Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 05. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 10. 05. 2020 do neděle 17. 05. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 05. Zprávy 361 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy.
V cca 75 % hlášených okresů je sledováno střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Osm okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z jedenácti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru a relativně suchém březnu a dubnu moc nezlepšila. Ačkoliv srážky z konce dubna a května zlepšily situaci, na mnoha místech jsou hlášeny problémy se vzcházením plodin vč. shazování odnoží, případně zasychání. Deště, které přišly v posledních dnech, na mnoha místech pomohly vegetaci a ta začala opět růst a zazelenala se. Ovšem záleží, kolik spadlo srážek, jsou místa, kde srážky nepomohly a situace je i nadále kritická. Pokračující výsušný vítr ani opakující mrazy plodinám nepomáhají. Situace je na mnoha místech již ztracená a plodinám už vláha nepomůže. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, první senáž bude na většině míst podprůměrná a panuje obava, zda-li bude dostatek krmiva pro dobytek. Sezóna nezačala příznivě a doufá se, že současné deště spasí co nejvíce vývoj plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu zde napršelo 10 mm.'
BENEŠOV: 'celý týden zataženo, 47mm'
BENEŠOV: '20 mm za posledni tyden'
BEROUN: '35 mm'
BLANSKO: 'I přes srážkově bohatý týden (28 mm) se výrazně nezlepšil stav v hustě setých obilovinách a řepce, svrchní vrstva v zóně kořenů intenzivně vysychá - silná transpirace. Podobně jsou na tom porosty travní, resp. zbytky jetelotrav. Příděl vody pomohl máku, silážním kukuřicím a založeným porostům vojtěšek - zde se zdá, že vzchází rostliny i v doposud "prázdných" místech. "'
BLANSKO: 'Za minulý týden napadlo celkově 27 mm srážek'
BRNO-MĚSTO: 'V průběhu týdne napadlo v součtu 21 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'Ve 20. týdnu napršelo 14 mm a 6 mm. Aktuální měsíc 29,6 mm. Dlouhodobý průměr za květen 63,1 mm.Tak nemáme zatím ani polovinu srážek a je to na porostech znát.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky za uplynulý týden byly 19 mm což je pouze na zalití ale ne na propršení ke kořenům.'
BRUNTÁL: 'srážky za poslední týden cca 16 mm....takzvaná voda na teď....vzhledem ke zvyšujícím se teplotám musí nutně zapršet každý týden....na písčitých půdách je viditelný vliv sucha na plodinách...v sadech se nedostatek spodní vody začíná projevovat velmi výrazně....stromy začínají shazovat plody...'
BŘECLAV: 'Suma srážek v minulém týdnu - 21 mm.'
BŘECLAV: 'V týdnu od 11.-17. 5 napršelo v Boleradicích cca 20mm srážek'
BŘECLAV: 'Srážky cca do 20 mm a ochlazení přinesly zlepšení vláhové bilance do 20 cm, v hlubších vrstvách je značný deficit vláhy. Tato srážka řeší vylepšení jen na krátkou dobu. Rok 2020 je v našich podmínkách extrémně suchý. Trvalé kultury jsou zatím ještě v pořádku.'
