Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 06. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 07. 06. 2020 do neděle 21. 06. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 06. Zprávy 339 zpravodajů ze 71 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Přes 40 % respondentů vnímá negativní vodní bilanci za poslední tři měsíce. Pouze 3 % hlášení sděluje, že je půda do 20 cm suchá nebo sušší.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Tři okresy (Domažlice, Hodonín a Most) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze čtyř okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 26 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Menší ztráty na výnosech očekávají reportéři převážně ve středu republiky.
Suchý březen a duben způsobil na řadě míst zasychání odnoží či schnutí celých rostlin. Deštivý květen a červen většinou situaci dokázal zachránit, ale jsou místa, kde bylo již pozdě. Nyní se na mnoha místech vyskytuje přemokření a někteří zemědělci mají problém dostat se s technikou na pole, ne všude je možné sklízet první seč.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDEINFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 65 mm na m2.'
BLANSKO: '79 mm , vody pro některé plodiny už je i moc, v našem případě česne; spodní voda ale zatím nepřibývá'
BLANSKO: 'Další deštivý týden se srážkami od 15 do 30 mm (bouřka s přívalovým deštěm cca 18 mm za 20 min.). '
BRNO-MĚSTO: 'V druhé polovině týdne napršelo v souhrnu 48 mm srážek'
BRNO-VENKOV: '55,8 mm'
BRNO-VENKOV: 'Zde se výrazně projevilo sucho z období březen a duben, kdy došlo k razantnímu zasychání odnoží a místy i celých rostlin. Deštivé počasí posledních dnů již ztráty nenahradí.'
BRNO-VENKOV: 'Škody na pšenicích jsou způsobené suchem v březnu a dubnu. Kdy odcházely odnože.'
BRUNTÁL: 'srážky za poslední týden velmi vydatné...cca 65 mm, doplnění půdního profilu obrovské, porosty utrpěly suchem během vycházení, nyní je situace příznivá. Díky velmi vydatným srážkám nyní naopak trpí porosty (obzvláště máku) poleháním. Situace se nyní dostala do optimální pohody.'
BŘECLAV: 'Do konce dubna byl rok 2020 velmi suchý, během května se situace pozitivně zlepšila a minulý týden se srážkami nad 60 mm vylepšil bilanci ke spokojenosti zemědělců. Výrazně se zlepšila vláha v profilu 40 cm. Květnové i červnové srážky mají blahodárný vliv na polní kultury i trvalé porosty.'
BŘECLAV: 'za poslední týden spadlo 49 mm srážek. Déšť byl celý týden pozvolný, takže se voda stačila dobře vsakovat. Hladina místního vodního toku se zvedla jen nepatrně, bez negativních dopadů na okolí.,'
ČESKÁ LÍPA: '32 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 65,7 mm'
ČESKÝ KRUMLOV: '85mm'
DĚČÍN: 'Půda je mokrá, významně se zvýšilo množství vody v půdě, ale půda na povrchu ještě není bahnitá. Bahnitá půda je velmi ojediněle na vlhčích místech. Nicméně i přes uplynulé srážky se na Děčínsku dají najít drobné vodoteče, které jsou bez vody a v případě Děčínska by se ještě nedalo mluvit o uspokojivé vláhové situaci.'
DOMAŽLICE: 'srážky 29,5 mm'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za minulý týden srážky 95 mm, půda nasáklá jak houba, tvoří se kaluže, luční trávy dále stárnou a poléhají, není šance na kosení a sušení, jeteloviny po první seči optimálně obrůstají, obiloviny v dobré kondici.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu došlo ve sledovaných katastrech k větším srážkám ve třech dávkách, napršelo 58 - 62 mm srážek, déšť nebyl příliš prudký, takže nedošlo k většímu poškození ornice ani porostů, došlo k doplnění hlubšího profilu půdy vláhou a k doplnění vodních ploch a toků.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo nám 51 mm vody, bylo docela chladno, stále zamračíno'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden naměřeno 63 mm srážek. Celé množství spadlo ve druhé polovině týdne. Krajina je nasycená vodou, drobné vodoteče mají zvýšený průtok.'
