Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16. 05. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09. 05. 2021 do neděle 16. 05. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16. 05. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v dalších dvou dokonce nad 30 %, dále pět okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (67 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (15 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 46 % hlášení) až mírně vlhká (40 % hlášení).
Situace v České republice se v minulém týdnu změnila. Déšť na většině území dosytil půdu a na mnoha polích jsou hlášeny laguny vody vč. silného podmáčení. Půda je místy nesjízdná a bahnitá. V některých místech není možné provádět agronomické práce a dochází ke zpoždění se setím, ošetřováním či hnojením. Dochází i k odkládání první seče z důvodu nasycenosti. Vegetace má i nadále zpoždění cca 14 dní a současné chladnější počasí neumožňuje rychlejší vývoj vegetace. Je otázkou jak se na výnosech projeví střídání teplot a dešťové srážky z minulého týdne.
Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic, v hodnoceném týdnu napršelo 19 mm. vody na metr čtvereční. Také tu bylo poměrně chladno a větrno'
BENEŠOV: 'Mezi 12. 5. a 18. 5. padlo 85 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'Ve čtvrtek napršelo 49 mm, v pátek 3 mm a v sobotu 3 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Spadlo zde 24 mm srážek, tak se uvidí jak budou porosty na tak malé množství vláhy reagovat.'
BRNO-VENKOV: 'Spadlo 38 mm srážek, tak uvidíme jak se porosty které již strádaly zregenerují. Už se sucho projevovalo viditelně žloutnutím odnoží.'
BRNO-VENKOV: 'V uplynulém týdnu spadlo 40 mm srážek.Vše se okamžitě probudilo k životu.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky cca 50 mm jsou pozemky pod vodou. Z naší výměry je to cca 10% '
BRNO-VENKOV: 'srážky 54 mm většinou zahradnický'
BRUNTÁL: 'extrémní srážky cca s bleskovou záplavou...škody zatím jenom odhadujeme...mnohde ještě stojí jezera vody...největší postih je u cukrovek a máku....slunce a teplo v nedohlednu'
BŘECLAV: 'V minulém týdnu došlo k výrazné změně. Pozvolné srážky kolem 60 mm výrazně změnily situaci. Vláha je doplněna a vegetaci to určitě prospěje.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky v našem okolí jsou zatím mírné, rozložené v čase, takže se voda stíhá vsakovat a nepůsobí škody. Jen na "jílovitějších" lokalitách a v níže položených místech zůstává voda stát a následně působí škody na porostu. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo 57 - 63 mm srážek. Vegetace se výrazně opožďuje, problémy jsou se setím kukuřice.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden naměřeno podle lokality v našem hospodářském katastru 50-70 mm srážek. Půda je bahnitá, v terénních depresích stojí voda, znemožňující jakékoliv kultivační zásahy. Meliorační kostra nestačí odvádět vodu a ta se místy vylévá z břehů a rozlévá se po loukách.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 32 mm , v měsíci květnu již 64 mm, cukrovka již druhý pár pravých listů BBCH 14, řepka ozimá v květu BBCH 64 - 65, ozimé pšenice již druhé kolínko BBCH 33 - 36, ozimý ječmen metá BBCH 51, jarní ječmen první odnož BBCH 21, kukuřice třetí pravý list BBCH 13, 10. a 11.5. denní teplota 29°C, nyní denní teploty kolem 16°C a noční kolem 10°C, od 13.5. každý den srážky ( 19 mm, 1 mm, 12 mm, 1 mm )'
CHRUDIM: 'Vydatné srážky čtvrtek až neděle celkově kolem 50 mm. Problémem byla vysoká intenzita srážek, za hodinu napršelo i 15-20 mm. Došlo k lehké erozi u čerstvě zasetých plodin (vojtěška, jetele, kukuřice, cukrovka). Část porostu byla zaplavena (cukrovka). Půda je rozbahněná, nesjízdná, v kolejích stojí voda.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 45 mm srážek. Pole jsou podmočená, na mnoha místech jsou obrovské laguny plné vody. '
JIČÍN: 'srážky 18 mm žito sklizeno na senáž'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 50 mm. Kde jsme loni skončili, tak letos pokračujeme. Na polích nám opět stojí voda.'
JIHLAVA: 'opoždění jarních prací u nás cca o 14 dní nelze hodnotit některé plodiny z pohledu sucha spíše z pohledu nadměrných srážek a přemokření půdy'
KOLÍN: 'Velmi mokrý týden, napršelo 31mm , 16mm a v neděli 5mm. Jsou místa na pozemcích, kde ze země vytéká voda a zaplňuje pojezdové kolejové řádky. Místa s vyšší hladinou podzemní vody - terénní deprese vytvořily menší i větší vodní plochy.'