ČESKÁ LÍPA: '14,7 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Minulý týden spadlo 41.7 mm srážek, vrstva země do 20 cm je doplněna, meliorace téct nezačaly, takže v hloubce 60 - 80 cm je pořád sucho. V hustých smrkových porostech je nacucaná hrabanka a půda pod ní je nasáklá cca 8 - 12 cm'
ČESKÝ KRUMLOV: '42mm'
DĚČÍN: 'srážky: 11. 5. 15 mm ostatní dny 0 mm'
DOMAŽLICE: '32,5 mm'
DOMAŽLICE: 'za týden napršelo 33 mm srážek'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 7 mm vody'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden naměřeno 45 mm srážek. Hlouběji než do ornice se však voda nedostala, neboť z melioračního detailu žádná voda neteče.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo od 34 - 37 mm srážek dle jednotlivých katastrů, došlo k výraznému doplnění půdní vláhy v horní vrstvě půdy, nejvíce na vláhu zareagovaly ozimé obiloviny a řepka ozimá / celkově je kratší proti minulým rokům/ a trvalé travní porosty. nyní je celkový vláhový stav velmi dobrý.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'úterý 12.5.2020 srážky 4 mm'
HODONÍN: 'množství srážek 30,69 mm'
HODONÍN: 'za minulý týden napršel cca 14mm. souvisle pršelo 15.5 2020 napršelo 9-10mm, ostatní srážky ani nepočítám, protože byly v úhrnech do 1mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 20 mm ( 2 mm, 10 mm, 4 mm, 4 mm ), půdní vlhkost se zlepšila, ale není to nic trvalého, začala sklizeň vojtěšek na senáž , začalo metání ozimé pšenice, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '18 mm, pod kořeny stále sucho, srážky nedoplnily nedostatek vody v půdě, došlo ke zlepšení stavu porostů'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'V kolonách chybí luskoviny - v našem případě hrách a sója. V našem katastru probíhá výstavba dálnice - při zemních pracích mám možnost vidět podorničí i hlubší vrstvy půdy. Vlhkost podorničí je minimální - v podstatě jde o zcela suchou zeminu, místy až do hloubky dvou a více metrů. Jedná se o sprašové půdní profily s mocností 10 a více metrů (oblast je poseta bývalými cihelnami)'
CHOMUTOV: 'Z avizovaných 20 mm spadlo pouhých 9 mm. Mírně se snížil stres ze sucha, ale vzhledem ke stoupajícím teplotám budeme opět tam, kde jsme byli. Žádné další srážky avizované nejsou a pokud ano, tak pouze 2 mm. Pšenice na některých místech zasychá, první seče vojtěšek byly nejlepší, letos budou oproti loňsku zhruba na polovičním výnosu. V půdě jsou již nemalé praskliny.'
CHRUDIM: 'V průběhu týdne od 10. do 17.5.2020 spadlo v katastru 21,5 mm srážek. Tyto srážky velmi prospěly stávajícím porostům polních plodin a rovněž i rostlinám vzcházejícím, bohužel přetrvávající větry, spolu s poměrně teplým a slunečným počasím, půdu opět velmi rychle vysušily. '
CHRUDIM: 'V minulém týdnu spadlo úhrnem 25 mm srážek, což výrazně vylepšilo stav vláhy zejména v povrchové vrstvě půdy. Přesto však se nacházíme v období intenzivního růstu a v období vysoké potřeby vláhy, zdaleka toto nebude dlouhodobě stačit. Situace se trochu uklidnila, čekáme však na další srážky. Zásoba vody v krajině je podnormální.'
CHRUDIM: 'Za uplynulé období napršelo 19 mm srážek. '
JABLONEC NAD NISOU: 'půda postupně vysychá od posledního deště'
JIČÍN: 'Srážky: z 11.5 napršelo 5mm, z 12.5 napršelo 19mm, z 13.5 napršelo 6mm. '
JIČÍN: 'celkem 26 mm srážek '
JIČÍN: 'V minulém týdnu u nás pršelo v pondělí a ve čtvrtek a celkem napršelo 51,45 mm srážek. V pondělí byl déšť prudký a došlo ke splavení naseté řepy a kukuřice.'
JIČÍN: 'Srážky za předešlé období 39 mm. '
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 24 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'srážky v minulém týdnu 34,5mm'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 27,5 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'Množství srážek za duben - 14,2 mm Množství srážek za květen k datu 20.5.- 8,8 mm Porosty pšenic z důvodu přetrvávajícího sucha odhodily odnože. Porost se tak výrazně otevřel a dochází podstatně většímu výparu vody z půdy. Řepky stále ještě přežívají, pomalu odkvétají a čekají v tuto chvíli na vodu. Porosty jsou zapojeny a nedochází tak zatím k většímu výparu vody z půdy. Nově zaseté porosty jetelů pomalu vzcházejí a jsou ve fázi jednoho až dvou trojlísků. Loňské vojtěšky jsou místy velmi slabé a je na listech patrno zasychání. Porosty na TTP jsou extrémně slabé. Je problém i s pastvou. Pro letošní rok už počítáme se sklizní min. 60 ha pšenic do senáže.'