HAVLÍČKŮV BROD: '19.6.2020 srážky 17 mm, 20.6.2020 srážky 49 mm a 21.6.2020 srážky 13 mm'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'minulý týden napršelo 33,5 mm'
HODONÍN: 'Celkové srážky v daném období 87,9 mm.'
HODONÍN: 'Srážky 104 mm, neděle 14.6. silná bouřka, 47 mm, + kroupy. Poškození letorostů listů i květenství. Na celkový výnos z hlediska primárního poškození nebude mít vliv.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 70 mm, půdní profil nasycen, ale výnosotvorný prvek obilovin - počet zrn v klasu, který je vlivem předchozícho sucha redukován se už nezmění.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '81 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 69 mm ( 15 mm, 20 mm, 34 mm ) , srážky za červen do 22.6. - 125 mm , vydatné srážky v minulém týdnu prospěly především kukuřici a cukrovce, ozimý ječmen se rychle přibližuje sklizni, velmi pěkné jsou porosty hrachu,'
CHOMUTOV: 'za týden spadlo 28 mm srážek'
CHRUDIM: 'Asi jako v celé ČR sucho v povrchové vrstvě skončilo. Zdaleka však není vyhráno, některá jarní poškození suchem, mrazy a hlodavci jsou nevratná. Na druhou stranu se objevují problémy u zaplavených nebo přemokřených pozemků (mák).'
CHRUDIM: 'V uplynulém týdnu došlo díky vydatným srážkám k výraznému doplnění půdní vláhy, kdy v rámci našeho katastru spadlo od neděle 14.6. do neděle 21.6. přibližně 130 mm srážek. Od počátku měsíce června se úhrn srážek v naší oblasti pohybuje od 240 do 280 mm v závislosti na místě měření. Naštěstí nedošlo k větším erozním událostem, na některých pozemcích však stojí voda a bude obtížné provádět chemickou ochranu, stejně tak i pokračovat v sečích travních porostů, kde nám stroje v průběhu minulého týdne neustále zapadaly a pozemky jsou značně rozježděné.'
CHRUDIM: '19.6.2020 srážky 17 mm, 20.6.2020 srážky 49 mm a 21.6.2020 srážky 13 mm'
JIČÍN: '18.-20.6--(78mm)'
JIČÍN: 'Ve čtvrtek u nás začalo kolem 15 hodiny velmi intenzivně pršet, srážkové úhrny za 1,5 hodiny byly 50 mm a dále pršelo celou noc a do druhého dne napršelo dalších 40 mm. Celkem až do nedělního rána napršelo 120 mm. Nejprudší déšť byl ve čtvrtek, kdy napáchal i nejvíce škod. Nejvíce to odnesly obce Markvartice, Skuřina, Mrkvojedy a Příchvoj, kdy voda z polí a luk vyplavila sklepy, garáže, zahrady a studně. Došlo i k pádu několika velmi vzrostlých stromů, vlivem podmáčené půdy. Díky Bohu nikdo nepřišel k újmě na zdraví nebo životě. Srážkové úhrny se měnily dle lokalit a nedá se říci, že 120 mm napršelo úplně všude. Porosty jsou splavené a obiloviny polehlé. '
JIČÍN: 'Srážky 70 - 75 mm Došlo k pozvolnému dosycení půdního profilu. Vzhledem k vydatnějším srážkám v posledních dnech - výhled vyšší HTS semene, horší kvalita produkce, došlo k prolehnutí porostů obilovin. Výhled sklizně obilovin, řepky oz. oproti roku 2019 - 7 - 10 dnů opožděný. '
JIČÍN: 'celkový úhrn srážek - 76 mm, z toho 30 mm během 15min (přívalový déšť) '
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 122 mm. Velké množství vody se nevsáklo.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 69 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: '15-21.6. - 48,5 mm'