KUTNÁ HORA: '12.5. 7,1mm, 13.5. 17,1mm, 14.5. 3,1mm, 15.5. 12,1mm, 16.5. 2mm od 1.5. do 15.5. napršelo 75mm. Máme problémy s ochranou a přihnojováním. Už jsme si odvykli, že z každého mraku prší. '
MLADÁ BOLESLAV: '28 mm, chladno, cukrovka, kukuřice, slunečnice žlutá, neroste nic'
MLADÁ BOLESLAV: 'Necelých 31 mm, které napršely z větší části až v závěru období, plně nasytily přípovrchovou část půdy s postupným prosakováním do střední části hodnoceného profilu. Postupné vysychání z předchozích týdnů bylo zcela eliminováno.'
MLADÁ BOLESLAV: '24 mm srážky. Sobotni kroupy v noci ,poškození porostu cukrovky,cukrovka je výrazně malá vlivem sucha a zimy v době od 1.4. po zasetí.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky okolo víkendu cca 23 mm jsou příznivé, ale jejich četnost zpomaluje ochranu rostlin.'
NOVÝ JIČÍN: 'Jen co se porosty oklepaly z posledních záchvěvu zimy, načerpaly živiny a trochu se ohřály na teple, přišla opět záplava vody a to doslova, ještě nebyl čas kdyby se porosty bez problému nadechly a přirozeně rostly. Furt su něčím stresované. 40 mm srážek dostačuje na to aby půda byla bahnitá, plně nasycena vodou. Místy voda stojí i na pozemcích. Letošní květen je na tom v současnosti obdobně jako loňský, jen s rozdílem, že loni voda přišla na téměř dvouměsíčně vyprahlou půdu. '
OPAVA: 'spadlo 53,9mm, z toho ve čtvrtek 27,9mm při bouřce, poškození hlavně cukrovek, splavené kukuřice, '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 90 mm srážek, z toho 60 mm během hodiny v silné bouřce. V okresech Opava a Ostrava bleskové povodně zatopily sklepy a zahrady, místy opakovaně během několika dnů. V postižených oblastech je vše pokryté bahnem, škody jsou značné. Pole jsou rozbahněná a je pozorován extrémně vysoký výskyt slimáků. '
OPAVA: ' Minulý týden spadlo 52 mm srážek. Byl to prudší liják, který způsobil drobnější místní povodně a splachy půdy. Vždy jsou to situace problematické. '
OPAVA: 'Opět přívaly vody,laguny na polích.Během hodiny 50mm.'
OPAVA: 'Maximální nasycení svrchní části půdního profilu. Senzory v 5cm a 15cm hloubce ukazují téměř 100% PVK od silných dešťů 14.05.2021. Na části pozemku stále stojí voda. Senzor v hloubce 80 cm paradoxně zaznamenal slabý pokles půdní vlhkosti, pravděpodobně vlivem odběru vody z této hloubky vzrostlými blízkými stromy pro kvetení a tvorbu listů.'
PLZEŇ-JIH: 'Začátek vlhčího období zřejmě způsobí komplikace při sklizni travních siláží. '
PLZEŇ-JIH: 'V 19. týdnu jsme naměřili 75,1 mm srážek v 5 srážkových dnech. Půda plně nasycená, místy zůstaly pomalu vsakující louže. K neděli 16.5. máme už za květen 120,4 mm srážek (normál pro celý květen 62,4 mm). 15.5. začaly metat nejranější odrůdy ozimého ječmene (cca o 3 týdny později, než vloni). '
PLZEŇ-SEVER: 'Vydatné deště v minulém týdnu zlepšily vláhovou bilanci. Vegetace je v současnosti brzděna nízkými teplotami. Množství srážek za období od 9. do 15.5.2021 na lokalitě 41,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Jeden milimetr nám scházel do 50 mm srážek za týden. Opravdu významy deštivý týden nasytil půdu vodou, z naší jílovité půdy se stalo mazlavé bláto. Rostliny mají vody určitě dost, jediné čeho se obavám, je zamazání pozdněji zasetých meziplodin a případně následně vytvořeného škraloupu. Ostatní porosty vodu bez problému využijí. Řepka je v plném květu, ozimy na počátku dlouživého růstu. Trávy jako psárky a srhy vymetané a pampelišky taktéž. Ze dřevin kvetou jabloně a hrušně, peckoviny i díky dešťům dokvetly, dále jsou v plném květu hlohy a břízy. '
PRACHATICE: 'Minulý týden, začátek týdne teplo, ráno 11-14°C, odpoledne 26°C, ve středu změna počasí, ochlazení, ráno 4-8°C, den 10°C, déšť : st. 20 mm, čt.31 mm, pá. 10 mm, so. 3 mm. Půda na povrchu mokrá, místy bahnitá, do 20 cm mokrá tvarovatelná. '
PŘEROV: 'Ve srovnání s minulým týdnem nejsou žádné výrazné změny. Současné srážky zatím nemají negativní dopad.'