KLATOVY: 'Od 11.5. do 17.5.2020 - srážky 48,6 mm.'
KLATOVY: 'srážky v týdnu úterý ráno 24mm středa ráno 20mm čtvrtek ráno 24mm'
KOLÍN: '35 mm srážek vylepšilo půdní stav vlhkosti'
KROMĚŘÍŽ: '28 mm srážek. '
KUTNÁ HORA: 'min týden 0 mm srážek, to co spadlo předminulý týden prakticky vysála vegetace, stále velmi větrno, z hlediska sumy srážek je sucho horší nežli loni, přes den teploty kolem 20 st a v noci prakticky kolem nuly, řepka to bude tragédie tam je rozhodnuto, pšenice se zlepšila, ale chybí rostliny na m2, ječmen je zatím ok, mák velmi nevyrovnaný a málo r. na m2, začaly první seče ty budou na 40% normálu, výhled nedobrý, morálka mírně optimistická'
LIBEREC: '10.-16.5. - 28,2mm'
LIBEREC: '2mm'
LIBEREC: 'Srážky za týden 20 ml'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo od 7 do 17 mm srážek, což bylo u ozimých obilnin na lehčích půdách pozdě. Obilniny již shodily vedlejší odnože, na středních půdách jsou vedlejší odnože zatím zelené, o cca 10-15 cm nižší nežli hlavní stéblo. O jejich udržení rozhodnou případné srážky do 10 dnů. Poslední srážky je prozatím pomohly udržet životaschopné. U řepky ozimé jsou na lehčích půdách drobnější šešule, na středních a těžkých půdách ztráty do 10%.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 19 mm. Vodu ihned spotřebovala vegetace, z krajiny neodteklo nic.'
LOUNY: '11.5. Spadlo 6,5 mm a jinak nic. Takze mame od 13.3. v nasich katastrech 17 mm. Na lehcich pudach u psenic uz je jen hl. stéblo a neni jiste jestli vubec vymete, pokud nebude prset.'
LOUNY: 'Mírné vylepšení stavu vody v 20 cm profilu bylo způsobeno jednorázovými srážkami v celkovém úhrnu 15 mm v průběhu 11.5.2020. Vydatnější srážky ve dnech 9. a 10.5. všechny sledované katastry minuly. Ke kritickému stavu se provlhčení profilu do 20 cm bude opět blížit koncem týdne, tj. 24.5., protože předpovědi s žádnými dešťovými srážkami nepočítají. '
LOUNY: 'Srážky 11 mm'
LOUNY: '14mm 2x dest, jinak dosti poskozeni mrazem vina reva slunecnice kukurice brambory a ovoce'
MĚLNÍK: 'za sledované období jsem naměřila 34 mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: 'Zejména v počátku hodnoceného týdne napršelo celkem 25,5 mm, které pomohly doplnit především povrchovější půdní vodu. Také chladnější ráz počasí způsobil poměrně vyrovnanou bilanci půdní vlhkosti (příjem / výdej výparem a spotřebou vegetací).'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 30,5 mm ve dvou dnech '
MLADÁ BOLESLAV: '51 mm, podstatné zlepšení stavu všech plodin, vlhko do cca 30 až 40 cm, meliorace suché, malé vodoteče suché, rybníky naplněny na 90 %,'
MLADÁ BOLESLAV: '30,5 mm ve dvou deštích'
MLADÁ BOLESLAV: 'I když minulé pondělí dost pršelo cca 15-30 mm dle katastrů, pořád je to málo! Na horších půdách- hlavně lehčích -písky to plodiny již nemohou dohnat. Myslím dubnový deficit.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Konečně i u nás zapršelo. Od 10.4. ve třech dnech spadlo celkem skvělých 31 mm . Jařiny dovzejdou, na ozimech se konečně projevilo po dešti hnojení. Škody na kukuřici jsou způsobené divokými prasaty. Pár dní po zasetí vyžerou semeno z řádku. V tomto rozsahu,co letos jsme se s tímhle nikdy nesetkali'
MOST: 'za minulý týden 6mm srážek'
MOST: 'Srážky: 11.5. - 7,7 mm, v porostech nebylo ani vidět. Vše zhoršoval silný vítr a vysoké teploty. Od začátku roku 97,5 mm, z toho v únoru spadlo 46 mm.'