KARLOVY VARY: 'Celkem za dobu dešťů zde spadlo cca 100 mm srážek. Porosty se zazelenaly a nalévají se zrna v klasech I prvně sečené vojtěšky rychle obrůstají a cca za 14 dní by mohly probíhat druhé seče. Voda přišla za 5 minut 12, ale i tak jsme za to rádi hodně moc to pomohlo '
KARLOVY VARY: 'V uplynulém týdnu spadlo 72,1 mm srážek. V našich katastrech naštěstí byl spad srážek rovnoměrný. Povodně se nám vyhnuly. Na porostech polních plodin i TTP je patrné, že vody je už v půdě dostatek. Vzhledem k tomu, že jaro bylo extrémně suché a rostliny byly velmi redukovány, nelze odhadnou výnos plodin. Voda, která spadla tento měsíc může výnosům výrazně pomoct (vyšší HTZ), to se ale ukáže až při sklizni. '
KLADNO: 'úhrn srážek za minulý týden 13,5 mm'
KLATOVY: 'srážky od 15.6 - 21.6. 2020 - 31 mm'
KOLÍN: '46 mm srážek'
KOLÍN: 'Za týden cca 40 mm srážek. Pro plodiny dostatečné množství. Půda je promočená více jak do 60 cm. Dělal jsem sondu a v 60 bylo ještě značné vlhko.'
KOLÍN: '70 mm srážek'
KROMĚŘÍŽ: '127 mm srážek, kroupy 2x. '
KUTNÁ HORA: 'úhrn od 10.5 do 20.6. přes 200mm, první seče na 60% průměru, sucho pominulo i ve studni výrazné zlepšení, problém bude krmivo pro skot a pozdní zaplevelení, některá místa nejsou sjízdná pro techniku, houbové choroby na vzestupu, bohužel nelze ošetřovat z důvodů promáčených pozemků, výhled dobrý morálka optimistická'
LIBEREC: 'Rostou houby. Zvedla se hladina potoka a v lesích se doplnily potůčky. Tráva i stromy jsou krásně zelené. Úroda zeleniny zatím bídná.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 32 mm srážek, od 1. června zatím celkem 54 mm srážek. Za květen 58 mm srážek.'
LOUNY: 'Srážky 24,5 mm'
LOUNY: 'od minulého týdne se příliš situace nezměnila, srážky v průběhu týdne eliminovaly odpar, takže provlhčení v profilu 20 cm se nezměnilo. v průběhu minulého týdne spadlo v každém katastru 20 - 22 mm srážek v ideálním rozložení.'
MĚLNÍK: 'za sledované období jsem naměřila 41 mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden převážně v bouřkách spadlo celkem 82 mm, což jsou srážky převyšující celý červnový normál. Nicméně intenzita srážek byla převážně taková, že se stačily zasakovat a tudíž došlo k výraznému dosycení celého hodnoceného profilu půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: '35 mm, hezký déšť, zlepšení stavu všech plodin, snížení výnosu ze suchého dubna,'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 15.6. do 21.6. 2020 = 46 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'spadlo v průměru za týden od 28 do 37 mm, více v jižní části, dubnový schodek vláhy však již nic nedožene, byť jsem větší optimista než ještě před týdnem'
MOST: 'srážky: od 18. - 20.5. 22,5mm, na 20% ploch začala obrůstat pšenice a řepka, jsou to porosty poškozené suchem.'
MOST: 'úhrn srážek za uplynulý týden neskutečných 27 mm!, nicméně profil je vlhký jen mezi cca 2-10(15) cm po sklizni vojtěšky na seno můžu konstatovat propad výnosu oproti loňskému, mizernému, roku o cca 40-50 %, což svědčí o výrazné absenci vody v hlubších vrstvách'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden 68 mm, převaha srážek od čtvrtka - neděle. Teploty poměrně na slušné úrovni 15 - 20 °C. Půda plně nasycená. Voda stojí jen v povodí řeky Odry a kolem koryt potoků. Příroda je spokojená.'
