazný rozvoj dosud velmi zpožděné vegetace. Výpar dílem spotřebou vegetace výrazně stoupl a přestože během období ještě v jediné přeháňce a sobotní bouřce napršelo celkem 7,6 mm, došlo k postupnému vysušování zejména povrchové vrstvy půdy. V této chvíli výpar výrazně převyšuje spadlé srážky.'
MLADÁ BOLESLAV: 'déšť v polovině katastrů v sobotu odpoledne - 10 mm, pomohl vsáknutí LAV do cukrovky, i obilovin.'
NOVÝ JIČÍN: 'Počasí se naštěstí umoudřilo a tak jsme počali se senážování TTP. Za týden spadlo 16 mm vody. Za květen spadlo 142 mm srážek, což sa rovná 95% průměru za květen. od počátku roku spadlo 518 mm srážek. Deštivé jaro se nejvíc asi podepsalo na ozimech, jsou velmi nevyrovnané, díky déletrvajícímu zamokření půdy v některých místech. na travních porostech jsou taktéž místa kde se zdržuje voda na povrchu. cca do 10% plochy. Po velkém přívalu vody a celkem rychlém vyschnutí se v bramborách vytvořil škraloup, a tak jej musíme narušit. U ovocných stromů se již projevuje dlouhé , až etapové kvetení, zejména u peckovin jsou vidět na jednom stromě dvě stádia vývoje plodů časově rozdílné tak o 14 dnů. '
OPAVA: 'U cukrovky, jiné, bylo to období chladu ,kdy cukrovka pomalu rostla. Nyní se teploty zvedly, pomohly růstu. Srážky jsme neměli.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen několik mm v bouřkách. Po nadbytku vody v květnu je povrch půdy slitý, škraloup omezuje růst a vzcházení rostlin. Prožloutlé porosty např. jarního ječmene se jen pomalu vzpamatovávají.'
PARDUBICE: 'Velmi deštivé počasí doprovázené chladem zapříčinilo pouze 40 % vzejití kukuřice, tudíž jsme museli přistoupit je její přesívce, kterou jsme ukončili včera 07.06.2021. Je mi 74 let a toto nepamatuji, přesto věřím, že příroda je čarodějka mocná a kukuřice značné zpoždění dorovná.'
PÍSEK: '0 mm. Hospodaříme na písčitých půdách. Na mělkých půdách se rychle projevuje nedostatek srážek. Místy je poškození nenávratné.'
PLZEŇ-JIH: 'Po delším deštivém období první teplý týden s minimem srážek, enormní výnosy pozdě sklízené píce, cca 10 až 22 tun z ha. Kukuřice se začíná vzpamatovávat ze stresu z nízkých teplot.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 22. týdnu jsme naměřili pouze 1 mm srážek. V jařinách je tvrdý škraloup, v jarním ječmeni, ovsu a polním hrachu se projevuje nedostatek půdního vzduchu (ohniska s nižším žloutnoucím porostem). Vymetaly středně rané odrůdy ozimé pšenice.'
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden spadlo 0 mm srážek , všechny bouřka nás minuly. '
PLZEŇ-SEVER: 'Za poslední týden ani kapka. Ideální počasí na senážování.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky po 20. květnu jsou málo časté a velmi slabé. V současných teplých dnech půda rychle vysychá a pokud nepřijdou v nejbližších nech vydatnější srážky, začne podesychání porostů. Množství srážek za období od 30.5. do 5.6.2021 na lokalitě Krukanice: 6,2 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Tento týden nebyl z pohledu srážek, nijak významný, spadly 2 mm. Ale porosty mají velmi dobrou zásobu vody v půdě a k tomu ranní rosy v porostu udržují vláhu velmi dobře. Řepky již dokvetly, jen sporadicky, poškozené rostliny sem tam kvetou. Ozimy jsou v plném květu a trávy taktéž, konečně počasí dopřálo a TTP se senážují a i suší na seno. Vyšší teploty prohřály půdu a tak i brambory dohánějí jarní zpoždění. U ovocných stromů, nejsou ideální výhledy u hrušek a švestek, zde je poškození jarními mrazíky znát. Zato úroda třešní či jablek vypadá dobře.'
PRACHATICE: 'Týden beze srážek, teploty ráno od 0°C do 6°C, den okolo 17°C, polojasné až jasné počasí. Koncem týdne oteplení, noc 15°C den, do 20°C. Půda na povrchu suchá , do 20cm vlhčí.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden nespadli žádné srážky, jen vyšší teplota (přes den kolem 28st C)'