MOST: 'i přes letošní nejvydatnější srážky se na porostech objevují suché mapy" žloutnou praporcové listy, zasychají špičky metajících klásků. krátkodobě se se zlepšila vlhkost v profilu 1-5 cm, nicméně po týdnu už je situace obdobná, jako před srážkami. srážky: neděle 10. 5. odpoledne 2 mm, pondělí 11. 5. 9,8 mm, úterý 12.5. 0,1 mm "'
MOST: '11.5. Spadlo 6,5 mm a jinak nic Tekze mame od 13.3. V nasich katastrech 17mm. Na lehcich pudach u psenic uz je jen hl. stéblo a neni jiste jestli vubec vymete pokud nebude prset.'
NÁCHOD: 'První seč vojtěšky 19.5. v objemu zhruba 45 % normálu, pokud výrazně nezaprší, další nebudou. '
NÁCHOD: '10 mm'
NÁCHOD: '13 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Opět spadla voda za uplynulý týden 16 mm, porosty opět kvitovaly pozitivně, teploty do 15 °C dobré. Dovzcházely jarní plodiny.'
NOVÝ JIČÍN: '33 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Konečně jsme se v letošním roce dočkali významnější dešťové epizody, no snad nebude poslední. za minulý týden nám spadlo rovných 50 mm vody. konečně se mraky aspoň částečně opřely o hory a neproletěl kolem nás. Jen když se kouknu na ten roční úhrn srážek, ten je děsivý, jelikož jsme na pouhých 28% srážek a to už je třetina roku za námi. Zapojené porosty na danou vodu dobře reagují, jen v růstu je brzdilo chladné období, ale mrazu už škody nenapáchaly i díky vlahému povětří. Poslední ovocné stromy dokvetly před dešti. Ozimy konečně prodlužují své stébla, jařiny se zahušťují pomalu a TTP jsou ale i tak ještě řidké a nízké. Bramborám pomohla voda a tak už vyrazily z půdy.'
NYMBURK: 'srážky z minulého týdne cca 45 mm jsou dávno pryč, všechno je vyschlé, zem je rozpraskaná'
NYMBURK: 'Ve sledovaném týdnu jsme zaznamenali 35 mm srážek. Situace se velice zlepšila. Díky Bohu.'
OPAVA: 'Něco vody přišlo, do 20 mm, určitě pomohlo pro plodiny. Ale hladinu spodních vod to určitě nezměnilo.'
OPAVA: 'Pěkně zalilo 38mm.ranní mraz poškodil kukuřici(2listky)'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 30 mm srážek, což rostlinám výrazně pomohlo, '
OPAVA: 'za uplynulý týden 18,8mm, chladno, přízemní mrazíky - poškození vzcházejících brambor a kukuřice, probíhá herbicidní ošetření cukrovek, po srážkách se cukrovka doplňuje - vzchází další jedinci'
OPAVA: 'Srážky 22 mm. '
PELHŘIMOV: '26mm'
PELHŘIMOV: 'za 20. týden 32 mm srážek'
PÍSEK: 'Množství srážek za poslední týden cca 35mm'
PÍSEK: 'Na začátku týdne 20 + 16 mm. Celkem blahodárných 36 mm.'
