Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16.09.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09.09.2018 do neděle 16.09.2018 ráno)


Zprávy 210 zpravodajů z 60 okresů, které postihují 510 katastrů, ukazují lepší stav nasycení povrchové vrstvy zejména na Moravě a jihu Čech, ale současně potvrzují, co již ukázaly mapy Kondice vegetace. Mapa potvrzuje propady výnosu obilnin a řepky odpovídající údajům zemědělské statistiky, ale predikuje také propady okopanin a kukuřice, byť pesimismus je mírnější zvláště na jihovýchodě území. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 60 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Snížil se počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 11 okresech. Těžké škody způsobené suchem očekávají respondenti ve 30 okresech a v 17 pak škody středního rozsahu. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha (níže).

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BRNO-VENKOV: 'Již se začalo opět projevovat sucho na řepkách.'
BRUNTÁL: 'Louky později pokosené, výrazně se zazelenaly jako na jaře.'
BŘECLAV: 'Srážky cca 3 mm za týden nijak neovlivnily situaci. Po vydatných deštích kolem 1. 9. je dostatek vláhy ve vrstvě do 20-30 cm. V hlubší vrstvě je vláhy naprostý nedostatek. Na plodech hrušek se již vláha nijak neprojevila, u hroznů došlo ke snížení cukernatosti, ale postupně se to vyrovnává na původní hodnoty. '
ČESKÁ LÍPA: 'Absolutní katastrofa. Občas padne pár kapek, ani ne tolik aby se vytvořila souvislá vlhká vrstva. Pastviny jsou hnědé, vyschlé, bez porostů. Orná je tvrdá na povrchu prašná, nenechá se pořádně připravit a zasít, což způsobí ztráty 2019.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V pátek spadly 4 mm a v sobotu 5 mm - je to žalostně málo. Přestávají růst nové houby a staré jsou suché přímo v lese.'
CHOMUTOV: 'Celkové srážky za červenec 15 mm, za srpen 19,5 mm a za září k 17.9. činí množství srážek 15 mm. Půda je vysušená, prašná do 7 cm. Řepka má problém se vzcházením kvůli nedostatku vody. TTP v k. ú. Hrádečná, kde paseme je sucho extrémní. Na pastvě ve větších případech spálená tráva, rostou převážně šípky. Nebudeme ani schopní udělat druhou seč.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Minulý týden napršelo 13 mm, týden předtím cca 50 mm vody. Řepky vzešly, kukuřice doschla cca pře měsícem. Ozimy po dešti pomalu vzcházejí, déšť pomohl.'
KARLOVY VARY: 'Srážky 3 mm. TTP se opět rapidně zhoršují, ale díky ranní rose zůstaly aspoň trochu zelené. Na orné jsou veliké problémy se vzcházením meziplodin (70% nevzešlo). Pokud nepřijde brzo větší déšť, je ohrožen výsev ozimů.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 1,5 mm srážek , což při průměrné teplotě těsně pod 20 °C nemůže cukrovce ani vzcházející řepce stačit. Porosty cukrovky jsou v kritickém stavu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek v úhrnu 24 mm za uplynulý týden, pomohlo to nově založeným porostům řepky ozimé, doplnila se vláha pro zakládání ozimých obilovin. Průběh teplot na září - víceméně teplejší než průměr.'
OPAVA: 'O víkendu spadlo skoro 30 mm srážek, což výrazně zlepšilo situaci. V lesích rostou houby, ale pouze druhy s rourkami (suchohřiby, hřiby, babky, kozáci, křemenáče), lupenité houby kromě bedel (holubinky, muchomůrky) nejsou vidět. Výnos brambor se velmi liší podle umístění pozemku, v dolince nadúroda krásných zdravých hlíz a na kopečku téměř není co sklízet. '
PÍSEK: 'Nejvíce jsou postiženy pícniny, zejména TTP. Některé plochy letos nebyly sklízeny vůbec. Nic nenarostlo.'
PÍSEK: 'Plodiny pro sklizeň 2018 jsou již sklizené, pro sklizeň 2019 ještě nevzešlé.'
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 10. 9. až 16. 9. 2018 jsme na lokalitě Lužany naměřili 6,6 mm srážek. Půda je mírně vlhká, rozsýpavé struktury - optimální pro orbu a přípravu pod ozimé obiloviny. Za září k 16. 9. 2018 nám napršelo 43,5 mm, tj. 97,8 % měsíčního normálu. Srážkový deficit od počátku roku (k 31. 8. chybělo 103,1 mm) se zatím nezačal doplňovat.'
PLZEŇ-SEVER: 'V pátek srážky pouze 1 mm, začíná vadnout řepka, která je ve fázi 6 a více listů.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se od počátku září znovu prohlubuje. V současnosti jsou ohroženy nedávno vzešlé porosty řepky (pokud vzešly, jsou většinou výrazně mezerovité, rostliny jsou ve vývoji opožděné, slabé, ohrožené uschnutím). Sucho negativně ovlivňuje předseťovou přípravu a setí ozimů. Úhrn srážek za období od 9. do 15. září 2018 pro lokalitu Krukanice: 2,0 mm.'