PŘEROV: 'Na polích laguny vody, půda zcela nasycená'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 68 mm srážek. Po velmi teplé periodě se vrátilo chladné a vlhké počasí, které neprospívá kukuřici a nepřeje sklizni senáží. Po vydatném dešti je půda silně nasycená vodou a nelze vjet do polí cokoli udělat. Pokud nepřijde teplejší počasí, bude složité vyrobit kvalitní krmení pro dobytek.'
PŘÍBRAM: '16+32+5,5+2+3=58,5 mm srážek, pořád chladno. Trávy jsou krátké a kvetou, vojtěšky bledé a nerostou, obilí má málo odnoží, brambory a kukuřice nevzchází.'
SEMILY: 'Srážky za týden > 35 mm. Vody je dost, ale je chladno.'
STRAKONICE: 'Minulý týden, začátek týdne teplo, ráno 11-14°C, odpoledne 26°C, ve středu změna počasí, ochlazení, ráno 4-8°C, den 10°C, déšť : st. 20 mm, čt.31 mm, pá. 10 mm, so. 3 mm. Půda na povrchu mokrá, místy bahnitá, do 20 cm mokrá tvarovatelná. '
STRAKONICE: 'srážky za týden 72 mm, půda je plně nasycená. Rostliny trápí spíše nedostatek tepla.'
STRAKONICE: 'od čtvrtka napršelo přes 100 mm v ječmeni máme takové louže, že tam plavou kachny na ttp stojí voda - odkládáma z toho důvodu první seč'
SVITAVY: '62 mm srážek, pozorovatelná vodní eroze u brambor, na polích se zasetou kukuřicí i na polích s obilninami.'
ŠUMPERK: 'V 19- týdnu spadlo 49 mm srážek, půda přesycená , místy vodní laguny.'
TACHOV: 'za uplynulý týden úhrn srážek 34 mm,půdní profil plně nasycen. '
TRUTNOV: 'za uplynulý týden do 16.5. činil srážkový úhrn 33mm (12.5. - 22mm, 13.5. - 2mm, 15.5. - 9mm). Od začátku měsíce května jsme naměřili 75mm. V příloze obr. aktuálního stavu porostu triticale jarního ve Voletinách s negativními dopady dosavadních květnových srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'silný vítr , což umožnilo dokončit setí jařin . V noci na 12/5 bouřka . '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Poslední týden cca 40 mm, včera cca 30 mm, od října 2020 se Olšava podruhé vylévá z koryta, na poli plavou kachny, voda teče všude a vy pořád sucho. '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 23 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 39 mm srážek. Půda je přemokřená, stále není dokončeno setí kukuřice a sázení brambor. Porosty, pokud jsou horší, je to z důvodu nesjízdnosti pozemků a tedy nestíhání agrotechnických termínů (setí, sázení, ošetřování, hnojení). Je znatelný úbytek hrabošů.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do16.5.2021-27,2 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Situace je kritická. Pole jsou nadměrně podmáčená, někde stojí i voda. Nedají se provádět žádná technologická opatření (ochrana, hnojení, senážování), chlad a voda způsobuje zpoždění vegetace minimálně o 14 dní. '
ZNOJMO: 'Srážky 47 mm/týden, i přes tuto vodu jsou u nás ozimé pšenice zjevně poškozeny suchem, voda přišla bohužel o něco později, než bylo třeba. Pozdě seté porosty pšenice po kukuřici odházely odnože, jsou prořídlé (opět pouze na hlavním stéble) a silnější porosty a především také ozimý ječmen zareagovaly na letošní suché jaro redukcí zrn v klase (zpravidla se přestaly vyvíjet první dvě řady na bázi klasu a také jeho vrchol). '
ZNOJMO: 'U kukuřic zatím negativní vliv chladného průběhu počasí v době při setí a po zasetí'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 62,8 mm srážek. Konečně !!!!'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '21,7 mm srážek, 1 mm výpar z vodní plochy, na TTP by bylo potřeba více tepla'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden spadlo v jednotlivých k.ú. do 50 mm pozvolných srážek , tudíž bez větších splachů a erozí :) Na zaseté jařiny perfektní zálivka, ovšem komplikuje to počáteční sklizeň objemných krmiv (senážní žito, TTP)'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.

29. duben 2021 / 17. týden

předchozí další stáhnout zavřít