PÍSEK: '27,9 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Přibližně 30 mm srážek výrazně zlepšilo situaci doufejme, že to nebylo v květnu naposledy. Hlavní téma posledního týdne byly sklizně obilovin a trav na siláž.'
PLZEŇ-JIH: 'Za minulý týden napršelo 28mm. Za poslední 4 týdny spadlo 40 mm srážek. Tráva neroste, obiloviny špatně. '
PLZEŇ-JIH: 'srážky 23 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 20. týdnu jsme naměřili 33,2 mm ve 4 srážkových dnech (Po-Čt), konečně výrazné zlepšení. Srážky zasákly, ale od pátku zase půda rychle vysychala. V neděli půda do 20 cm vlhká (po smáčknutí drží tvar, ale drobí se), na povrchu oschlá. Byly ještě zaznamenány ranní mrazy (12. a 13.5. -1,0 až -1,2°C ve 2 m a -1,8 až -2,0°C při zemi). Začínají metat polorané ozimé pšenice. Řepka oz. stále ještě kvete. Jarní ječmeny a ovsy začaly sloupkovat. Začaly kvést ozimé hrachy.'
PLZEŇ-SEVER: 'V průběhu týdne celkem 17,5 mm srážek, ovšem bez zásadního vlivu na zlepšení stavu plodin, deficit srážek se projevuje nejvíce u TTP a řepky ozimé. '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky minulého týdne zásadně nezlepšily vláhovou bilanci, mírně zlepšily stav rostlin. Sucho s negativními dopady stále pokračuje. Porosty ozimé pšenice a jařin jsou řídké, málo odnožené. Suchem trpí luskoviny, jarní olejniny nebo mák. Porosty kukuřice jsou retardovány mimo sucha i nízkými teplotami minulých dnů. Poměrně dobrý stav je u ozimého ječmene, žita a řepky. Množství srážek za období od 10. do 16. 5. 2020 na lokalitě Krukanice: 20,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky z minulého týdne cca 45 mm jsou dávno pryč, všechno je vyschlé, zem je rozpraskaná'
PRAHA-ZÁPAD: 'Pondělní intenzivní déšť a noční deštík ze středy na čtvrtek významně napomohl doplnit vodu v půdním profilu, i když po cca 20 mm půda už nestíhala absorbovat tolik vody a odtok vody byl významný. Celkem za týden spadlo 49 mm srážek a za květen tedy spadlo již 58 mm vody, což představuje 123% 10-letého průměru na květen. Letos spadlo slušných 41,5% z ročního úhrnu.'
PRAHA-ZÁPAD: 'zhoršuje se stav půdy v povrchové vrstvě, pozoruji, že tráva roste řídká, a žene do klasů, domnívám se, že to souvisí s trvalým nedostatkem vláhy'
PRACHATICE: ' V minulém týdnu napršelo ve třech dnech 38 mm, v po 17 mm, ve st 20 mm, ve čt 1 mm. O víkendu se začalo oteplovat, ale stále fouká vítr, který rychleji vysušuje povrch půdy. Déšť prospěl hlavně jarnímu ječmeni, zaseté kukuřici, kukuřice vzchází, dva lístky a TTP. Půda je do 20 cm vlhká, sypká.'
PROSTĚJOV: 'celkem za uplynulý týden 16 mm.'
PŘEROV: 'déšť, 8, 15, 16, 3 mm'
PŘEROV: 'Vydatnější srážky v posledních dnech vylepšily situaci, určitě v povrchových vrstách. Dá se říci, že porosty jsou v tuto chvíli zachráněny". Ovšem vliv sucha v předchozích vývojových fázích jež plně napravit nelze."'