PŘEROV: 'Vrchní vrstvy půdy se již začínají prosušovat.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo v sobotu 3,4 mm, jinak bylo celý týden pěkné počasí. Senáže jedou naplno, řepky dokvétají, jarní obiloviny jsou nízké a kukuřice se konečně začíná zelenat a má 4 listy. U trav je rychlý nárůst hmoty, ale zároveň rychle stárnou a zvyšuje se obsah vlákniny.'
SEMILY: 'V týdnu jen nevýznamné přeháňky. Konečně se oteplilo. Dík neustálému vlhku se přemnožili plži.'
STRAKONICE: 'Týden beze srážek, teploty ráno od 0°C do 6°C, den okolo 17°C, polojasné až jasné počasí. Koncem týdne oteplení, noc 15°C den, do 20°C. Půda na povrchu suchá do 20cm vlhčí.'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 0 mm srážek, všechny bouřka nás minuly. '
STRAKONICE: 'Srážky tento týden byly na polovině katastru od 0 do 15 mm. Jestli nepřijde žádná bouřka do konce týdne, porosty ozimů na lehčích půdách budou velmi stresovány suchem.'
ŠUMPERK: 'Srážky 1 mm, v sousední lokalitě pardubického kraje /cca 4 km/ velmi silné krupobití.'
TACHOV: 'úhrn srážek za uplynulý týden 8 mm v bouřkách o víkendu,bez krup.Profil stále plně nasycen,ve vyšších teplotách na povrchu osychá.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Rychlé střídání mokra poškozujícího porosty zaplavením a splavením a sucha, neumožňuje určit, kdo za to může. V květnu mokro, v červnu sucho.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Vegetace je opožděna minimálně o dva týdny, kvůli chladnému počasí budou nižší výnosy objemných krmiv. Oteplení umožní začátek sklizně pícnin . První výsledky sklizených vojtěšek potvrzují menší produkci biomasy .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky jen v sobotu (1,8 mm). Poměrně rychle teď půda vysychá (vyšší teplota, intenzivní evapotranspirace), u ozimých plodin je relativně dobrá úroveň výnosu snad již zabezpečena.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Na všech jarních plodinách, to je jak ječmeny jarní, oves, pšenice jarní, brambory a kukuřice na siláž je problém, že se selo do velmi vlhké a především studené půdy. Chlad a vlhkost mají největší dopad na jařiny, opoždění setí, zima, vlhko. '
VSETÍN: 'Minulý týden byl bez srážek,takže půda je víc proschlá,přísady musím celý týden zalévat.'
ZNOJMO: 'Srážky 1 mm/týden, další epizoda sucha v našich podmínkách je opět realitou. Teplota a radiace vysoká a voda zatím v nedohlednu. Od ledna do dnešního dne spadlo 148 mm srážek...'
0ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1,1 mm srážek, 13,2 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 12. 2021

  Největší hrozbou změn klimatu je pomalost. Nejsou tak rychlé jako pandemie, srovnává expert Trnka

  „Změna klimatu neprobíhá tak rychle jako pandemie, povodeň nebo požár, ale dává možnost přizpůsobit se i ve vnímání rizika. Je to podobné žábě, která z horké vody vyskočí, ale v pomalu ohřívající se pánvi ji to ani nenapadne. A nám hrozí, že se dostaneme do stejné situace“, říká profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

  K přečtení a poslechnutí na irozhlas.cz ZDE.

 • 22. 11. 2021

  Ocenění za komunikaci o změně klimatu pro Miroslava Trnku

  Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.

  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.
  Podrobněji na webových stránkách osn.cz ZDE.
  Záznam z předání na youtube.cz ke zhlédnutí ZDE.

  Rozhovor prof. Miroslava Trnky pro ČT24 ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 19:22), dále byl poskytnut rozhovor pro Odpolední Plus k poslechu ZDE (časově od 17:34:45).
  Informace byla publikována i na dalších webových stránkách:
  enviweb.cz,
  mendelu.cz,
  denikn.cz,
  ekolist.cz.