NOVÝ JIČÍN: 'Co napsat ať to není tak pesimistické. Asi zdejší přísloví či poučku co tu předává po generace Sucho draho nedělá. Voda je potřeba k životu, ale když ji za týden spadne 190 litrů na metr, pak je to vody opravdu hodně. Voda teče prostě všude (na loukách, pastvinách, v bramborách, prostě všude) a tam kde neteče, stojí. Pršet ještě nepřestalo, v horách voda hučí. Senážování je přerušené, zrobili jsme slabu čtvrtku. Brambory su pod vodou. Přes pastviny teče souvislá vrstva vody. Zrna ozimu se nalévajů, jařiny metají a trávy stárnou a stárnou a už leží. Senáže asi budou, ale kvalita bude horší. Než vyschnu pole, bude to dlouho trvat a polehlé porosty budu zahnívat. Toto se děje tak jednou za deset let :-) Podobnost se nabízí z rokem 2010, jen posunuté o jeden měsíc."'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 40,4 mm srážek. Pršelo vyrovnaně a voda se stíhala zasakovat. Sucho není. Máme opačný problém, potřebujeme sušit seno a počasí nepřeje.'
OLOMOUC: '34,8 mm srážek'
OLOMOUC: '115 mm srážek. '
OPAVA: 'Během 4 dnů spadlo 70 mm srážek, záplavy naštěstí nenastaly. Došlo ke kalamitnímu přemnožení plzáka španělského, zahradní plodiny jsou tady značně poškozené až zcela zničené. Na 4 řádcích brambor 15 m dlouhých jsme nasbírali půl kbelíku slimáků během půl hodiny. Jediné, co zatím nechali na pokoji, je česnek a cibule, ty dokonale zbavili plevelů až na svlačec rolní, ten nežerou. '
OPAVA: 'celkem 55,5mm, srážky do půdy vsakují obtížně, vysoká vzdušná vlhkost, poléhání porostů (ječmen, pšenice oz.), mák - vyvracení rostlin v kořenech, poléhání'
OPAVA: 'Minulý týden spadly srážky, u nás okolo 70 mm, ale bylo to v katastru různé, protože spadlo i 90 mm. Situace se srážkami se změnila k lepšímu, nasycení je min. v hloubce 40 cm. '
OPAVA: '63mm ,ne prudkého deště ale silné větry velkou část jarních ječmenů polekly. Cukrovky nádherné a kukuřice konečně dohání, co zameškala.'
PARDUBICE: 'Napadlo zde 112 mm srážek během 43 hod. Meliorační příkopy vodu nepobraly z důvodů špatné údržby (zarostlé křovinami, stromy a i loňskou trávou a rákosím) a tak se voda valila porosty plodin. Bylo nutné též plně odstranit jedem mostek, který byl totálně ucpaný, tudíž neprůtočný a voda se vylévala do polí.'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 25. týdnu 66 mm celkem v optimálním dešti bez krátkých intenzivních srážek'
PELHŘIMOV: 'srážky za 25. týden 64 mm'
PÍSEK: '61 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Přísun srážek je zatím v dostatečné míře i rozumné intenzitě, lokální záplavy se nám zatím vyhýbají. V příštím týdnu budeme sklízet tritikále na GPS. Probíhá ošetřování proti plísni na bramborách. Sena se suší jen velmi obtížně. Maky jsou v plném květu.'
PLZEŇ-JIH: 'Za minulý týden napršelo 59 mm srážek. Stav podzemních vod se mírně lepší, ale přesto je na kritické úrovni'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 12 mm'
PLZEŇ-JIH: 'V 25. týdnu jsme naměřili 52,5 mm ve 4 srážkových dnech. V neděli ráno byla orniční vrstva plně nasycená, na povrchu mokrá, v kolejových řádcích a utužených pěšinách stály louže, na svažitých pozemcích se projevila povrchová vodní eroze (stružky), jinak voda vsákla dobře. Za 2 červnové dekády napršelo 139,5 mm srážek (184,3 % měsíčního červnového normálu). V tříměsíčním úhrnu (IV.-VI.) už máme o 59,4 mm překročený normál (133,4 %). Jarní obiloviny se zlepšily, přesto je u některých porostů stále vidět poškození suchem při a po vzejití (řidší až mezerovitá místa). U ozimů dotáhly i pozdnější odnože do klasů, porosty jsou nižší, ale velmi husté. Ozimé ječmeny dosáhly voskové zralosti (BBCH 83 - 85). Polní hrachy jsou letos velmi vysoké s nadprůměrným nasazením pater lusků.'