PŘÍBRAM: '36mm sražek'
PŘÍBRAM: '32+10=42mm srážek, ochlazení , 3x přízemní mrazík '
PŘÍBRAM: 'V pondělí 11.5. napršelo 22 mm a ve středu 13.5. napršelo dalších 9 mm vody. Noční teploty bez mrazíků, ale jen těsně nad nulou. První dny lehce pod mrakem, voda se neodpařovala. Oba dva dny pršelo pomalu, žádný přívalový déšť. Vše se vsakovalo do půdního profilu. Ozimé obilniny dobře reagovaly, dokončilo se sloupkování a začaly metat rannější pšenice. Na TTP sice rannější druhy trav již metají, ale voda vylepší nárůst prvních sečí. Jarní ječmeny jsou odnožené a někde začíná sloupkování. Brambory začínají vzcházet. Kukuřice je od 3 do 5 cm a většinou lehce zežloutlá vlivem nízkých nočních teplot - lokálně i malý přízemní mrazík. Tyto srážky u velké části plodin zachránily podstatnou část úrody. Protože se vše vsakovalo, potoky zaznamenaly jen malý nárůst průtoku.'
PŘÍBRAM: 'Tak nám konečně zapršelo. Spadlo 40,7 mm a to pěkným zasakovacím deštěm. Všechny porosty se zazelenaly a hned je na vše lepší pohled. Ječ. oz. již kvete a ještě poporostl, pš. oz. prořídla díky suchu a reakce na vodu je pomalá, jařiny pěkně zapojily porosty. Bylo vidět jak je půdní profil vyschlý, neboť 1 den po 30 mm se již půda neblátila a nelepila na boty. Přesto na mělkých půdách jdou porosty rychle do generativní fáze.'
RAKOVNÍK: 'Dobrý den. V minulém týdnu jasno, teplo. Pršelo v pondělí 16mm a ve středu 4 mm.'
SEMILY: 'V pondělí napršelo 22 mm, ve středu 5 mm. Všechny nádrže na vodu (5 m3) mám plné. Letos je to k dnešnímu datu lepší než minulý rok.'
STRAKONICE: ' V minulém týdnu napršelo ve třech dnech 38 mm, v po 17 mm, ve st 20 mm, ve čt 1 mm. O víkendu se začalo oteplovat, ale stále fouká vítr, který rychleji vysušuje povrch půdy.Déšť prospěl hlavně jarnímu ječmeni, zaseté kukuřici, kukuřice vzchází, dva lístky a TTP. Půda je do 20 cm vlhká, sypká.'
STRAKONICE: 'v minulém týdnu došlo k výraznému dosycení půdního profilu. Bohužel byly i dva mrazíky, což snad nejhůře ze všech plodin nese vojtěška, lehce chycené jsou i kukuřice. Srážky 10.5. 4 mm, 11.5. 20 mm a 14.5. 12 mm což dává se srážkou z 9.5. krásných 46 mm za týden'
STRAKONICE: '48 mm srážek'
SVITAVY: 'Srážky 18,3 mm, z toho 14,2 mm v bouřce'
SVITAVY: 'Srážky v týdnu do 17.5. přinesly 23 mm vody. Vše se díky nízké intenzitě zasáklo. Na TTP již voda přišla pozdě, dle druhové skladby jsou již porosty vymetané, odkvetlé, budou pouze stárnout a přírůstek hmoty je s otazníkem. Jetelům na orné půdě srážky ještě pomohou, snad se trochu natáhnou, ještě nezačínají nakvétat. Jarně seté plodiny mají vývojové zpoždění, více než kvůli vodě tak kvůli nízkým střídajícím se teplotám. U ozimých plodin deficit vody není patrný, řepka je málo rozvětvená, plně kvete. '
ŠUMPERK: '24 mm, začala senážování žita lesního'
TÁBOR: 'Srážky poslední týden stavy porostů mírně vylepšily. Spadlo do 17.5. 19 mm. Trochu horší byl ranní mráz, který poškodil kukuřici na siláž.'
TÁBOR: '43mm'
TACHOV: 'Dobrý den, za minulý týden do 17.5. činil úhrn srážek 34 mm,momentálně osychá povrch půdy. Růst jabloní velmi silný,cca. 1 list za 2 dny.'