PRACHATICE: 'Přetrvává pěkné počasí, teplo, den do 24 °C, v noci okolo 11 °C. Srážky v pátek 15 mm, rovnoměrné bez přívalu. Půda je vlhká, mírně rozsýpavá, na omak je vlhká. Začátek sklizně kukuřice od 17. 9. 2018, porosty stále zelené, palice vyvinuté zralé. Druhé seče TTP sklizené, výnos nízký, o více jak 40% nižší. Na pastvinách rychlé spásání, nízké řídké porosty, zasušené. Vliv sucha největší na porosty TTP v prvních i druhých sečích, jetele na orné půdě a jarní ječmeny. Ozimé obiloviny dobré výnosy beze ztrát, kukuřice na siláž rovněž.'
PŘEROV: 'V pátek 14. 9. a následný den napršelo 15 mm. Travní porosty, kde bylo pohnojeno, začínají regenerovat.'
PŘEROV: 'V minulém týdnu byla situace víceméně stabilizovaná. Ve vrchní vrstvě je dostatek vody pro vzcházení porostů - řepky, směsek apod. V hlubších vrstvách nedošlo k výraznějšímu nasycení.'
PŘÍBRAM: 'Vysoké teploty trvají. Srážky v katastru a nejbližším okolí za minulý týden (pátek a sobota) jen 11 mm. O cca 15 až 20 km pršelo mnohem více (informace od kolegů). Stále se práší za mechanizací pracující na poli. Řepky ozimé se již částečně zlepšují hlavně díky ranním a nočním rosám. Přes den stále stejná situace. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 11,7 mm srážek, ale pouze na malém území. Většinou napršelo kolem 3 mm. Jsou to takové udržovací deštíky, po nichž se sucho ani nezlepší ani nezhorší. Je to dobré na vzcházení porostů řepek, meziplodin a ječmene ozimého. Voda v potocích je stále na velmi nízkém stavu.'
ROKYCANY: 'srážky 5 mm voda ve studni stále mírně ubývá - jsme skoro na dně.'
STRAKONICE: 'srážky 14. 9. 12 mm sklizeň kukuřice na siláž - zelená hmota byla, ale část jen s napolo vyvinutými palicemi, nebo palice jen 1/3 oproti jiným rokům, bez škrobu'
ŠUMPERK: 'Situace se výrazně zlepšila u vzcházení řepky a vizuální zlepšení stavu u cukrovek.'
TÁBOR: 'Naměřeno za uplynulé období 7 mm, porosty řepky výrazně poškozené suchem, špatně vzešlé, ztráty odhadnuty na minimálně 20 %.'
TRUTNOV: 'Srážky v 36. týdnu: 10 mm. Málo, ale alespoň něco. Extrémní sucho dál trvá. Finální výsledky sklizně soji: průměrný výnos 1.1 t/ha (2017 - 4 t). Porosty řepek mizerné (v prvním pravém listu, seto 18.8.) - chybí voda. Navíc již pod tlakem mšic a dřepčíků.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V pátek spadlo 3,5 mm srážek. Vršek půdy suchý, spodnější vrstva mírně vlhká.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky uplynulého týdne (celkem 45 mm) měly ve většině charakter přívalu (13. září 30 mm v jedné půlhodině). Povrchová vrstva je nicméně docela provhlčená, ve větších hloubkách se domníváme, že je situace o něco horší.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Po srážkách v minulém týdnu se především travní porosty trochu rovnají, ale to již nebude mít vliv na produkci letošního roku. To samé jetele a jetelotrávy. Dopad ve snížení produkce bude i pro další rok. '
VYŠKOV: 'Řepka ozimá poposkočila, tvar růstu rostlin značně nevyrovnaný, déšť zachránil založení porostů.'
ZNOJMO: 'Ve sledovaném období beze srážek. V současnosti vegetující vegetaci na polních plodinách bez projevů sucha.'
ZNOJMO: 'Brambory pod závlahou'
ZNOJMO: 'U jabloní významné problémy s velikostí plodů'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '21,7 mm srážek, 13,6 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky od počátku září byly přibližně 77 mm, tyto srážky částečně obnovily porost jetele, který byl do té doby zasažen suchem. Srážky za srpen v k.ú. Dolní Heřmanice byly přibližně 5 mm, to výrazně ovlivnilo kukuřici na siláž, rostliny kukuřice neměly takřka žádné narostlé klasy. Většina úrody kukuřice před začátkem silážování byla téměř uschlá, z toho důvodu silážování začalo o cca 3 týdny dříve. Srážky za červenec v k.ú. Dolní Heřmanice byly přibližně 23,8 mm.'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.