PLZEŇ-MĚSTO: 'Sucho se výrazně zmenšilo, ale deficit je stále znát.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha, ale vláhy v půdě rozhodně není nadbytek. Červnové srážky jsou mírně nad dlouhodobým normálem. Množství srážek za období od 14. do 20. 6. 2020 na lokalitě Krukanice: 22,2 mm. '
PLZEŇ-SEVER: 'Za týden dohromady cca 26 mm. Bezprostřední sucho zažehnáno.'
PLZEŇ-SEVER: 'minulý týden 25mm'
PRAHA-VÝCHOD: '25 týden srážky 28,4 mm průměrná teplota 19,8 C :-) zatím paráda'
PRAHA-ZÁPAD: 'deštivý týden nám přinesl 26 mm srážek, které doplnily půdní profil. Povrchová vrstva cca 5 cm je blátivá, ale voda se postupně vsakuje, odtok byl minimální. Půdní profil při kopání byl velmi mokrý do půl metru a vláha byla i v 80 cm. Mohu říct, že toto deštivé období bylo ideální pro vegetaci i doplnění půdní zásoby. Voda ve studni se od března zvedla téměř o jeden metr a skoro je na dlouhodobé výši. zrna obilnin se krásně nalívají, obdobně řepka, jařiny jsou taktéž vmetané a zrna se nalívají. Mák začíná kvést, je krásný. Brambory uzavřely řádky a začínají kvést. Vlhko začíná napomáhat plísním. Ovocné stromy zredukovaly své plody a plody se nalívají. tráva ta roste před očima. '
PRACHATICE: 'Za minulý týden celkem 20 mm srážek v několika přeháňkách, půda nasycená vodou, sklizeň senáží na loukách místy těžko újezdné, povrch rozmočený. Zlepšení nočních teplot, nad 10 °C, den okolo 20 °C.'
PROSTĚJOV: 'úhrn srážek pro farmu Štětovice byl za uplynulý týden 6 mm'
PŘEROV: 'Velmi silné srážky posledních dnů (cca 100 mm) velmi výrazně doplnily půdní profil.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 63 mm srážek, což výrazně dosytilo půdní profil. Voda se většinou vsakovala a v krajině vyrazily různé prameny. To bude mít vliv už na spodní vody. Bohužel dojde k propadu výnosu u řepky, která doplatila na jarní kombinaci mrazů a sucha a řada porostů je zmlazená a bez šešulí. K tomu se přidalo ještě napadení hlízenkou. Ostatní porosty jsou v dobré kondici.'
RAKOVNÍK: 'srážky 22mm'
RAKOVNÍK: 'Dobrý den. Tak jsem si myslela, jak se za minulý týden doplnila vláha do půdy. Bohužel nikoliv. Celkově v minulém týdnu napršelo zhruba 20 mm a to ke konci týdne. První polovina týdne byla bez srážek a slunečná - sušila se sena. Na plodinách, které byly vysety na podzim to není znát, ale na vojtěškách a travinách, které se seli na jaře to je znát - porosty jsou velmi řídké. '
ROKYCANY: 'srážky 58 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '85 mm srážek'
SEMILY: 'srážky 38 mm'
STRAKONICE: 'Za minulý týden celkem 20 mm srážek v několika přeháňkách, půda nasycená vodou, sklizeň senáží na loukách místy těžko újezdné, povrch rozmočený. Zlepšení nočních teplot, nad 10 °C, den okolo 20°C.'
STRAKONICE: '30 mm srážek'
STRAKONICE: 'srážka za týden cca 92 mm'
SVITAVY: 'za minulý týden spadlo 51 mm'
ŠUMPERK: 'Ve 25-týdnu spadlo 45 mm srážek bez extrémních přívalových dešťů.'