TEPLICE: 'Za poslední týden srážky pouze v pondělí 11. 5. 2020, přibližně 4 - 5 mm během 24 hodin, potom beze srážek a větrno, takže výsledné sucho proti předešlému týdnu se mírně prohloubilo.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 11/5 - 3,7 mm, út 12/5 - 0,2 mm, st 13/5 - 6,3 mm, čt 14/5 - 1,0 mm, pá 15/5 - 18,1 mm. Částečné doplnění vláhy . Ještě je nutných 80 mm do konce května . Většina trav je vymetena . Spodní patro minimální - nízká kvalita sena . Začátek sklizně ozimých pícnin . Ve čtvrtek a v sobotu přízemní mrazíky - lokální poškození vzešlých brambor .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Počasí posledního týdne mírně chladnější a srážky v úterý 11.5.2020 cca 6 mm denní teploty kolem 20 st a ranní kolem 3 st, pouze 12.a 13. května ranní přízemní mrazy do -1 st Větrné Severní suché počasí pokračuje a půda je ztvrdlá a velice popraskaná a v případě srážek bude velice špatně vsakovat vláhu. Netvoří se ani ranní rosa. sucho hodnotím v naší oblasti jako mimořádně extrémní'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'srážky za uplynulý týden 21 mm, z toho 18 mm spadlo s vysokou intenzitou v pondělí 11. 5. Velmi slabý výnos TTP (senážování) - příčinu kromě sucha spatřujeme v nízkých teplotách. Nízkými teplotami jsou poškozeny i kukuřice (fáze třetího listu).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Největší problém v součinnosti se suchem přidělalo velice chladné počasí, ranní mrazíky. Především na TTP. V současné době se provádí senážování a výnosy jsou poloviční normálnímu stavu. Bude problém s krmením.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'porosty vojtěšky jsou významně poškozeny suchem a jarními mrazy. '
VSETÍN: 'Na travnich porostech se celkem vydatne srazky projevily ve vysi porostu.Bohuzel na hustote ne.Louky jsou ridke.Je porad pomerne i dost zima.Uvidime jak to bude vypadat v cervnu. '
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 30 mm , půdní profil je vlhký do vrstvy 15 cm, pak silné sucho!!!'
ZLÍN: 'METEO srážky Vizovice 29,68mm (20.týden)'
ZNOJMO: 'Srážky 19 mm/týden. I přes zajímavou vodu v minulém týdnu jsou porosty pšenic nevratně poškozeny (shodily odnože, redukují klasy a to místy i z 1/2). Pohled na pšenice není vůbec pěkný...'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 18,6 mm srážek. Výnosy plodin se, ale nezvýší, snad jen udrží na odhadech. Navíc ranější pšenice jsou poškozeny jarními mrazy, které byly na přelomu března a dubna a dosahovaly až -7 st. C. Jsou poškozeny horní zrna v klasu a i část praporcových listů je úplně zničených. Poškození ztráty zrn je asi 10 %, ztráta praporcových listů je asi 15 %. '
ZNOJMO: 'srážky 17 mm, nicméně rozloženy do dvou etap, sucho v hlubší vrstvě pokračuje. '
ZNOJMO: 'Srážky 23,2 mm'
ZNOJMO: '22 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '20,8 mm srážek, 8 mm výpar z vodní plochy, srážky pomohly obilovinám a zmírnily další propad v pícninách'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky za uplynulý týden ve zmiňovaných katastrech kolem 30 m

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.

   

 • 30. 12. 2020

  Sucho i povodně, horko i chladno. Rok 2020 provázely pro Česko typické výkyvy

  Letošní rok byl podle klimatologa Pavla Zahradníčka další, kdy se objevily oba extrémy tradiční pro Českou republiku – tedy sucho a povodně. Zima přinesla málo srážek a na jaře následovalo sucho. Léto bylo sice chladnější v porovnání s posledními roky, avšak stále nadprůměrné. A v říjnu přišly srážky, které překonaly více než dvojnásobně dlouhodobý průměr.
  Celý článek pro idnes.cz k přečtení ZDE.