TÁBOR: 'Za poslední týden spadlo 80 mm srážek. Žádné velké přívaly, takže se dobře vsakoval'
TÁBOR: 'tento tyden spadlo 93mm srazek'
TÁBOR: '14. června 31mm, 18.června 38mm, 19 června 5mm, 21.června 30mm,'
TÁBOR: '84 mm se projevilo i v mělčích studních.'
TACHOV: 'Dobrý den, uplynulý týden o proti zbytku republiky srážkově nižší /16 mm/.Profil plně nasycen,povrch osychá - celkově ideální podmínky pro vegetaci všech ov.druhů. '
TEPLICE: 'Normální nasycení půdy vláhou i v hloubce 60 cm - jáma na výsadbu nového stromu'
TRUTNOV: 'V průběhu týdne do neděle 21.6. činil úhrn srážek 26 mm, od počátku měsíce činí celkem 61 mm. Průměrný denní úhrn srážek v deštivých dnech činí necelých 8 mm, voda se tak celkem dobře stačila zasakovat a škody ve znamení eroze či bahna na komunikacích byly minimální. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V týdnu spadlo 91 mm srážek. V lyzimetru voda protekla až do 80 cm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V sobotu vyhlášen 2.SPA , práce sklizňové přerušeny , projevy sucha nepozorovatelné .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'cca 55 -65 mm za týden'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'v uplynulém týdnu srážky 110 mm s pozorovatelnými negativními dopady (zejména houbové choroby, zaplavení a tedy velmi špatné podmínky pro udržení zdravých porostů).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Tráva na TTP v průběhu dubna a počátku května téměř nerostla, porosty nemělo smysl sklízet. Zopakovala se situace z loňského roku, kdy poté přišly deště, tráva sice narostla, ale sklizeň byla kvůli deštivému počasí opožděna. Silážní žlab máme sice plný, ale nekvalitní senáže z přestárlých porostů, které se nehodí pro výživu vysokoprodukčních dojnic z důvodu nízké stravitelnosti vlákniny. Žito jsme sklidili před počátkem dešťů na GPS, proto je výnos nízký. Kukuřice nerostly kvůli chladnému počasí, nyní kvůli přemokřené půdě.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Situace ve vodní bilanci se výrazně zlepšila. Během června u nás napršelo cca 220 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '111 mm'
VSETÍN: 'Srážky - 131,95 mm'
VYŠKOV: 'za uplynulý týden srážky 65 mm'
ZLÍN: 'srážky za minulý týden 72 mm'
ZNOJMO: 'srážky 77 mm'
ZNOJMO: 'Srážky 58 mm/týden, výborné pro slunečnice a kukuřice. Pšenicím ovšem po kombinaci jarních mrazů, sucha, vysoké radiace v měsíci březnu a dubnu už nic nepomůže. Výpaly a ta nejhorší místa začínají masivně zmlazovat....'
ZNOJMO: 'srážky 75 mm, rovnoměrně a v klidu, bez projevů sucha'
ZNOJMO: '90 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'v 10 katastrech velmi různorodé srážky díky bouřkám. Rozmezí 68-110 mm za sledované období.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '33,7 mm srážek, 8,9 mm výpar z vodní plochy.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 45 mm srážek na všech zmíněných katastrech'

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.

   

 • 30. 12. 2020

  Sucho i povodně, horko i chladno. Rok 2020 provázely pro Česko typické výkyvy

  Letošní rok byl podle klimatologa Pavla Zahradníčka další, kdy se objevily oba extrémy tradiční pro Českou republiku – tedy sucho a povodně. Zima přinesla málo srážek a na jaře následovalo sucho. Léto bylo sice chladnější v porovnání s posledními roky, avšak stále nadprůměrné. A v říjnu přišly srážky, které překonaly více než dvojnásobně dlouhodobý průměr.
  Celý článek pro idnes.cz k přečtení ZDE.